Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Tyrimo komisijos posėdyje į klausimus atsakinėjo LRT generalinis direktorius A. Siaurusevičius

2018 m. vasario 13 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Vasario 8 d. Seimo laikinosios tyrimo komisijos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos valdymo, finansinės ir ūkinės veiklos parlamentiniam tyrimui atlikti posėdyje buvo tęsiamas pokalbis su VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (LRT) generaliniu direktoriumi Audriumi Siaurusevičiumi.

Komisijos posėdžio darbotvarkėje buvo numatyta su LRT generaliniu direktoriumi A. Siaurusevičiumi aptarti klausimus, susijusius su Seimo 2018 m. sausio 12 d. nutarime Nr. XIII-1022 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/168885c0fb5411e78bcec397524184ce) komisijai suformuluotomis užduotimis: komisija įpareigota įvertinti LRT organizacinę struktūrą, veiklą, valdymo struktūrą, taip pat LRT veikiančius valdymo bei kontrolės mechanizmus ir, ar ši visa struktūra gali užtikrinti, kad iš valstybės biudžeto LRT skiriami mokesčių mokėtojų pinigai yra panaudojami racionaliausiu būdu. Todėl komisijos narių klausimai A. Siaurusevičiui buvo susiję su struktūra, funkcijomis,  atskaitomybe, kontrole ir skaidrumu.

Komisijos narys Virgilijus Poderys pastebėjo, kad LRT ataskaitoje pasigenda esminių atsakymų, paaiškinimų, kaip įgyvendinami Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatyme nustatyti reikalavimai programoms, kaip laikomasi įstatyme nustatytų veiklos principų, kur ataskaitoje atskleidžiama, kaip LRT vykdo savo kaip visuomeninio transliuotojo misiją ir uždavinius. Nors A. Siaurusevičius teigė, kad teiktų ataskaitų turiniui Seimo nariai priekaištų neturėjo, tačiau V. Poderys kėlė klausimą, ar LRT neturėtų veikti proaktyviai ir teikti pasiūlymus dėl ataskaitos turinio tobulinimo.

Komisijos pirmininkas Arvydas Nekrošius teiravosi, ar LRT domėjosi pavyzdžiais, kitų Europos valstybių transliuotojų gerąja praktika, kaip nacionaliniai transliuotojai pateikia ataskaitas, kas jose atskleidžiama, taip pat klausė, ar LRT neturėtų turėti savo nusistatytų reikalavimų ataskaitos turiniui.

A. Siaurusevičius patikino, kad LRT didesnis dėmesys skiriamas programų turinio reikalavimui – turinio kokybei, objektyvumui, – dėl to ir visuomenė gerai vertina LRT veiklą ir pasitiki ja. LRT itin atidžiai prižiūri, kad būtų laikomasi Visuomenės informavimo etikos kodekso.

Komisijos pirmininkas A. Nekrošius teiravosi apie LRT darbuotojų interesų deklaravimą ir, kokia LRT veikia interesų konfliktų valdymo sistema. Komisijos narė A. Širinskienė aiškinosi, kokiu būdu nustatomas generalinio direktoriaus atlyginimo dydis, kodėl nustatant LRT vadovo atlyginimą nėra vadovaujamasi 2002 m. rugpjūčio 23 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1341 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF454CDF6788/uKqPfKXXmr), kuris reglamentuoja valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo principus ir dydžius.

V. Poderys turėjo klausimų dėl veikiančių rizikos valdymo, teisinio tikrumo, kokybės valdymo kontrolės sistemų, dėl LRT vidaus ir išorės auditų atskaitingumo.  Taip pat jis atkreipė dėmesį į tai, kad taip, kaip veikia išorės audito atrankos sistema LRT, neatitinka Viešųjų įstaigų įstatymo reikalavimų.

Komisijos nariai kėlė klausimus, kaip galėjo atsitikti, kad atsakydami į Seimo narių grupės pateiktus klausimus, LRT pateikė dokumentus, įvairias sutartis, neatitinkančius teisės aktų nustatytų reikalavimų – be parašų ar registracijos numerių ir pan. Todėl tyrimo komisija yra išsakiusi prašymą, kad LRT pateiktų įvairių dokumentų, sutarčių kopijas. Vis dėlto per posėdį buvo sutarta, kad pirmiausia LRT komisijai pateiks elektroninius dokumentų registrus.

 

Parengė

Komisijų sekretoriato patarėja

Elena Mačiulaitytė, tel. (8 5) 239 6739, el. p. elena.maciulaityte@lrs.lt

   Naujausi pakeitimai - 2018-02-13
   Rūta Mensonaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti