Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos valstybės simboliai

Lietuvos valstybės herbas teisės aktuose

 

       Lietuvos valstybės herbas įteisintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje („Valstybės herbas – baltas Vytis raudoname lauke.“) ir aprašytas Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymeĮstatyme nustatytas Lietuvos valstybės herbo aprašymas, taip pat jo kūrimo ir oficialaus naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarka. Lietuvos heraldikos komisija rengia ir teikia Respublikos Prezidentui Lietuvos valstybės herbo etaloną, jį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas Respublikos Prezidento teikimu. Lietuvos valstybės herbo etalonas saugomas įstatymų nustatyta tvarka.

 

Lietuvos valstybės herbo naudojimas

Lietuvos valstybės herbą dokumentų blankuose, herbiniuose antspauduose, antraštiniuose puslapiuose, institucijų ir įstaigų leidiniuose ir iškabose naudoja:
       1) Lietuvos Respublikos Seimas, jam atskaitingos valstybės institucijos, Seimo kanceliarija;
       2) Respublikos Prezidentas ir Respublikos Prezidento kanceliarija;
       3) Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Vyriausybės kanceliarija, ministerijos, Vyriausybės įstaigos, įstaigos prie ministerijų, Vyriausybės atstovai ir Vyriausybės įgaliotiniai;
       4) Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas;
       5) Lietuvos Respublikos teismai, Nacionalinė teismų administracija;
       6) Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, teritorinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, jo teritorinės įstaigos ir specialios paskirties įstaigos prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba ir jos teritoriniai padaliniai, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, teritorinės ir specializuotos policijos įstaigos;
       7) Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos ir šių atstovybių bei įstaigų padaliniai, taip pat specialiosios misijos, esančios užsienio valstybėse;
       8) Lietuvos heraldikos komisija;
       9) valstybinės mokslo, tyrimo ir studijų institucijos bei švietimo įstaigos;
       10) savivaldybių, neturinčių nustatyta tvarka patvirtinto savivaldybės herbo, institucijos, savivaldybių institucijoms pavaldžios įstaigos, savivaldybės administracijos padaliniai, valstybės tarnautojai bei darbuotojai;
       11) savivaldybių, turinčių nustatyta tvarka patvirtintą savo herbą, administracijos padaliniai, įgyvendinantys valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas, seniūnai, įstatymų nustatyta tvarka atlikdami notarinius veiksmus ir tvirtindami oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus, kaimo gyvenamųjų vietovių ir miestų, kuriuose nėra civilinės metrikacijos įstaigų, seniūnijų (išskyrus savivaldybių centrų seniūnijas) seniūnai, registruodami mirtis;
       12) notarai, antstoliai.

 

Lietuvos valstybės herbas yra naudojamas:
       1) Respublikos Prezidento vėliavoje;
       2) Lietuvos kariuomenės, jos pajėgų rūšių, junginių, dalinių, kitų savarankiškų karinių vienetų vėliavose ir štandartuose;
       3) Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjų ir kitų teismų teisėjų herbiniuose ženkluose, prokuroro herbiniame ženkle;
       4) asmens tapatybės kortelėse, pasuose, vairuotojo, valstybės tarnautojo ir kituose oficialiuose pažymėjimuose bei dokumentuose;
       5) Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka pastatuose, kuriuose vyksta balsavimas, vykdant rinkimus ir referendumus, taip pat Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintuose rinkimų ir referendumų dokumentuose;
       6) valstybės sienos ženkluose.

 

Lietuvos valstybės herbas gali būti naudojamas:
       1) Lietuvos banko blankų dokumentuose, herbiniame antspaude, iškaboje, antraštiniuose  puslapiuose ir leidiniuose;
       2) ant pinigų;
       3) krašto apsaugos sistemos karių ir statutinių valstybės tarnautojų uniformų skiriamuosiuose ženkluose;
       4) ant pašto ženklų.

 

Valstybės herbas yra nuolat iškabintas:
       1) Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių salėje;
       2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių salėje;
       3) Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo posėdžių salėje;
       4) Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo, jo senato ir kitų teismų posėdžių salėse;
       5) Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių salėje;
       6) Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko darbo kabinete;
       7) Respublikos Prezidento rezidencijos darbo kabinete;
       8) Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko darbo kabinete;
       9) Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko darbo kabinete;
       10) Lietuvos Respublikos teismų pirmininkų darbo kabinetuose;
       11) Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro darbo kabinete;
       12) Lietuvos banko valdybos pirmininko darbo kabinete;
       13) Lietuvos kariuomenės vado, Jungtinio štabo viršininko, kariuomenės pajėgų rūšių ir karinių dalinių vadų darbo kabinetuose;
       14) Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų bei jų padalinių, specialiųjų misijų, esančių užsienio valstybėse, vadovų darbo kabinetuose.