Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Argentinos Lietuvių Bendruomenė

Argentinos Lietuvių Bendruomenė (ALB) buvo įsteigta 1950 metais. Tų metų lapkričio mėnesį buvo sudarytas pirmas ALB komitetas. Jis veikė iki 1970 metų. Tada Bendruomenės vaidmenį perėmė Argentinos Lietuvių Organizacijų ir Spaudos Taryba (ALOST). ALOST veikė jau prieš Antrąjį pasaulinį karą, bet vėliau jos veikla buvo praktiškai sustojus. Ji atgijo 1956 metais, kada atsirado reikalas derinti visų Argentinos lietuvių organizacijų veiklą. ALOS Tarybai priklauso: Susivienijimas Lietuvių Argentinoje (SLA), Argentinos Lietuvių Centras (ALC), Lietuvių parapija ir jos komitetas, Senelių Židinys, Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (ALJS), kuri įsikūrė 1966 metais prieš I Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą. Leidžiami laikraščiai: “Argentinos lietuvių balsas”, “Laikas”.

Argentinos lietuviais turime laikyti lietuvių kilmės (dažnai mišrių šeimų) žmones, gimusius Argentinoje, bet laikančiais save lietuviais. Tokių gyventojų Argentinoje yra apie 30,000. Lietuvių organizacijoms vadovauja jau antros ar trečios kartos lietuvių kilmės piliečiai. Lietuviškoje veikloje dalyvauja apie 900 – 1000 tautiečių.

Organizuotai veikiančios draugijos: SLA ir ALC – Buenos Aires mieste, “Mindaugas” ir “Nemunas” – Berisso mieste, Lietuvių Klubas ir Kun. J.Margio Draugija – Rosario mieste. Šios draugijos vysto lietuvišką veiklą: visos turi kultūros komisijas, tautinių šokių grupes, vaikų ansamblius. SLA, ALC ir “Mindaugas” turi savo chorus, SLA, ALC vyksta šeštadieniniai lietuvių kalbos kursai, ALC turi teatro grupę.

Buenos Aires lietuvių draugijos aktyviai prisideda prie Lietuvos Garbės Konsulato Argentinoje renginių.

ALOS Taryba, atlikdama ALB vaidmenį, atstovauja Argentinos lietuvių kolonijai, jungia jos organizacijas. Dėl didelių atstumų, ji susideda tik iš Buenos Aires mieste ir apylinkėse veikiančių organizacijų, bet palaiko glaudžius ryšius ir su kituose miestuose veikiančiomis draugijomis, skatina bendram darbui. ALOS Taryba organizuoja Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimus.

ALOST veiklą finansuoja ją sudarančios draugijos ir aukos. Jaunimo veiklą finansuoja draugijos, o kai jaunimas ruošia didesnius renginius, pavyzdžiui, Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo suvažiavimus, iš dalies paremia PLB.

Laikraščiai:

 

"Laikas"

Mendoza 2280

Avellaneda

Buenos Aires 1870

Argentina

 

“Argentinos Lietuvių Balsas”

Jose L.Suarez 5684

Buenos Aires 1439

Argentina

 

 Argentinos Lietuvių radijo valandėlė: http://www.ecosdelituania.com.ar/


  Siųsti el. paštuSpausdinti