Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovų akreditavimo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos

2016 m. rugpjūčio 17 d.

sprendimu Nr. SV-S-1632

 

VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJŲ ir (ar) skleidėjų ATSTOVŲ AKREDITAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovų akreditavimo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotų viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovų akreditavimo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje (toliau – Seimo kanceliarija) tvarka. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu (toliau – Visuomenės informavimo įstatymas), Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymu (toliau – Vadovybės apsaugos įstatymas) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešosios informacijos teikimą.

 

2. Viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai turi teisę teikti prašymus akredituoti savo atstovus Seimo kanceliarijoje tik laikydamiesi Aprašo reikalavimų.

 

 

 

II SKYRIUS

AKREDITACIJOS SUTEIKIMAS

 

3. Seimo kanceliarijoje gali būti akredituojami Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įregistruotų ir duomenis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai pateikusių viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovai (toliau – žurnalistai), taip pat Apraše nustatyta tvarka – kitų valstybių viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovai (toliau – užsienio žurnalistai). Ilgalaikė akreditacija suteikiama žurnalistams, nuolat rengiantiems visuomenei informaciją apie Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas), kaip institucijos, veiklą. Vienos dienos arba speciali akreditacija suteikiama žurnalistams, turintiems tikslą Seimo rūmuose rengti informaciją apie konkretų įvykį.

 

4. Žurnalistus akredituoja Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamentas (toliau – Informacijos ir komunikacijos departamentas).

 

5. Sprendimas dėl ilgalaikės akreditacijos priimamas, kai Informacijos ir komunikacijos departamentas gauna Seimo interneto svetainėje užpildytą viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo akreditavimo anketą.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-468, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17655

 

 

6. Prašomas akredituoti Seimo kanceliarijoje asmuo įsipareigoja atlikti tik tuos veiksmus, kurie susiję su informacijos apie Seimo, kaip institucijos, veiklą rengimu, laikytis Visuomenės informavimo įstatymo, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso, Lietuvos Respublikos Seimo statute ir Seimo valdybos sprendimais nustatytos Seimo darbo tvarkos, Lietuvos Respublikos Seimo rūmų vidaus tvarkos aprašo, Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių salės vidaus tvarkos aprašo, šio aprašo ir patvirtina sutinkąs, kad jo pateikti duomenys būtų tikrinami perduodant teisėsaugos institucijoms.

 

7. Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo atstovo akreditavimo anketos duomenys yra kaupiami Seimo kanceliarijos informacinėje sistemoje. Anketos duomenų, išskyrus asmens kodus, gimimo datas ir asmens dokumentų numerius, tvarkytojas – Informacijos ir komunikacijos departamentas. Asmens kodų, gimimo datų ir asmens dokumentų numerių tvarkytojas – Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VAD). VAD ne vėliau kaip per 14 darbo dienų patikrina prašomo akredituoti žurnalisto pateiktus duomenis. Informacijos ir komunikacijos departamentas, gavęs VAD atsakymą, kad nėra kliūčių akredituoti asmenį, suteikia žurnalistui akreditaciją ir išduoda VAD pagamintą ilgalaikį leidimą (Aprašo 2 priedas). Ilgalaikis leidimas išduodamas 12 mėnesių laikotarpiui. Jeigu VAD praneša, kad yra kliūčių akredituoti žurnalistą, Informacijos ir komunikacijos departamentas motyvuotu raštu atsisako suteikti akreditaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. SV-S-468, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17655

 

 

8. Pametęs ar kitaip praradęs ilgalaikį leidimą, žurnalistas privalo apie tai raštu pranešti Informacijos ir komunikacijos departamentui ir nurodyti praradimo aplinkybes. Per 30 dienų žurnalistui išduodamas leidimo dublikatas (nauja ilgalaikio leidimo kortelė).

 

9. Žurnalistai, kurie nėra akredituoti Seimo kanceliarijoje Aprašo 3, 4 ir 5 punktuose nustatyta tvarka, jei iš anksto (ne vėliau kaip likus 15 min. iki Seimo rūmuose vykstančio posėdžio, renginio, susitikimo ar sutarto interviu pradžios) Informacijos ir komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius gavo rašytinį viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo vadovo prašymą, kuriame nurodytas lankymosi Seimo rūmuose tikslas, gali gauti vienos dienos akreditaciją. Vienos dienos akreditacija žurnalistui taip pat gali būti suteikta raštu tarpininkaujant Seimo nariui, Seimo padaliniui arba kitai valstybės institucijai. Šiais atvejais Informacijos ir komunikacijos departamento direktorius arba Informacijos ir komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas Seimo rūmuose veikiančiam VAD leidimų biurui (toliau – VAD leidimų biuras) pateikia užsakymą, pagal kurį žurnalistui išduodamas vienos dienos leidimas viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovui įeiti į Seimo rūmus (Aprašo 3 priedas). Kai prašyme nurodytas lankymosi tikslas – interviu su konkrečiu Seimo nariu, Informacijos ir komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius vienos dienos leidimą išduoda tik suderinęs šį prašymą su nurodytu Seimo nariu. Žurnalistas, gavęs vienos dienos akreditaciją, privalo atlikti tik tuos veiksmus, kurie susiję su prašyme nurodytu lankymosi Seimo rūmuose tikslu, ir laikytis Aprašo 6 punkte nustatytų reikalavimų.

 

10. Kai Seimo rūmuose vykstantiems renginiams ir vizitams nustatomas specialus akreditavimas, viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams apie tai pranešama iš anksto.

 

11. Užsienio žurnalistai į Seimo rūmus turi teisę įeiti turėdami galiojančią Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos išduotą elektroninę akreditacijos kortelę. Užsienio žurnalistų lankymosi Seimo rūmuose duomenys fiksuojami bendrojoje elektroninėje VAD leidimų sistemoje ir pateikiami Informacijos ir komunikacijos departamentui šio departamento direktoriaus ar Ryšių su visuomene skyriaus vedėjo žodiniu prašymu. Užsienio žurnalistai turi teisę naudotis visomis Seimo kanceliarijoje akredituotiems žurnalistams suteiktomis teisėmis ir tinkamai vykdyti visas Seimo kanceliarijoje akredituotiems žurnalistams nustatytas pareigas. Užsienio žurnalistas, akredituotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, turi teisę kreiptis dėl ilgalaikės akreditacijos Seimo kanceliarijoje Aprašo 5 punkte nustatyta tvarka. Šiuo atveju viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo vadovo prašymą atitinka kartu su anketa pateikta Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos išduoto akreditacijos pažymėjimo kopija. Išduotas ilgalaikis leidimas galioja iki Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos išduotos akreditacijos galiojimo datos. Informacijos ir komunikacijos departamentas turi teisę dėl šios informacijos kreiptis į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją.

 

12. Kai užsienio žurnalistai į Seimą atvyksta dėl specialaus įvykio (pavyzdžiui, parlamentinių delegacijų susitikimo, vizito ir pan.), Informacijos ir komunikacijos departamentas sprendimą dėl akreditavimo priima atsižvelgdamas į atitinkamos valstybės atstovybės Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos tarpininkavimo prašymą priimti žurnalistus arba atitinkamo užsienio viešosios informacijos rengėjo vadovų išankstinį prašymą dėl jų žurnalistų akreditavimo.

 

13. Informacijos ir komunikacijos departamentas turi teisę suteikti vienos dienos akreditaciją valstybės institucijos, mokslo ar švietimo įstaigos atstovui, gavęs jo atstovaujamos institucijos (įstaigos) prašymą, kuriame privalo būti nurodytas konkretus asmens lankymosi Seimo rūmuose ir veiklos tikslas.

 

 

III SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS

 

14. Žurnalistai gali įeiti į Seimo rūmus darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. arba iki vykstančio posėdžio ar renginio pabaigos. Užsakyti vienos dienos leidimą galima tik Seimo kanceliarijos darbo laiku. Žurnalistai, būdami Seimo rūmuose, privalo matomoje vietoje nešioti jiems išduotą ilgalaikį leidimą ar VAD leidimų biure išduotą vienos dienos leidimą.

 

15. Žurnalistai turi teisę naudotis specialiai žurnalistams įrengtose patalpose esančiomis darbo vietomis, Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka gauti Informacijos ir komunikacijos departamento platinamą medžiagą ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai naudotis Seimo kanceliarijos Veiklos administravimo departamento ir Informacijos ir komunikacijos departamento sukurta garso bei vaizdo medžiaga, išskyrus atvejus, kai teisės aktai riboja šios medžiagos viešinimą.

 

16. Filmuoti ir fotografuoti Seimo rūmuose esančius VAD apsaugos postus draudžiama.

 

17. Žurnalistai Seimo posėdžius gali stebėti, fotografuoti ir filmuoti tik būdami Seimo posėdžių salės 1 balkone.

 

18. Seime vykstančius Seimo komitetų, komisijų, parlamentinių grupių posėdžius (išskyrus uždarus posėdžius) žurnalistai gali stebėti apie tai pranešę atitinkamai Seimo komiteto, komisijos, parlamentinės grupės pirmininkui, Seimo frakcijų posėdžius – gavę frakcijos seniūno sutikimą.

 

19. Pageidaujantys gauti Seimo Pirmininko interviu ar komentarą akredituoti žurnalistai pokalbio laiką ir temą iš anksto suderina su atsakingu Seimo Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju.

 

20. Informaciją apie Seimo kanceliarijos ir jos padalinių veiklą akredituotiems žurnalistams teikia Seimo kancleris, Seimo kanclerio pavaduotojas, Informacijos ir komunikacijos departamento direktorius, Informacijos ir komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus ir Spaudos biuro vedėjai ar kiti Seimo kanclerio įgalioti Seimo kanceliarijos padalinių vadovai.

 

 

 

IV SKYRIUS

AKREDITACIJOS NUTRAUKIMAS

 

21. Žurnalistai, kurie nesilaiko šiame apraše, Lietuvos Respublikos Seimo rūmų vidaus tvarkos apraše, Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių salės vidaus tvarkos apraše nustatytų reikalavimų ar nevykdo VAD pareigūnų teisėtų reikalavimų, nustatytų Vadovybės apsaugos įstatyme ir kituose jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, arba kurie Visuomenės informavimo įstatymo įgaliotų pareigūnų ar institucijų sprendimu yra pripažinti nesilaikančiais Visuomenės informavimo įstatymo ir (ar) Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso, gali būti įspėti, jų akreditacija gali būti sustabdyta vienam mėnesiui, nutraukta vieniems metams, atšauktas vienos dienos leidimas įeiti į Seimo rūmus arba vieniems metams apribotas jo išdavimas.

 

22. Ilgalaikė akreditacija nutraukiama pasibaigus viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo ir žurnalisto darbo santykiams; apie tai viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas privalo nedelsdamas pranešti Informacijos ir komunikacijos departamentui. Akreditacija gali būti nutraukta ir viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo iniciatyva.

 

23. Žurnalistams, kurių akreditacija Aprašo 21 punkte nurodytais atvejais yra sustabdyta, nutraukta ar atšaukta, jų akreditacijos sustabdymo, nutraukimo ar atšaukimo laikotarpiu negali būti išduodami jokie vienos dienos leidimai.

 

24. Akreditacija nesuteikiama viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo, kuris Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos yra priskirtas prie profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų, žurnalistams.

 

25. Akreditacija nesuteikiama užsienio žurnalistams, kuriems Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija atsisakė suteikti akreditaciją.

 

26. Sprendimą dėl žurnalisto įspėjimo, jo akreditacijos sustabdymo, nutraukimo, vienos dienos leidimo atšaukimo arba leidimo išdavimo apribojimo Informacijos ir komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus vedėjo teikimu priima Informacijos ir komunikacijos departamento direktorius. Šie Informacijos ir komunikacijos departamento direktoriaus sprendimai per 15 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiami Seimo kancleriui.

 

27. Jeigu Aprašo 21 punkte nurodytų reikalavimų nesilaiko užsienio žurnalistas, Informacijos ir komunikacijos departamentas apie tai praneša Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir VAD.

 

28. Viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas, kurio žurnalistui buvo nutraukta akreditacija, turi teisę prašyti akredituoti kitą žurnalistą. Šiuo atveju sprendimas dėl žurnalisto akreditavimo priimamas per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo Informacijos ir komunikacijos departamentui dienos. Negali būti prašoma akredituoti žurnalisto, kurio akreditacija buvo nutraukta Aprašo 21 punkte nustatytais pagrindais, nepraėjus vieniems metams nuo sprendimo nutraukti akreditaciją priėmimo dienos.

 

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Informacijos ir komunikacijos departamentas ir VAD pareigūnai užtikrina, kad būtų laikomasi Apraše nustatytos viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovų akreditavimo Seimo kanceliarijoje tvarkos.

 

 

______________________

 

 

 

 

1 priedas. Neteko galios nuo 2017-11-13

Priedo naikinimas:

Nr. SV-S-468, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17655

 

 

 

 

Viešosios informacijos rengėjų

ir (ar) skleidėjų atstovų

akreditavimo Lietuvos Respublikos

Seimo kanceliarijoje tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Ilgalaikio leidimo akredituotam viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovui įeiti į Seimo rūmus formos pavyzdys)

 

dokpaieska

 

 

 

 

 

Viešosios informacijos rengėjų

ir (ar) skleidėjų atstovų

akreditavimo Lietuvos Respublikos

Seimo kanceliarijoje tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Vienos dienos leidimo akredituotam viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovui įeiti į Seimo rūmus formų pavyzdžiai)

 

1. Popierinio leidimo formos pavyzdys

 

 

 

 

2. Elektroninės kortelės formos pavyzdys

 

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Seimo valdyba, Sprendimas

Nr. SV-S-1651, 2016-09-07, paskelbta TAR 2016-09-08, i. k. 2016-23400

Dėl Seimo valdybos 2016 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. SV-S-1632 „Dėl tvarkos Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose“ pakeitimo

 

2.

Seimo valdyba, Sprendimas

Nr. SV-S-77, 2017-01-11, paskelbta TAR 2017-01-16, i. k. 2017-00942

Dėl Seimo valdybos 2016 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. SV-S-1632 „Dėl tvarkos Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose“ pakeitimo

 

3.

Seimo valdyba, Sprendimas

Nr. SV-S-83, 2017-01-20, paskelbta TAR 2017-01-23, i. k. 2017-01292

Dėl Seimo valdybos 2016 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. SV-S-1632 „Dėl tvarkos Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose“ pakeitimo

 

4.

Seimo valdyba, Sprendimas

Nr. SV-S-468, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17655

Dėl Seimo valdybos 2016 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. SV-S-1632 „Dėl tvarkos Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose“ pakeitimo

 

 

 

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-10
   Eglė Saulė Trembo

  Siųsti el. paštuSpausdinti