Naujausi darbiniai Europos Komisijos dokumentai

Reg. dataNumerisPavadinimasDokumentai
2017-10-20COM/2017/609Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi pagal 1987 m. gegužės 20 d. Konvenciją dėl bendrosios tranzito procedūros įsteigtame Jungtiniame komitete, dėl siūlomų tos Konvencijos pakeitimų EK registas
2017-10-20COM/2017/614KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI ES IR KORĖJOS LAISVOSIOS PREKYBOS SUSITARIMO METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA EK registras
2017-10-20COM/2017/620Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of Amendment 1 to the Memorandum of Cooperation NAT-I-9406 between the United States of America and the European Union EK registras
2017-10-20COM/2017/607Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos papildomo protokolo (CETS Nr. 217) sudarymo Europos Sąjungos vardu EK registras
2017-10-20COM/2017/604KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI pagal 2015 m. lapkričio 25 d. Reglamento (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 29 straipsnio 3 dalį EK registras
2017-10-20COM/2017/603Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi dvidešimtajame eiliniame Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencijos susitariančiųjų šalių susitikime dėl pasiūlymo iš dalies pakeisti Protokolo dėl specialiai saugomų Viduržemio jūros zonų ir biologinės įvairovės II priedą EK
2017-10-19COM/2017/538KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Mano regionas, mano Europa, mano ateitis. Septintoji ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitaEK registras
2017-10-19COM/2017/606Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos (CETS Nr. 196) sudarymo Europos Sąjungos vardu EK registras
2017-10-19COM/2017/602Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi atitinkamuose Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos komitetuose, dėl JT taisyklių Nr. 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 ir 134, JT bendrųjų techninių reglamentų Nr. 6 ir 15, WP 29 darbo tvarkos taisyklių ir JT reguliavimo procedūrų bendrųjų gairių bei JT taisyklių pereinamojo laikotarpio nuostatų pakeitimų pasiūlymų, trijų naujų JT taisyklių ir vieno naujo JT bendrojo techninio reglamento pasiūlymų ir naujo bendrojo nutarimo pasiūlymo EK registras
2017-10-18COM/2017/599Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl valstybių narių Europos plėtros fondui mokėtinų finansinių įnašų, įskaitant 2017 m. trečiąją įnašo dalį EK registras
2017-10-18COM/2017/538Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo EK registras
2017-10-18COM/2017/555KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Kova su neteisėtu turiniu internete Siekis didinti interneto platformų atsakomybę EK registras
2017-10-17COM/2017/567Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl patvirtinto apmokestinamojo asmens iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 904/2010 EK registras
2017-10-17COM/2017/569Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl tam tikrų pridėtinės vertės mokesčio sistemos taisyklių suderinimo ir supaprastinimo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB ir nustatoma valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė sistema EK regsitras
2017-10-17COM/2017/538Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo EK registras
2017-10-17COM/2017/487Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema EK registras
2017-10-17COM/2017/596Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų pasirašymo Europos Sąjungos vardu EK registas
2017-10-17COM/2017/595Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų sudarymo EK registras
2017-10-17COM/2017/466KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI IR TARYBAI Dešimtoji pažangos, padarytos kuriant tikrą veiksmingą saugumo sąjungą, ataskaita EK registras
2017-10-17COM/2017/598KOMISIJOS ATASKAITA TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI 35-oji metinė Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl ES antidempingo, antisubsidijų ir apsaugos priemonių (2016 m.) EK registras
2017-10-16COM/2017/558KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimo EK registras
2017-10-16COM/2017/594KOMISIJOS ATASKAITA dėl komitetų darbo 2016 m. EK registras
2017-10-16COM/2017/615AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2018 Updating the estimated needs for agricultural expenditure and other adjustments (reserve for the European Union Solidarity Fund, agencies and administrative expenditure) EK registras
2017-10-16COM/2017/567Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl patvirtinto apmokestinamojo asmens iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 904/2010 EK registras
2017-10-16COM/2017/569Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl tam tikrų pridėtinės vertės mokesčio sistemos taisyklių suderinimo ir supaprastinimo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB ir nustatoma valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė sistema EK registras
2017-10-16COM/2017/591Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le mécanisme de surveillance unique établi par le règlement (UE) n° 1024/2013 EK registras
2017-10-16COM/2017/592Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l'achèvement de l'union bancaire EK registras
2017-10-16COM/2017/539Amendment of pending proposal for a Regulation amending Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) and amending Regulation (EU) No 648/2012 as regards the procedures and authorities involved for the authorisation of CCPs and requirements for the recognition of third-country CCPs (EMIR II Commission's proposal) EK registras
2017-10-16COM/2017/331Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų ER registras
2017-10-16COM/2017/593Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Joint Committee set up by the Convention of 20 May 1987 on the simplification of formalities in trade in goods as regard the proposals for amendments to that Convention EK registras