Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-699

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2017-12-20

Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-699

Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai

Įstatymo projekto tikslas – kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, užkirsti kelią patekimui į Seimą asmenims, teistiems už tyčinius nusikaltimus, jei teistumas neišnykęs arba nepanaikintas bei įgyvendinti Europos Parlamento 2013 m.spalio 23 d. priimtoje rezoliucijoje „Kova su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu. Rekomendacijos dėl veiksmų ir iniciatyvų, kurių reikia imtis (galutinis pranešimas)“ išdėstytas rekomendacijas (toliau – Rekomendacijos).

Europos Parlamentas Rezoliucijoje priminė politinėms partijoms apie atsakomybę, kuri joms tenka visais lygmenimis siūlant kandidatus ir ypač sudarant rinkėjų sąrašus ir dar kartą atkreipė dėmesį į jų pareigą stebėti kandidatų tinkamumą, drauge vadovaujantis ir griežtu etikos kodeksu, kurio reikalavimus šie turi atitikti, įskaitant elgesio kodeksą, kuris taip pat turėtų apimti aiškias ir skaidrias dovanų teikimo politinėms partijoms taisykles (Rezoliucijos 75 p.). Rezoliucijoje taip pat nurodyta, kad Europos Parlamentas pritaria principui, kad atsižvelgiant į proporcingumo principą, į Europos Parlamentą arba kitų ES institucijų ir įstaigų tarnybas negali būti renkami asmenys, galutiniu apkaltinamuoju nuosprendžiu nuteisti už organizuotus nusikaltimus, pinigų plovimą, korupciją ar kitus sunkius nusikaltimus, įskaitant ekonominius ir finansinius nusikaltimus ir ragina atitinkamai atsižvelgiant į subsidiarumo ir proporcingumo principus panašius apribojimus taikyti renkant į visas pareigas, pradedant nacionalinių parlamentų nariais (76 p.). Europos Parlamentas rekomendavo valstybėms narėms nustatyti savo sankcijų sistemas, kad asmenys, galutiniais teismo nuosprendžiais pripažinti kaltais už dalyvavimą darant organizuotus nusikaltimus, pinigų plovimą, korupciją, įskaitant ekonominius ir finansinius nusikaltimus, negalėtų būtų įtraukti į kandidatų renkamoms pareigoms užimti sąrašus bei tai, kad ši sankcija turėtų būti taikoma bent penkerius metus ir apimti draudimą tokį pat laikotarpį eiti pareigas visų lygmenų valdžios institucijose (77 p.).

Pažymėtina, kad Europos Parlamento rekomendacija dėl sankcijų įvedimo visų lygmenų valdžios institucijoms įgyvendinta Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatyme, kurio 31 straipsnyje įtvirtinta valstybės tarnautojo nepriekaištinga reputacija, t. y. asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos ir eiti valstybės tarnautojo pareigas, jeigu jis įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą. Tuo tarpu renkamiems Lietuvos Respublikos Seimo nariams Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatyme analogiškos nuostatos nėra įtvirtintos, tačiau tam, kad būtų pakeistas minėtas įstatymas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo išaiškinimais, pirmiausia turėtų būti pakeista Konstitucija. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 2012 rugsėjo 5 d. Nutarime (Byla Nr.8/2012) pažymėjo, kad „Konstitucijos 56 str. 2 dalis, pagal kurią asmuo, atlikęs teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę, gali būti renkamas Seimo nariu, reiškia, jog Konstitucijoje nėra nustatyta, kad Seimo nariu negali būti renkamas asmuo, kuris apkaltos proceso tvarka buvo pašalintas iš pareigų už tokio nusikaltimo, kuriuo nebuvo šiurkščiai pažeista konstitucija, sulaužyta priesaika, padarymą“.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

el. paštu priim@lrs.lt

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-13
   Rivena Zegerienė