Darbo ataskaitos 

EN

2015 m. Migracijos komisijos veiklos ataskaita


                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                        Lietuvos Respublikos Seimo

                                                                                                                        Migracijos komisijos

                                                                                                                        2016 m. balandžio 20  d. posėdžio

                                                                                                                        protokolu Nr. 139-P-1

 

SEIMO MIGRACIJOS KOMISIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

Lietuvos Respublikos Seimo Migracijos komisija (toliau – Komisija) yra nuolatinė komisija, veikianti pagal Lietuvos Respublikos Seimo statuto 802 straipsnį. Komisija sudaryta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. XII-1640 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Migracijos komisijos sudarymo“.

Komisijos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. gegužės 21 d.  nutarimu Nr. XII-1742 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. XII-38 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“.

2015 metais Komisijoje dirbo 9 nariai:

1) Valdas Vasiliauskas – Komisijos pirmininkas;

2) Mečislovas Zasčiurinskas – Komisijos pirmininko pavaduotojas;

3) Linas Balsys;

4) Arūnas Dudėnas;

5) Vytautas Juozapaitis;

6) Kęstutis Masiulis;

7) Bronius Pauža;

8) Gintaras Tamošiūnas;

9) Dalia Teišerskytė.

Lietuvos Respublikos Seimo pavedimų vykdymo kontrolės informacinės sistemos duomenimis 2015 m. Komisija gavo 10 pareiškimų, raštų ir kitų dokumentų, parengė ir išsiuntė 24 atsakomuosius ir iniciatyvinius raštus.

Ataskaitiniu laikotarpiu Komisijos pirmininkas sušaukė 7 posėdžius (iš jų 2 išvažiuojamuosius) ir 1 klausymus, juose svarstyti 11 parlamentinės kontrolės klausimų ir 5 kiti klausimai.

2015 m. lapkričio 26 d. Komisijos pirmininkas dalyvavo susitikime su Izraelio ambasadoriumi Lietuvoje Amiru Maimonu, diskutavo dėl galimų šalies piliečių reemigracijos skatinimo būdų ir priemonių.

Informacija apie Komisijos posėdžius ir kitus renginius buvo reguliariai skelbiama Seimo interneto svetainėje http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=10236&p_k=1, siunčiama Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriui.

Parlamentinės kontrolės ir kiti svarstyti klausimai:

2015 m. birželio 10 d. Komisijos posėdyje su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovais diskutuota dėl migracijos procesų valdymo sistemos tobulinimo, pritarta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro pristatytai planuojamai migracijos procesų valdymo reformai.

2015 m. birželio 17 d. Komisijos posėdyje išklausyta Valstybės kontrolės pateikta informacija dėl Valstybės kontrolės išankstinio tyrimo ataskaita Nr. IT-4 „Imigracijos procesų valdymas“.  Taip pat su ministerijų atstovais diskutuota dėl Viduržemio jūroje susidariusios migracijos krizės bei jos įtakos Lietuvos Respublikai.

2015 m. rugsėjo 23 d. Komisijos posėdyje svarstyta dėl Komisijos pasiūlymų 2015 m. rugsėjo 24 d. Seimo posėdžio diskusijai „Dėl Lietuvos valstybės požiūrio į pabėgėlių krizę“, išklausyti ministerijų ir kitų kompetentingų institucijų pranešimai apie priimtus sprendimus ir rengiamus teisės aktus dėl pabėgėlių krizės, taip pat  prof. dr. L. Jakulevičienės  tyrimo ataskaita „Trečiųjų šalių piliečių prieglobsčio prašytojų / pabėgėlių perkėlimo ES viduje arba iš trečiųjų šalių programų įgyvendinimo Lietuvoje poveikio vertinimas“. Komisija nusprendė prašyti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikti Komisijai nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių pabėgėlių klausimus, sąrašus.

2015 m. spalio 14 d. Komisijos išvažiuojamajame posėdyje Užsieniečių registracijos centre Pabradėje (Švenčionių rajone) aptartas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasirengimo naujoms nelegalios migracijos grėsmėms klausimas. Taip pat nagrinėtos Užsieniečių registracijos centro sąlygos ir galimybės, pasikeitus situacijai dėl nelegalių migrantų, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tobulinami teisės aktai dėl užsieniečių perkėlimo.

2015 m. spalio 21 d. vyko Komisijos išvažiuojamasis posėdis Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje (Jonavos rajone). Svarstyta dėl Pabėgėlių priėmimo centro pasirengimo priimti numatomą pabėgėlių skaičių, nagrinėti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priimti teisės aktai, reglamentuojantys pabėgėlių integracijos procedūras.

2015 m. gruodžio 9 d. Komisijos organizuotuose klausymuose diskutuota dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos siūlymų dėl procesų migracijos srityje pertvarkymo.

 

Komisijos pirmininkas                                                                                              Valdas Vasiliauskas

© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ