Naujausi darbiniai Europos Komisijos dokumentai

Reg. dataNumerisPavadinimasDokumentai
2017-12-08COM/2017/827Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS dėl Europos valiutos fondo įsteigimo EK registras
2017-12-07COM/2017/820COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Commission contribution to the EU Leaders' thematic debate on a way forward on the external and the internal dimension of migration policy EK registras
2017-12-08COM/2017/825Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą EK registras
2017-12-07COM/2017/821KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI BAIGIAMA KURTI EUROPOS EKONOMINĖ IR PINIGŲ SĄJUNGA. VEIKSMŲ PLANAS EK registras
2017-12-07COM/2017/740KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl naudojimosi įgaliojimais priimti deleguotuosius aktus, suteiktais Komisijai pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) EK registras
2017-12-07COM/2017/823KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI EUROPOS EKONOMIKOS IR FINANSŲ MINISTRAS EK registras
2017-12-07COM/2017/822KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI NAUJOS BIUDŽETO PRIEMONĖS SĄJUNGOS SISTEMOJE EURO ZONOS STABILUMUI UŽTIKRINTI EK regsitras
2017-12-07COM/2017/826Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse EK registras
2017-12-07COM/2017/824Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria nustatomos fiskalinės atsakomybės ir biudžeto orientavimo į vidutinį laikotarpį didinimo valstybėse narėse nuostatos EK registras
2017-12-07COM/2017/742Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 92/66/EEB, nustatanti Bendrijos Niukaslio ligos kontrolės priemones EK registras
2017-12-07COM/2017/741KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI dėl mainų, pagalbos ir mokymo programos, skirtos euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programos „Pericles 2020“) laikotarpio vidurio vertinimo EK registras
2017-12-06COM/2017/742Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 92/66/EEB, nustatanti Bendrijos Niukaslio ligos kontrolės priemones EK registras
2017-12-06COM/2017/670Rekomendacija TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo Komisija įgaliojama pradėti derybas su Šveicarijos Konfederacija dėl susitarimo, kuriuo nustatomos Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo Europos GNSS agentūros veikloje sąlygos EK registras
2017-12-06JOIN/2017/44Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Joint Committee established by the Partnership Agreement on Relations and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and New Zealand, of the other part, as regards the adoption of decisions on the Rules of procedure of the Joint Committee and the adoption of the terms of reference of the subcommittees and working groupsEK registras
2017-12-06COM/2017/738KOMISIJOS ATASKAITA dėl Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais taikymo 2016 m. EK regsitras
2017-12-06COM/2017/733Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1388/2013, kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas EK registras
2017-12-06COM/2017/731Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo laikinai sustabdomas autonominių bendrojo muitų tarifo muitų taikymas kai kurioms prekėms, skirtoms įmontuoti arba naudoti orlaiviuose, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1147/2002 EK registras
2017-12-06COM/2017/688KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI, REGIONŲ KOMITETUI IR EUROPOS INVESTICIJŲ BANKUI Trečioji energetikos sąjungos būklės ataskaita EK registras
2017-12-06COM/2017/725KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl aukščiausio lygio domeno „.eu“ diegimo, funkcionavimo ir veiksmingumo Ek registras
2017-12-06COM/2017/726Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo XX priedo (Aplinka) dalinio pakeitimo EK registras
2017-12-06COM/2017/728KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategijos įgyvendinimo ataskaita ir konkretūs tolesni veiksmai EK registras
2017-12-06COM/2017/727KOMISIJOS ATASKAITA TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI apie Direktyvos 2010/75/ES įgyvendinimą ir galutines ataskaitas pagal anksčiau galiojusius teisės aktus (version 22/09/2017) EK registras
2017-12-06COM/2017/734Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nuostatos dėl Europos bankininkystės institucijos būstinės vietos EK registras
2017-12-06COM/2017/674KOMISIJOS IR TARYBOS BENDROS UŽIMTUMO ATASKAITOS PROJEKTAS pridedamas prie Komisijos komunikato „2018 m. metinė augimo apžvalga“ EK registras
2017-12-06COM/2017/735Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatos dėl Europos vaistų agentūros būstinės vietos EK registras
2017-12-06COM/2017/723Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo trečiojo papildomo protokolo sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu, siekiant atsižvelgti į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą EK registras
2017-12-06COM/2017/721KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI apie bendrajame biudžete numatytas garantijas Padėtis 2016 m. gruodžio 31 d. EK registras
2017-12-06COM/2017/722Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo trečiojo papildomo protokolo pasirašymo ir laikino taikymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu, siekiant atsižvelgti į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą EK registras
2017-12-06COM/2017/736REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Follow up to the Call for Evidence - EU regulatory framework for financial services EK registras
2017-12-06COM/2017/719Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimu įsteigtoje Jungtinėje taryboje, siekiant atsižvelgti į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą EK registras