Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Funkcijos ir teisės

Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatyme nustatyti:

 

Komisijos uždaviniai (4 straipsnis)

1) dalyvauti formuojant kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją;

2) teikti siūlymus Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms dėl kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos;

3) teikti išvadas ir siūlymus valstybės institucijoms kultūros paveldo apsaugos klausimais;

4) vertinti kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją įgyvendinančias programas ir biudžeto lėšų, skirtų kultūros paveldo apsaugai, panaudojimą;

5) svarstyti ir aprobuoti siūlymus kultūros paveldo vertybes paskelbti kultūros paminklais ar panaikinti jų apsaugą;

6) svarstyti ir aprobuoti siūlymus kilnojamąsias kultūros vertybes įrašyti į Kultūros vertybių registrą ir išbraukti iš jo;

7) vertinti kultūros paveldo apsaugos funkcijas atliekančių atsakingų valstybės institucijų ir įstaigų metines ataskaitas ir savivaldybių institucijų, įstaigų veiklą kultūros paveldo apsaugos požiūriu;

8) informuoti Seimą, Respublikos Prezidentą ir Vyriausybę apie kultūros paveldo apsaugos valstybinės politikos įgyvendinimo problemas;

9) rengti įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, projektus;

10) svarstyti kultūros paveldo apsaugos problemas bei pasiūlymus;

11) atlikti kitas įstatymų nustatytas funkcijas.

 

Komisijos teisės (5 straipsnis)

1) gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, kultūros paveldo objektų valdytojų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją apie kultūros paveldą;

2) lankyti, apžiūrėti, fiksuoti kultūros vertybes ir daiktus, kurie gali turėti vertingųjų savybių;

3) Vyriausybės nustatyta tvarka neatlygintinai naudotis valstybės ir savivaldybių registrų, kadastrų, klasifikatorių, duomenų bazių duomenimis, reikalingais jai nustatytoms funkcijoms atlikti;

4) dalyvauti pagal kompetenciją valstybės ir savivaldybių institucijų posėdžiuose, konferencijose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi kultūros paveldo klausimai, teikti pasiūlymus, kaip spręsti šiuos klausimus;

5) sudaryti pakomises, nuolatines, laikinąsias komisijas ir darbo grupes kultūros paveldo apsaugos problemoms nagrinėti;

6) organizuoti konferencijas kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos klausimais;

7) jeigu Komisijos narys be pateisinamos priežasties nedalyvavo trijuose posėdžiuose iš eilės, Komisija gali priimti sprendimą kreiptis į jį rinkusią ar skyrusią instituciją dėl šio nario atšaukimo.

 

Komisijos pirmininkas (7 straipsnis)

1) organizuoja Komisijos darbą, yra biudžeto asignavimų valdytojas, atsako už valstybės biudžeto gautų lėšų tinkamą naudojimą;

2) atsako už tai, kad Komisija atliktų jai numatytas funkcijas, pavestus darbus;

3) atstovauja Komisijai;

4) teikia Komisijai tvirtinti jos išlaidų sąmatą, administracijos struktūrą ir pareigybių sąrašus;

5) kasmet iki kovo 1 dienos pateikia Sei­mui savo veiklos ata­skai­tą.

 

Komisijos nario teisės ir pareigos (8 straipsnis)

1. Komisijos narys turi teisę:

1) nekliudomas patekti į kultūros paveldo objektus;

2) siūlyti sušaukti neeilinį Komisijos posėdį;

3) siūlyti įrašyti į Komisijos posėdžio darbotvarkę papildomą klausimą.

2. Komisijos nario pareigos:

1) dalyvauti Komisijos posėdžiuose;

2) dalyvauti rengiant Komisijos sprendimų ir nutarimų projektus;

            3) pirmininko pavedimu rengti medžiagą Komisijos posėdžiams

  Siųsti el. paštuSpausdinti