Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Konstitucijos 66, 74 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-2850

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018-04-13

Konstitucijos 66, 74 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  Nr. XIIP-2850

 

Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, įstatymo projekto tikslai ir uždaviniai

Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – Teismas arba EŽTT) Didžioji kolegija 2011 m. sausio 6 d. sprendime byloje Paksas prieš Lietuvą (peticijos Nr.34932/04) (toliau – sprendimas byloje Paksas prieš Lietuvą) pripažino, kad konstitucinio pobūdžio draudimas pareiškėjui (asmeniui), kurį Seimas apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų ar panaikino jo Seimo nario mandatą, visam laikui ir negrįžtamai būti renkamam Seimo nariu, yra neproporcingas ir prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 1 Protokolo 3 straipsniui. EŽTT, nustatydamas ribojimo neproporcingumą Konvencijos atžvilgiu, lemiamą reikšmę suteikė pareiškėjo pasyviosios rinkimų teisės į parlamentą ribojimo nekintamumui – apribojimui ne tik nenustatytas joks terminas (pasak Teismo, pareiškėjui būti renkamam į parlamentą draudimas yra „nuolatinio ir negrįžtamo pobūdžio“), bet ir jį pagrindžianti taisyklė turi konstitucinį pagrindą. Taigi vertinant priemonės, kuria apribojamas naudojimasis Konstitucijos 1 Protokolo 3 straipsnyje numatytomis teisėmis, proporcingumą, lemiama reikšmė  buvo suteikta termino nustatymui ir galimybei peržiūrėti tokią priemonę.

Teismas pažymėjo, kad Lietuvos pozicija šioje srityje yra išimtis Europoje. Daugumoje valstybių Europos Tarybos narių, kurios yra respublikos ir valstybės vadovui gali būti pradėtas apkaltos procesas, apkalta neturi tiesioginio poveikio atitinkamo asmens rinkimų ar kitoms politinėms teisėms. Kitose šios kategorijos valstybėse arba nėra tiesioginio poveikio naudojimuisi teise būti renkamam parlamento rinkimuose, arba tam, kad būtų pritaikyti apribojimai, reikia specialaus teismo sprendimo, ir jie nustatomi tik tam tikram terminui. Pavyzdžiui, Austrijoje, jeigu Federacijos Prezidentas pašalinamas iš pareigų apkaltos proceso tvarka ir jei yra ypač sunkinančių aplinkybių, Konstitucinis Teismas gali laikinai atimti „politines teises“. Panašiai yra Lenkijoje, kurioje specialusis teismas, kompetentingas spręsti tokias bylas, be prezidento pašalinimo iš pareigų gali laikinai atimti jo tam tikras politines teises (bendras draudimas būti renkamam iki 10 metų, draudimas panašų laikotarpį užimti tam tikras pareigas ir ordinų bei kitų garbės titulų atėmimas). Čekijoje ir Slovakijoje asmuo, pašalintas iš prezidento pareigų apkaltos proceso tvarka, visam laikui netenka teisės būti renkamas prezidentu, bet gali būti kandidatu kituose rinkimuose. Rusijoje draudžiama  būti renkamam prezidento rinkimuose, surengtuose dėl jo pašalinimo iš pareigų.

Pagal Konvencijos 46 straipsnio 1 dalį Aukštosios Susitariančiosios Šalys įsipareigoja vykdyti EŽTT sprendimą kiekvienoje byloje, kurios šalys jos yra. Prižiūrint Ministrų Komitetui, valstybė atsakovė gali laisvai pasirinkti, kokiomis priemonėmis ji atliks savo teisinę pareigą pagal Konvencijos 46 straipsnį. Pagal šį straipsnį ir Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2006 m. gegužės 10 d. patvirtintas Sprendimų ir taikių susitarimų sąlygų vykdymo priežiūros taisykles, tinkamas Teismo sprendimo įvykdymas apima individualiąsias priemones, siekiant nutraukti Teismo konstatuotą pažeidimą ir atitaisyti jo padarinius, bei bendrąsias priemones, siekiant užkirsti kelią naujiems panašiems pažeidimams arba nutraukti besitęsiančius pažeidimus. Taip pat akcentuotina, kad nuo 2011 m. sausio 11 d. veikia „dviejų bėgių“ - standartinė ir sustiprinta EŽTT sprendimų vykdymo priežiūros sistema, pagal 2010 m. rugsėjo 6 d. įgyvendinant Interlakeno deklaraciją  Ministrų pavaduotojų susitikime Nr. 1092 patvirtintus naujus Ministrų Komiteto darbo metodus. 

EŽTT atkreipė dėmesį, kad sprendimą uždrausti aukštam pareigūnui, kuris pasirodė esąs netinkamas eiti savo pareigas, kada nors tapti parlamento nariu visų pirma turėtų priimti rinkėjai, kurie rinkimuose turi galimybę pasirinkti, ar vėl pasitikėti atitinkamu asmeniu. Tai akivaizdu iš Konvencijos 1 Protokolo 3 straipsnio formuluotės, kurioje minima ,,žmonių nuomonės raiškos laisvė renkant įstatymų leidybos institucijas“. EŽTT akcentavo, kad „žmonių nuomonės raiškos laisvė renkant įstatymų leidybos institucijas“ privalo būti užtikrinta visais atvejais.

Po sprendimo byloje Paksas prieš Lietuvą Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2011 m. sausio 17 d. potvarkiu Nr. 15 „Dėl darbo grupės sudarymo“ buvo sudaryta darbo grupė pasiūlymams dėl Teismo sprendimo byloje Paksas prieš Lietuvą vykdymo parengti (toliau Darbo grupė). Darbo grupė 2011 m. gegužės 31 d. pateikė parengtus apibendrintus pasiūlymus dėl sprendimo byloje Paksas prieš Lietuvą vykdymo ir priėjo prie išvados, kad siekiant tinkamai įgyvendinti Teismo sprendimą byloje Paksas prieš Lietuvą yra būtina atsisakyti konstitucinio ribojimo, kuris, kaip jau buvo minėta, buvo pripažintas nuolatinio ir negrįžtamo pobūdžio bei neproporcingas Konvencijos 1 Protokolo 3 straipsnio požiūriu. Toks ribojimas, atsižvelgiant į dabartinę Lietuvos konstitucinės teisės ir Konstitucijos sistemą, gali būti panaikintas tik priėmus reikiamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisas. Siekiant suderinti Lietuvos teisę su tarptautiniais įsipareigojimais pagal Konvenciją, Konstitucijos pataisomis reikia nustatyti teisinį reguliavimą, kuriuo būtų sudarytos prielaidos asmenims, pašalintiems iš užimamų pareigų apkaltos proceso tvarka už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą ar priesaikos sulaužymą, praėjus tam tikram laikui vėl būti renkamiems ir užimti tam tikras pareigas.

Seimas 2012 m. kovo 22 d. priėmė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 2  straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriuo pakeitė Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnio 5 dalį, joje nustatant, kad Seimo nariu negali būti renkamas asmuo, kurį Seimas apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų ar panaikino jo Seimo nario mandatą, jeigu nuo sprendimo pašalinti iš užimamų pareigų ar panaikinti Seimo nario mandatą įsigaliojimo dienos nepraėjo ketveri metai.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimu Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą pripažino prieštaraujančiu Konstitucijai. Konstitucinis Teismas pabrėžė, jog Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. sausio 6 d. sprendimas byloje Paksas prieš Lietuvą reiškia, kad Žmogaus teisių ir pagrindinių  laisvių apsaugos konvencijos Protokolo Nr. 1 3 straipsnio nuostatos tiek, kiek iš jų kyla Lietuvos Respublikos tarptautinis įsipareigojimas garantuoti asmens, kurio Seimo nario mandatas už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą, priesaikos sulaužymą buvo panaikintas apkaltos proceso tvarka, taip pat asmens, kuris už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą, priesaikos sulaužymą apkaltos proceso tvarka buvo pašalintas iš Respublikos Prezidento, Konstitucinio Teismo pirmininko ir teisėjo, Aukščiausiojo Teismo pirmininko ir teisėjo, Apeliacinio teismo pirmininko ir teisėjo pareigų, teisę būti išrinktam Seimo nariu, yra nesuderinamos su Konstitucijos, be kita ko, jos 59 straipsnio 2 dalies ir 74 straipsnio, nuostatomis. Konstitucinis Teismas šioje byloje taip pat pažymėjo, kad konstituciniai apkaltos, priesaikos ir rinkimų teisės institutai yra glaudžiai tarpusavyje susiję ir integruoti; pakeitus bet kurį iš šių institutų elementų būtų pakeistas ir kitų susijusių institutų turinys, t. y. visuose minėtuose konstituciniuose institutuose įtvirtintų vertybių sistema. Lietuvos Respublikos teisinė sistema grindžiama tuo, kad Konstitucijai neturi prieštarauti joks įstatymas ar kitas teisės aktas, taip pat ir Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys. Tačiau tuo pačiu Konstitucinis Teismas paminėjo, kad, vykdydama pareigą vadovautis visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 135 straipsnio 1 dalis), Lietuvos Respublika privalo pašalinti minėtą Konvencijos Protokolo Nr. 1 3 straipsnio nuostatų nesuderinamumą su Lietuvos Respublikos Konstitucijos, be kita  ko, jos 59 straipsnio 2 dalies ir 74 straipsnio, nuostatomis. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos teisinė sistema grindžiama Konstitucijos viršenybės principu, vienintelis būdas pašalinti šį nesuderinamumą - priimti atitinkamą (-as) Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisą (-as).

Seimo narių grupė 2012 m. lapkričio 13 d. pateikė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 56 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr. XIP-5001. Teisės ir Teisėtvarkos komiteto siūlymu Konstitucijos keitimo įstatymo projektas buvo patobulintas, parengiant iš esmės naują nebe Konstitucijos 56 straipsnio, bet Lietuvos Respublikos 74 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr. XIP-5001(2). Kartu pateiktas ir Konstitucijos 74 straipsnio įgyvendinimo konstitucinio įstatymo projektas Nr. XIIP-1121(2). Po svarstymo Seime projektams buvo pritarta. 2014 m. sausio 23 d. neeilinės Seimo sesijos posėdyje Konstitucijos 74 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-5001(2) (ir Konstitucijos 74 straipsnio įgyvendinimo konstitucinio įstatymo projektas Nr. XIIP-1121(2)) iš Seimo darbotvarkės buvo išbraukti.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisų priėmimui užtrukus, Europos Tarybos Ministrų Komiteto, prižiūrinčio Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymą, 1208 DH žmogaus teisių 2014 m. rugsėjo 25 d. posėdžio metu buvo priimtas sprendimas taikyti byloje Paksas prieš Lietuvą byloje sustiprintą vykdymo priežiūrą. Europos Tarybos Ministrų Komitetas, minėtu sprendimu dėl sustiprintos vykdymo priežiūros taikymo – pažymėjęs reikiamų Konstitucijos pataisų priėmimo inicijavimą – paragino Lietuvos institucijas byloje Paksas prieš Lietuvą šiuo atžvilgiu siekti apčiuopiamo progreso. Kartu nutarta grįžti prie Lietuvos valdžios institucijų veiksmų, užtikrinant Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo byloje Paksas prieš Lietuvą įvykdymą, vertinimo 2015 m. kovo mėnesį, potencialiai jų vykdymą apsvarstant viešuose debatuose, įvyksiančiuose Europos Tarybos Ministrų Komiteto žmogaus teisių posėdžio metu.

 

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

el. paštu priim@lrs.lt

 
   Naujausi pakeitimai - 2018-03-14
   Rivena Zegerienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti