Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Informacija lankytojams

Į Seimo rūmus įeinančių asmenų daiktų ir bagažo tikrinimas

 

Į Seimo rūmus įeinančių asmenų daiktus ir bagažą Vadovybės apsaugos departamento (toliau – VAD) pareigūnai tikrina VAD apsaugos poste. Asmuo, atsisakęs parodyti turimus daiktus, į Seimo rūmus neįleidžiamas. Apie tai pranešama Seimo kancleriui.

Seimo rūmus įnešti, įvežti ar kitaip įgabenti draudžiama:

ginklus, sprogmenis, jų dalis, sprogstamąsias medžiagas, specialiąsias priemones ir daiktus, panašius į juos;  ginkluotą ir (ar) šarvuotą karinę techniką; pirotechnikos priemones; ginklams nepriskiriamus daiktus, įrankius ar priemones, kuriuos dėl jų smogiamųjų, kertamųjų, triuškinamųjų, pjaunamųjų, duriamųjų ar kitokių savybių galima panaudoti kaip ginklą; degiąsias ir sprogiąsias medžiagas; pavojingąsias, kenksmingąsias, nuodingąsias ar pavojų galinčias kelti chemines medžiagas; medžiagas ar daiktus, kurių skleidžiama jonizuojančioji spinduliuotė viršija teisės aktuose nustatytas leistinas ribas, jonizuojančiąją spinduliuotę galinčius skleisti įrenginius; infekcines arba biologinę taršą skleidžiančias ar galinčias skleisti medžiagas; prasiskverbiančio pobūdžio pasiklausymo, vaizdo ar garso įrašymo priemones; Seimo rūmų apsaugą vykdančių VAD pareigūnų sprendimu ir kitus daiktus, medžiagas ar gyvūnus, kurių patekimas į saugomą objektą gali kelti pavojų viešajai tvarkai, žmonių sveikatai ir (ar) gyvybei.

Asmenys, išskyrus pareigas vykdančius teisėsaugos institucijų pareigūnus, įeidami į Seimo rūmus, teisėtai turimą šaunamąjį, nešaunamąjį ginklą, specialiąsias priemones (toliau – apsaugos priemonės) privalo palikti saugoti Seimo III rūmuose esančioje saugykloje. VAD uždaviniams įgyvendinti apsaugos priemones įsinešti į Seimo rūmus gali VAD pareigūnai, užsienio valstybių apsaugos darbuotojai ir Lietuvos Respublikos pasitelktų tarnybų kariai bei pareigūnai.

Profesionalią filmavimo, fotografavimo, garso įrašymo įrangą į Seimo rūmus turi teisę įsinešti Seimo valdybos patvirtintame Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovų akreditavimo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje tvarkos apraše nustatyta tvarka akredituoti žurnalistai. Kiti lankytojai gali įsinešti tik asmeninėms reikmėms naudoti skirtą įrangą.

Seimo rūmuose esantys asmenys privalo:

       • visą buvimo Seimo rūmuose laiką būti matomoje vietoje prie drabužių prisisegę ar pasikabinę Seimo rūmuose galiojantį ilgalaikį leidimą, vienos dienos leidimą, valstybės tarnautojo, Seimo kanceliarijos darbuotojo pažymėjimą ar viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo atstovo akreditacijos kortelę;

       • visą buvimo Seimo rūmuose laiką būti matomoje vietoje prie drabužių prisisegę arba pasikabinę išduotą kortelę, kurioje:

       • įrašytas asmens vardas, pavardė, leidimo data, leidimą užsakiusio asmens vardas ir pavardė, – kai išduodamas vienos dienos leidimas;

       • įrašytas sąrašą įleisti asmenis į Seimo rūmus pasirašiusio asmens vardas ir pavardė, įleidimo į Seimo rūmus data, – kai asmuo įleidžiamas į Seimo rūmus pagal iš anksto Seimo kanclerio patvirtintą ir VAD leidimų biurui pateiktą sąrašą;

       • įrašytas konferencijos ar kito renginio pavadinimas ir data, – kai asmuo įleidžiamas į Seimo rūmus pagal iš anksto Seimo kanclerio patvirtintą ir VAD leidimų biurui pateiktą sąrašą;

       • įrašyta ekskursijos data, – kai ekskursijos dalyvis įleidžiamas į Seimo rūmus pagal Informacijos ir komunikacijos departamento direktoriaus arba šio departamento Ryšių su visuomene skyriaus vedėjo patvirtintą sąrašą;

       • vilkėti oficialiai darbo aplinkai tinkamus drabužius;

       • turėdami vienos dienos leidimą, Seimo rūmuose būti tik šio leidimo galiojimo laiku (asmenys, kuriems išduoti vienos dienos leidimai, Seimo rūmuose gali būti nuo 8.00 val. iki 17.00 val., o asmenys, dalyvaujantys posėdžiuose, renginiuose Seime ar atliekantys darbus, kurie trunka po 17.00 val., Seimo rūmuose gali būti iki posėdžio, renginio ar darbų pabaigos);

       • rūkyti tik tam skirtose vietose;

       • nepažeisti viešosios tvarkos;

       • neinscenizuoti tariamų įvykių ar situacijų;

       • laikytis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo reikalavimo, draudžiančio organizuoti susirinkimus ar vykdyti pavienio asmens akcijas valstybės valdžios ir valdymo įstaigose;

       • įeidami į Seimo posėdžių salę, kurioje vyksta posėdis, išjungti mobiliuosius telefonus; kitose Seimo rūmų salėse posėdžių metu mobiliuosius telefonus perjungti į begarsį režimą;

       • nedalinti ir nedėti korespondencijos (raštų, laiškų ir kt.) ir leidinių (laikraščių, žurnalų ir kt.) į Seimo narių korespondencijos dėžutes (visą korespondenciją perduoti per Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrių; dėl leidinių (ne daugiau kaip 2 egzempliorių) priėmimo tartis tiesiogiai su šio departamento Bendrosios ir bibliografinės informacijos skyriumi);

       • vienos dienos leidimą turintys lankytojai – būti lydimi leidimą užsakiusio arba jo įgalioto Seimo kanceliarijos darbuotojo, jeigu leidimą užsakė Seimo narys, – Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus;

       • ekskursijų Seime dalyviai – būti kartu su ekskursijos grupę lydinčiu Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento darbuotoju;

       • vykdyti už šių reikalavimų laikymąsi atsakingų VAD pareigūnų reikalavimus.

Asmenį, pažeidusį nustatytą lankymosi Seimo rūmuose tvarką, jį lydintis asmuo, VAD pareigūnas arba pažeidimą pastebėjęs Seimo kanceliarijos darbuotojas įspėja. Jeigu įvykio vietoje VAD pareigūno nėra, lankytoją lydintis arba pažeidimą pastebėjęs Seimo kanceliarijos darbuotojas privalo nedelsdamas apie pažeidimą pranešti VAD pareigūnui, atsakingam už Seimo rūmų apsaugą, o šis privalo nedelsdamas imtis priemonių, kad būtų užtikrintas Aprašo reikalavimų laikymasis. Apie padarytus pažeidimus VAD pareigūnas nedelsdamas žodžiu praneša Seimo kancleriui arba Seimo kanclerio pavaduotojui. Kai asmuo kelia pavojų kitiems asmenims ar Seimo rūmų saugumui, VAD pareigūnai turi teisę asmenį iš Seimo rūmų išvesdinti apie tai žodžiu pranešę Seimo kancleriui arba Seimo kanclerio pavaduotojui. Prireikus VAD pareigūnai kviečia policiją.

 Seimo posėdžių stebėjimas

Seimo posėdį stebėti iš Seimo posėdžių salės balkono gali Informacijos ir komunikacijos departamento darbuotojų vedamų ekskursijų dalyviai, oficialiai pakviesti stebėti posėdį asmenys, akredituoti žurnalistai. Kiti asmenys Seimo rūmuose Seimo posėdžius gali stebėti per Seimo rūmuose įrengtus monitorius.

Informacijos ir komunikacijos departamento darbuotojų vedamų ekskursijų dalyviai į Seimo posėdžių salės balkoną įleidžiami vykstant atviriems Seimo posėdžiams.

Seimo posėdžio pirmininkas gali įspėti asmenis, trukdančius Seimo posėdžiui, paprašyti juos išeiti iš Seimo posėdžių salės arba pavesti VAD pareigūnams išvesdinti asmenį iš Seimo posėdžių salės. Aprašą pažeidusius asmenis taip pat įspėja tvarką Seimo posėdžių salės parteryje prižiūrintis Seimo posėdžių sekretoriato darbuotojas ir apie padarytus pažeidimus praneša Seimo kancleriui. Aprašą pažeidusiam asmeniui Seimo kanclerio įsakymu gali būti iki vienų metų apribota teisė įeiti į Seimo posėdžių salę.

Apie akredituotų žurnalistų Seimo posėdžių salėje padarytus Lietuvos Respublikos Seimo rūmų vidaus tvarkos aprašo ir šio aprašo pažeidimus tvarką Seimo posėdžių salės parteryje prižiūrintis Seimo posėdžių sekretoriato darbuotojas praneša Informacijos ir komunikacijos departamentui.

 

   Naujausi pakeitimai - 2016-09-29
   

  Siųsti el. paštuSpausdinti