Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

1920–1940 m. Seimo pirmininkai

 

       Seimo Statute buvo įtvirtinta Seimo Pirmininko pareigybė. Seimo Pirmininkas buvo renkamas iš Seimo narių. Seimo Pirmininkas buvo Seimo Prezidiumo narys. Prezidiumas vadovavo Seimo darbui. Seimo Pirmininko, kaip ir Seimo Prezidiumo, įgaliojimai nutrūkdavo naujos kadencijos Seimui susirinkus į pirmąjį posėdį. Seimo Pirmininkas pirmininkavo Seimo posėdžiams ir atstovavo Seimui. Pirmininką pavadavo Seimo vicepirmininkas. Remiantis 1924 m. birželio 18 d. Seimo statutu, Seimo Pirmininkas skirdavo Seimo kanceliarijos tarnautojus.
       Pirmajam naujos kadencijos Seimo posėdžiui pirmininkaudavo vyriausias pagal amžių Seimo narys. Tokiu atveju pirmininkaujantis Seimo narys buvo vadinamas „amžiaus pirmininku“. Nors ši nuostata buvo įtvirtinta 1924 m. birželio 18 d. priimtame Seimo statute, tačiau pati praktika buvo taikoma nuo pat Steigiamojo Seimo, kurio pirmajam posėdžiui iki išrenkant Seimo Pirmininką vadovavo vyriausia pagal amžių Steigiamojo Seimo narė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė.
       1920–1940 metais buvo susirinkę penkių kadencijų Seimai, o Seimo Pirmininko pareigas ėjo septyni Seimo nariai: Aleksandras Stulginskis, Leonas Bistras, Antanas Tumėnas, Justinas Staugaitis, Jonas Staugaitis, Konstantinas Šakenis. Trys iš jų – Aleksandras Stulginskis, Leonas Bistras ir Jonas Staugaitis – ėjo Seimo Pirmininko pareigas dviejų kadencijų Seimuose.
       Seimo Pirmininkas pavaduodavo Lietuvos Respublikos Prezidentą, kai jis negalėdavo eiti savo pareigų. Laikinai Prezidentą yra pavadavę Seimo pirmininkai Justinas Staugaitis ir Vytautas Petrulis. Išskirtinis buvo Steigiamojo Seimo Pirmininko statusas: apsisprendus nerinkti Lietuvos Respublikos Prezidento, Aleksandras Stulginskis buvo einantis Respublikos Prezidento pareigas Steigiamojo Seimo Pirmininkas.

       1920–1940 metais Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pareigas ėjo:      


Aleksandras Stulginskis
Steigiamojo Seimo ir
III Seimo Pirmininkas

 


Dr. Leonas Bistras
I Seimo Pirmininkas ir
II Seimo Pirmininkas

 


Antanas Tumėnas
II Seimo Pirmininkas


Justinas Staugaitis
II Seimo Pirmininkas

 


Vytautas Petrulis
II Seimo Pirmininkas

 


Jonas Staugaitis
II Seimo ir III Seimo Pirmininkas

   


Konstantinas Šakenis
IV Seimo Pirmininkas

   
   

 

   

 

Parengta pagal:
Lietuvos Steigiamojo Seimo statutas. Steigiamojo Seimo priimtas 1920 m. gegužės mėn. 18 d., papildytas liepos mėn. 9 d., Vyriausybės žinios, 1921 09 28, Nr. 71, p. 1–5.
Seimo statutas, Vyriausybes žinios, 1924 07 07, Nr. 163, p. 1–8.

 

Parengė Vilma Akmenytė-Ruzgienė

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti