Teisės aktai 

EN

Migracijos komisijos darbo tvarkos taisyklės


                                                                                                                  Patvirtinta

                                                                                                        Lietuvos Respublikos Seimo

                                                                                                        Migracijos komisijos

                                                                                                        2015 m. birželio 3 d. posėdyje     

            

MIGRACIJOS KOMISIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos Seimo Migracijos komisija (toliau – Komisija) – nuolatinė Lietuvos Respublikos Seimo komisija, sudaroma Seimo kadencijos laikotarpiui Seimo statuto nustatyta tvarka.

2. Komisija turi visas Seimo komiteto teises ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Seimo statutu, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei šiomis taisyklėmis.

3. Komisijos veikla finansuojama iš Seimui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

 

II. KOMISIJOS VEIKLA IR JOS TEISĖS

4. Komisija savo veiklą vykdo vadovaudamasi Seimo statuto 802 straipsnio 2 dalyje nustatytomis Komisijos veiklos kryptimis.

5. Komisijos teisės:

5.1. savo darbe pasitelkti migracijos srities ekspertus (kviesti juos į posėdžius, prašyti pateikti nuomonę dėl siūlomų sprendimų);

5.2. kviesti į Komisijos posėdžius valstybės ir savivaldybių institucijose dirbančius asmenis, išklausyti jų nuomones Komisijos nagrinėjamais klausimais;

5.3. organizuoti diskusijas, seminarus, konferencijas, susijusias su migracija;

5.4. bendradarbiauti su pasaulio lietuvių organizacijomis, kartu sprendžiant aktualiausius su emigracija ir pasaulio lietuvių diasporos reikalais susijusius klausimus.

 

III. KOMISIJOS PIRMININKO IR KOMISIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6. Komisijos pirmininkas:

6.1. organizuoja Komisijos darbą;

6.2. šaukia Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

6.3. sudaro Komisijos posėdžių darbotvarkes;

6.4. užtikrina, kad Komisijos posėdžiams būtų parengti reikalingi dokumentai;

6.5. duoda Komisijos nariams pavedimus, teikia su Komisijos veikla susijusią reikalingą medžiagą;

6.6. pasirašo Komisijos išvadas, protokolus;

6.7. atstovauja Komisijai santykiuose su kitomis institucijomis.

6.8. vykdo kitus teisės aktų suteiktus įgaliojimus.

7. Komisijos narys turi teisę:

7.1. gauti informaciją su Komisijos veikla susijusiais klausimais;

7.2. teikti Komisijos pirmininkui pasiūlymus dėl Komisijos darbo organizavimo;

7.3. siūlyti Komisijos pirmininkui įtraukti klausimą į Komisijos posėdžio darbotvarkę;

7.4. pareikšti atskirąją nuomonę, jei nesutinka su Komisijos sprendimu.

 

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Komisija jos kompetencijai priklausančius klausimus svarsto ir sprendimus priima posėdžiuose.

9. Komisijos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas arba jo pavedimu Komisijos pirmininko pavaduotojas.

10. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių.

11. Jei Komisijos narys posėdyje dalyvauti negali, jis privalo apie tai pranešti Komisijos pirmininkui.

12. Komisijos posėdžiai paprastai yra atviri, išskyrus Seimo statuto nustatytus atvejus.

13. Kai Komisijos pirmininko nėra arba jis negali eiti savo pareigų, Komisijos pirmininko pareigas laikinai eina Komisijos pirmininko pavaduotojas.

14. Komisija gali pavesti Komisijos sudarytoms darbo grupėms, Komisijos narių grupei ar nariui atlikti atskiras su Komisijos veikla susijusias funkcijas.

15. Komisijos ir atskirų Seimo komitetų, Seimo komisijų kompetencijai priklausantiems klausimams svarstyti gali būti rengiami bendri posėdžiai.

16. Posėdžio klausimams rengti Komisija gali sudaryti darbo grupes. Į jas gali būti įtraukti Komisijos nariai, valstybės institucijų, Lietuvos ir pasaulio lietuvių visuomeninių organizacijų atstovai, ekspertai.

17. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolus pagal raštvedybos taisykles rašo Komisijos posėdžio sekretorius.

18. Posėdžio protokolą pasirašo Komisijos posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

 

V. KOMISIJOS SPRENDIMAI

19. Įgyvendindama savo įgaliojimus Komisija priima sprendimus. Jie įrašomi į Komisijos posėdžio protokolą.

20. Komisijos sprendimai priimami posėdyje atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių paprasta balsų dauguma. Kai balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas, o kai šio nėra, – Komisijos pirmininko pavaduotojo balsas. Komisijos narys Komisijos posėdžiuose turi tik vieną balsą.

21. Komisijos sprendimai prireikus siunčiami kitoms institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms.

22. Komisija savo išvadas ir pasiūlymus pateikia raštu.

 

VI. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

23. Po kiekvieno Komisijos posėdžio gali būti parengtas pranešimas, skirtas visuomenės informavimo priemonėms. Komisijos vardu pranešimą raštu arba žodžiu pateikia tik Komisijos primininkas ar jo įgaliotas Komisijos narys.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Komisija kasmet pateikia Seimui savo veiklos ataskaitą.

 

Komisijos pirmininkas                                                                                                                                                                              Valdas Vasiliauskas

© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ