Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Parodų organizavimo tvarka

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL RENGINIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 27 d. Nr. SV-S-1497

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Renginių Lietuvos Respublikos Seime organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2006 m. gruodžio 6 d. sprendimą Nr. 1303 „Dėl Seime rengiamų konferencijų, seminarų, parodų ir kitų renginių organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                                 Loreta Graužinienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

Seimo valdybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. SV-S-1497

 

RENGINIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Renginių Lietuvos Respublikos Seime organizavimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma konferencijų, spaudos konferencijų, parodų ir jų atidarymo, ekskursijų, atvirų durų valandų ir kitų renginių, susijusių su Seimo ar Seimo kanceliarijos veikla, (toliau – renginiai) Lietuvos Respublikos Seime organizavimo tvarka. Iškilmingų minėjimų Seime ir su jais susijusių renginių organizavimo tvarka nustatoma Iškilmingų minėjimų Lietuvos Respublikos Seime reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2016 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. SV-S-1388 „Dėl Iškilmingų minėjimų Lietuvos Respublikos Seime reglamento patvirtinimo“.

2. Seime organizuojami su Seimo ar Seimo kanceliarijos veikla susiję renginiai, taip pat renginiai, skirti valstybės šventėms, kitoms Lietuvos Respublikai svarbioms istorinėms datoms ir atmintinoms dienoms, susijusioms su valstybingumo raida ir parlamentarizmo tradicijomis, paminėti.

 

II SKYRIUS

RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

 

3. Renginius Seime turi teisę inicijuoti:

3.1. Seimo valdybos narys;

3.2. Seimo komitetas, komisija, frakcija ir mišri Seimo narių grupė;

3.3. Valstybės švenčių dienų minėjimo organizavimo komisija;

3.4. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas;

3.5. Seimo kanceliarija.

4. Spaudos konferencijas, parodas ir jų atidarymą, ekskursijas, be Aprašo 3 punkte nurodytų subjektų, turi teisę inicijuoti Aprašo III, IV, V skyriuose išvardyti subjektai.

5. Renginio iniciatorius ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki renginio pradžios pateikia Seimo kancleriui prašymą, kuriame nurodo:

5.1. renginio pavadinimą;

5.2. renginio datą ir trukmę;

5.3. renginio dalyvių skaičių;

5.4. už renginį atsakingą asmenį;

5.5. renginio audiovizualinio aptarnavimo, vertimo, transporto ir kitų paslaugų poreikį.

6. Sprendimą organizuoti renginį Seime priima:

6.1. Seimas;

6.2. Seimo valdyba;

6.3. Seimo kancleris.

7. Seimui priėmus nutarimą organizuoti renginį Seime, Seimo valdyba priima sprendimą dėl tokio Seimo nutarimo įgyvendinimo, jeigu Seimo nutarime nenustatyta kitaip. Tais atvejais, kai Seimo valdyba ar Seimo kancleris yra priėmę sprendimą organizuoti renginį Seime ir toks renginys trukdo ar gali trukdyti renginiui, dėl kurio organizavimo Seimas priėmė nutarimą, Seimo valdybos ar Seimo kanclerio sprendimai dėl renginio organizavimo Seime pakeičiami nustatant kitą tokio renginio datą ir (ar) laiką.

8. Seimo kancleris priima sprendimą organizuoti renginį Seime, kai organizuojamas renginys atitinka visas šias sąlygas:

8.1. renginio išlaidų sąmata yra ne didesnė kaip 1 500 eurų;

8.2. renginys vyks Seimo kanceliarijos darbo metu;

8.3. renginys vyks ne Seimo posėdžių dieną;

8.4. renginys yra ne tarptautinis;

8.5. renginys atitinka Aprašo 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus.

9. Tais atvejais, kai renginys neatitinka Aprašo 8 punkte nustatytų reikalavimų, sprendimą organizuoti renginį Seime priima Seimo valdyba.

10. Organizuojant spaudos konferencijas, ekskursijas ir parodas, išskyrus parodų atidarymo renginius, Aprašo 5 ir 6 punktai netaikomi. Prašymai rengti spaudos konferencijas, ekskursijas ir parodas, išskyrus parodų atidarymo renginius, teikiami Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamentui (toliau – Departamentas). Departamentas pagal prašymų pateikimo eiliškumą, išskyrus Seimo frakcijoms ir mišriai Seimo narių grupei suteikiamus nuolatinius pusvalandžius spaudos konferencijoms rengti, o jeigu prašymai pateikiami tuo pačiu metu, – pagal Aprašo 3 ir 23 punktuose nurodytą eiliškumą, sudaro šių renginių grafikus. Parodų grafikas sudaromas kalendoriniams metams. Prašymai kitais kalendoriniais metais rengti parodą teikiami Departamentui ne vėliau kaip iki lapkričio 1 dienos. Departamentas iki gruodžio 1 dienos parengia kitų metų parodų grafiką, jį paskelbia Seimo interneto svetainėje ir nuolat jį atnaujina.

11. Visi renginiai, išskyrus spaudos konferencijas, parodas ir ekskursijas, organizuojami ne Seimo posėdžių dienomis ir taip, kad netrukdytų Seimo darbui. Išimtiniais atvejais Seimo posėdžių dienomis renginiai gali būti organizuojami tik Seimo valdybos sprendimu.

12. Tuo atveju, kai renginys atitinka Aprašo 2 punkto reikalavimus, subjektai, neturintys teisės pagal šį aprašą inicijuoti renginio Seime, kreipiasi į Seimo komitetus, komisijas pagal kompetenciją dėl pritarimo organizuoti renginį Seime. Gavę pritarimą iš Seimo komiteto, komisijos organizuoti renginį Seime, renginio iniciatoriai kreipiasi į Seimo valdybą. Jeigu Seimo valdyba priima sprendimą leisti organizuoti renginį Seime, Seimo kanceliarija teisės aktų nustatyta tvarka išnuomoja renginiui organizuoti reikalingas patalpas ir kitą turtą.

13. Pateikus prašymą organizuoti renginį Seime pagal Aprašo 5 ar 12 punktą, Seimo kanceliarijos Veiklos administravimo departamentas iš anksto rezervuoja renginiui organizuoti reikalingas patalpas ir pagal pateiktą informaciją parengia renginio išlaidų sąmatą. Jeigu tuo pačiu metu inicijuojamas ne vienas renginys, prioritetas teikiamas renginiams, dėl kurių organizavimo sprendimą priėmė Seimas, kitų renginių atvejais prioritetas teikiamas pagal Aprašo 3 ir 23 punktuose nustatytą renginio iniciatorių eiliškumą. Patalpų rezervacija patvirtinama priėmus sprendimą organizuoti renginį Seime.

14. Renginio iniciatorius prireikus patikslina renginio programą ir Seimo kancleriui pateikia papildomą informaciją ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki renginio pradžios.

15. Kai priimamas sprendimas organizuoti renginį, Departamentas informaciją apie būsimą renginį Seime skelbia Seimo interneto svetainėje ir pranešimu žiniasklaidai, išskyrus atvejus, kai renginio iniciatorius Departamentui pateikia rašytinį prašymą informacijos neskelbti. Kai informacija apie renginį Seime neskelbiama, žurnalistai į tokį renginį akredituojami tik Departamentui gavus rašytinį renginio iniciatoriaus prašymą.

16. Skelbiant informaciją apie būsimą renginį Seime, paprastai nurodomas renginio pavadinimas, data, vieta, renginio iniciatorius, renginio programa, už renginio organizavimą atsakingas asmuo.

17. Esant galimybei, renginio iniciatoriaus prašymu gali būti daromas renginio vaizdo įrašas, renginys (ar renginio vaizdo įrašas) transliuojamas Seimo interneto svetainėje ir (ar) per televizijos programą „Seimas – tiesiogiai“.

18. Informacija apie renginius Seime ir kitos nuorodos pateikiamos valstybine kalba. Informacija apie tarptautinius renginius Seime ir kitos nuorodos pateikiamos valstybine kalba ir organizatorių pasirinkta užsienio kalba.

19. Visi renginiai Seime koordinuojami naudojantis Lietuvos Respublikos Seimo veiklos informacine sistema.

20. Renginiui Seime organizuoti reikalingos lėšos naudojamos Seimo valdybos nustatyta valstybės biudžeto lėšų, skirtų Seimo reprezentacinėms išlaidoms, naudojimo tvarka.

21. Seimo komitetų, nuolatinių komisijų, frakcijų, mišrios Seimo narių grupės išlaidos renginiui Seime organizuoti apmokamos iš Seimo komitetams, nuolatinėms komisijoms, frakcijoms, mišriai Seimo narių grupei parlamentinei veiklai skiriamų lėšų arba Seimo valdybos sprendimu iš bendrųjų Seimo kanceliarijos asignavimų.

22. Spaudos konferencijų, parodų ir jų atidarymo, ekskursijų ir atvirų valandų Seime organizavimo ypatumai nustatyti Aprašo III, IV ir V skyriuose.

 

III SKYRIUS

SPAUDOS KONFERENCIJŲ ORGANIZAVIMAS

 

23. Spaudos konferencijas, be Aprašo 3 punkte nurodytų subjektų, turi teisę inicijuoti:

23.1. Seimo narys;

23.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys;

23.3. oficialus svečias;

23.4. renginio Seime organizatorius;

23.5. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras.

24. Spaudos konferencijos rengiamos Seimo Spaudos konferencijų salėje, konferencijos dalyviams ne mažiau kaip prieš dvi valandas suderinus spaudos konferencijos laiką ir vedimo tvarką su Departamentu. Spaudos konferencijos suderinus su Departamentu prieš vieną dieną gali būti rengiamos ir kitose Seimo rūmų vietose, tačiau vienu metu Seimo rūmuose gali vykti ne daugiau kaip viena spaudos konferencija. Spaudos konferencijų salėje gali būti organizuojami ir kiti renginiai, tačiau tuo atveju, jeigu prireikia surengti spaudos konferenciją, Spaudos konferencijų salėje suplanuotas kitas renginys perkeliamas į kitą patalpą Seimo rūmuose.

25. Kiekvienai spaudos konferencijai skiriamas pusvalandis. Jeigu po spaudos konferencijos nėra numatyta kita spaudos konferencija, spaudos konferencija gali trukti ilgiau.

26. Kiekvienai Seimo frakcijai ir mišriai Seimo narių grupei suteikiami du nuolatiniai pusvalandžiai per savaitę spaudos konferencijoms rengti. Pasirinktą ir suderintą nuolatinį spaudos konferencijų laiką kiekvienos frakcijos ir mišrios Seimo narių grupės seniūnas raštu pateikia Departamentui. Pirmenybė pasirinkti nuolatinį spaudos konferencijų laiką suteikiama Seimo Pirmininkui, po jo – Seimo frakcijoms ir mišriai Seimo narių grupei, atsižvelgiant į jų narių skaičių. Jeigu frakcijose ar mišrioje Seimo narių grupėje narių yra po lygiai, frakcijų ar mišrios Seimo narių grupės seniūnai susitaria dėl laiko paskirstymo ir apie tai raštu informuoja Departamentą. Kitą spaudos konferencijų laiką kiekviena Seimo frakcija, mišri Seimo narių grupė ar frakcijai ar mišriai Seimo narių grupei priklausantis Seimo narys turi derinti su Departamentu.

27. Departamentas apie rengiamą spaudos konferenciją paskelbia pranešimu žiniasklaidai ir Seimo interneto svetainėje.

28. Spaudos konferencijas gali vesti atsakingas Departamento darbuotojas, Seimo Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas (atstovas spaudai), Seimo frakcijos ar mišrios Seimo narių grupės paskirtas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas (atstovas spaudai), spaudos konferencijos iniciatorius, organizatorius arba dalyvis.

29. Visų Spaudos konferencijų salėje rengiamų spaudos konferencijų metu daromi vaizdo įrašai, kurie skelbiami Seimo interneto svetainėje ne vėliau kaip per 4 darbo valandas pasibaigus spaudos konferencijai. Esant galimybei, spaudos konferencijos transliuojamos tiesiogiai internetu Seimo interneto svetainėje.

30. Kitose Seimo rūmų salėse spaudos konferencijų vaizdo įrašai daromi esant galimybei.

 

IV SKYRIUS

parodų organizavimas

 

31. Parodas ir parodų atidarymo renginius, be Aprašo 3 punkte nurodytų subjektų, turi teisę inicijuoti Seimo nariai.

32. Parodų atidarymo renginiai organizuojami Aprašo II skyriuje nustatyta bendra renginių organizavimo tvarka.

33. Parodos eksponavimo Seime iniciatorius Departamentui pateikia:

33.1. prašymą, kuriame nurodo šią informaciją:

33.1.1. parodos pavadinimą, jos turinį ir pobūdį;

33.1.2. parodos mastą (apytikslį kūrinių, stendų ir kitokių eksponatų skaičių);

33.1.3. pageidaujamą parodos eksponavimo laikotarpį, vietą ir parodos atidarymo datą (jeigu planuojamas parodos atidarymas);

33.1.4. asmenų, atsakingų už parodos organizavimą, kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą);

33.2. parodos turinį ir pobūdį atspindinčią vaizdinę medžiagą (kompaktinius diskus, skaitmeninius vaizdo diskus, katalogus ir kt.).

34. Parodos eksponuojamos ne trumpiau kaip 21 dieną ir ne ilgiau kaip 28 dienas. Seimo kanclerio sprendimu išimtiniais atvejais parodos eksponavimo trukmė gali būti keičiama.

35. Seime parodos eksponuojamos: Seimo I rūmų Parlamento ir Vitražo galerijose, Seimo II ir III rūmų parodų galerijose, Seimo II ir III rūmus jungiančioje galerijoje, Departamento Europos informacijos biure, Seimo Sausio 13-osios memoriale.

35.1. Parlamento ir Vitražo galerijose eksponuojamos parodos parlamentarizmo istorijos ir valstybingumo tematika (valstybės kūrimas, atkūrimas, žymių politikos veikėjų veikla, reikšmingos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos datos, spaudos draudimas, išsivaduojamieji judėjimai, sukilimai, ginkluotas pasipriešinimas, Atgimimas, Laisvės gynimas, tarptautinis pripažinimas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų darbai). Šioje erdvėje gali vykti ir kiti šios tematikos renginiai.

35.2. Seimo II rūmų parodų galerijoje eksponuojamos parodos, susijusios su valstybės istorija ir Seimo veikla, taip pat parodos, skirtos valstybės šventėms paminėti, ir meno kūriniai, sudarantys galimybę lankytojams susipažinti su atskiras kultūros sritis (meno kryptis) reprezentuojančiais autoriais.

35.3. Seimo III rūmų parodų galerijoje ir Seimo II ir III rūmus jungiančioje galerijoje eksponuojami menininkų, tautodailininkų darbai, rengiamos regionų bendruomenių ar socialinių grupių veiklą pristatančios parodos.

35.4. Departamento Europos informacijos biure eksponuojamų parodų prioritetinė tematika – Lietuvos narystė Europos Sąjungoje.

35.5. Seimo Sausio 13-osios memoriale eksponuojamos parodos, susijusios su Laisvės gynimu.

36. Parodų eksponavimą Seime koordinuoja Departamentas.

37. Departamentas priima eksponuoti tik visiškai parengtas parodas. Visi parodų eksponatai turi būti su parengtais aprašais valstybine kalba, prireikus – ir užsienio kalbomis.

38. Parodų eksponatai transportuojami, montuojami ir išmontuojami tik dalyvaujant jų savininkui arba įgaliotam asmeniui.

39. Parodos atidarymo dalyviai į Seimo rūmus įleidžiami bendra tvarka.

 

V SKYRIUS

EKSKURSIJŲ IR ATVIRŲ DURŲ VALANDŲ SEIME ORGANIZAVIMAS

 

40. Už ekskursijų organizavimą Seime yra atsakingas Departamentas.

41. Ekskursijos Seime rengiamos darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. (penktadieniais – iki 15 val.) pagal iš anksto (ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki planuojamos ekskursijos dienos) pateiktus prašymus, atsižvelgiant į sudarytą grafiką. Departamentas su ekskursiją užsakančiu asmeniu suderina ekskursijos datą, laiką. Ekskursiją užsakantis asmuo ne vėliau kaip prieš savaitę pateikia Departamentui rašytinę paraišką organizuoti ekskursiją Seime, kurioje nurodoma ekskursijos data, laikas ir pateikiamas dalyvių sąrašas. Kai ekskursiją užsako Seimo narys, paraiška organizuoti ekskursiją Seime pateikiama ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas. Departamentas taip pat priima pavienių asmenų prašymus aplankyti Seimą ir iš jų sudaro ekskursijų grupes.

42. Departamentas per dieną rengia ne daugiau kaip šešias ekskursijas 10–35 asmenų grupėms, iš kurių trys ekskursijos rengiamos, kai ekskursiją užsako Seimo narys. Ekskursijos trukmė – nuo 1 iki 1,30 val.

43. Departamentas ne vėliau kaip prieš 3 valandas iki grupės atvykimo pateikia Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos apsaugos postui Seime ekskursijos dalyvių sąrašą, patvirtintą Departamento direktoriaus arba Departamento Ryšių su visuomene skyriaus vedėjo.

44. Departamentas ekskursijos dalyvių pageidavimu, esant galimybei, surengia jų susitikimą su Seimo nariais.

45. Seime gali būti rengiamos teminės ir edukacinės ekskursijos Seimo valdybos narių, Seimo komitetų, komisijų, frakcijų, mišrios Seimo narių grupės ar Seimo kanceliarijos iniciatyva.

46. Seimo posėdžių salėje ekskursijų grupės įleidžiamos tik į Seimo posėdžių salės pirmąjį balkoną. Kai Seimo posėdžių salėje vyksta atviri Seimo posėdžiai, į Seimo posėdžių salės pirmąjį balkoną įleidžiama viena, ne didesnė kaip 35 asmenų, ekskursijos grupė.

47. Departamento darbuotojai veda tik Apraše nustatyta tvarka organizuojamas ekskursijas ir kiekvieną grupę lydi viso jos lankymosi Seimo rūmuose metu.

48. Seimo kanclerio sprendimu oficialių renginių Seime metu ir kitais atvejais ekskursijos gali būti nerengiamos.

49. Paprastai penktadieniais nuo 11 iki 15 val. Seimo I rūmų Parlamento ir Vitražo galerijose rengiamos atvirų durų valandos.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

50. Renginių Seime iniciatoriai, organizatoriai ir dalyviai renginio Seime ir lankymosi Seimo rūmuose metu privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų bei Seimo rūmuose nustatytos vidaus tvarkos.

51. Renginių Seime metu vartoti alkoholinius gėrimus draudžiama, išskyrus oficialius priėmimus ir kitus protokolinius renginius.

52. Lietuvos Respublikos Seimo logotipas yra registruotas prekės ženklas ir šio ženklo naudojimas kuriant renginio vizualinį stilių privalo būti iš anksto suderintas su Departamentu.

53. Už renginio Seime metu įvykdytus teisės aktų pažeidimus, tarp jų ir už klaidinančios, neteisingos ar kitokiais būdais apgaulingos ar tikrovės neatitinkančios informacijos paskelbimą, autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių pažeidimus, atsako šiuos pažeidimus padaręs asmuo.

_____________________

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti