Darbo ataskaitos 

EN

Lietuvos Respublikos XI Seimo Migracijos komisijos veiklos ataskaita


LIETUVOS RESPUBLIKOS XI SEIMO
MIGRACIJOS KOMISIJOS
VEIKLOS ATASKAITA

(2015 m. gegužės 14 d. – 2016 m. lapkričio 3 d.)

 

         Lietuvos Respublikos Seimo Migracijos komisija (toliau – Komisija) yra nuolatinė komisija, veikianti pagal Lietuvos Respublikos Seimo statuto 802 straipsnį. Komisija sudaryta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. XII-1640 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Migracijos komisijos sudarymo“.

        Komisijos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. gegužės 21 d.  nutarimu Nr. XII-1742 ir Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. XII-4495 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. XII-38 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Komisijoje dirbo 9 nariai:

 1. Valdas Vasiliauskas – Komisijos pirmininkas (iki 2016-06-10) ;

 2. Algimantas Dumbrava – Komisijos pirmininkas (nuo 2016-06-08);

 3. Mečislovas Zasčiurinskas – Komisijos pirmininko pavaduotojas;

 4. Linas Balsys;

 5. Arūnas Dudėnas;

 6. Vytautas Juozapaitis;

 7. Kęstutis Masiulis;

 8. Bronius Pauža;

 9. Gintaras Tamošiūnas;

 10. Dalia Teišerskytė.

   

  2015 m.

   

  Pagal Lietuvos Respublikos Seimo pavedimų vykdymo kontrolės informacinės sistemos duomenis 2015 m. Komisija gavo 10 pareiškimų, raštų ir kitų dokumentų, parengė ir išsiuntė 24 atsakomuosius ir iniciatyvinius raštus.

  Ataskaitiniu laikotarpiu Komisijos pirmininkas sušaukė 7 posėdžius (iš jų 2 išvažiuojamuosius) ir 1 klausymus, juose svarstyti 11 parlamentinės kontrolės klausimų ir 5 kiti klausimai.

  2015 m. lapkričio 26 d. Komisijos pirmininkas dalyvavo susitikime su Izraelio ambasadoriumi Lietuvoje Amiru Maimonu, diskutavo dėl galimų šalies piliečių reemigracijos skatinimo būdų ir priemonių.

  Informacija apie Komisijos posėdžius ir kitus renginius buvo reguliariai skelbiama Seimo interneto svetainėje http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=10236&p_k=1, buvo siunčiama Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriui.

   

  Parlamentinės kontrolės ir kiti svarstyti klausimai

   

  2015 m. birželio 10 d. Komisijos posėdyje su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovais diskutuota dėl migracijos procesų valdymo sistemos tobulinimo, pritarta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro pristatytai planuojamai migracijos procesų valdymo reformai.

  2015 m. birželio 17 d. Komisijos posėdyje išklausyta Valstybės kontrolės pateikta informacija dėl Valstybės kontrolės išankstinio tyrimo ataskaita Nr. IT-4 „Imigracijos procesų valdymas“.  Taip pat su ministerijų atstovais diskutuota dėl Viduržemio jūroje susidariusios migracijos krizės bei jos įtakos Lietuvos Respublikai.

  2015 m. rugsėjo 23 d. Komisijos posėdyje svarstyta dėl Komisijos pasiūlymų 2015 m. rugsėjo 24 d. Seimo posėdžio diskusijai „Dėl Lietuvos valstybės požiūrio į pabėgėlių krizę“, išklausyti ministerijų ir kitų kompetentingų institucijų pranešimai apie priimtus sprendimus ir rengiamus teisės aktus dėl pabėgėlių krizės, taip pat  prof. dr. L. Jakulevičienės  pristatytos tyrimo ataskaitos „Trečiųjų šalių piliečių prieglobsčio prašytojų / pabėgėlių perkėlimo ES viduje arba iš trečiųjų šalių programų įgyvendinimo Lietuvoje poveikio vertinimas“ išvados. Komisija nusprendė prašyti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikti Komisijai nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių pabėgėlių klausimus, sąrašus, pažymint, kuriuos teisės aktus yra poreikis keisti ir iki kada planuojama tai atlikti.

  2015 m. spalio 14 d. Komisijos išvažiuojamajame posėdyje Užsieniečių registracijos centre Pabradėje (Švenčionių rajone) aptarti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasirengimo naujoms nelegalios migracijos grėsmėms klausimai. Taip pat nagrinėtos Užsieniečių registracijos centro sąlygos ir galimybės, pasikeitus situacijai dėl nelegalių migrantų, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tobulinami teisės aktai dėl užsieniečių perkėlimo.

  2015 m. spalio 21 d. vyko Komisijos išvažiuojamasis posėdis Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje (Jonavos rajone). Svarstyta dėl Pabėgėlių priėmimo centro pasirengimo priimti numatomą pabėgėlių skaičių, nagrinėti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priimti teisės aktai, reglamentuojantys pabėgėlių integracijos procedūras.

  2015 m. gruodžio 9 d. Komisijos organizuotuose klausymuose diskutuota dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos siūlymų dėl procesų migracijos srityje pertvarkymo.

   

  2016 m.

   

   Lietuvos Respublikos Seimo pavedimų vykdymo kontrolės informacinės sistemos duomenimis 2016 m. Komisija gavo 34 pareiškimus, raštus ir kitus dokumentus, parengė ir išsiuntė 61 atsakomuosius ir iniciatyvinius raštus.

  Ataskaitiniu laikotarpiu Komisijos pirmininkas sušaukė 7 posėdžius, kuriuose svarstyti 4 parlamentinės kontrolės klausimai ir 12 kitų klausimų.

   

  Parlamentinės kontrolės ir kiti svarstyti klausimai

   

  Komisija vykdė parlamentinę kontrolę imigracijos, neteisėto migracijos, emigracijos ir reemigracijos klausimais:

  - 2016 m. balandžio 20 d.  posėdyje Komisija svarstė neteisėtos migracijos Lietuvoje 2015 m. situaciją (sulaikytų neteisėtų migrantų skaičiaus tendencijas pagal teisės pažeidimus, neteisėtos migracijos maršrutus), organizuotos neteisėtos migracijos 2013 m. – 2016 m. I ketv. tendencijas, neteisėtos migracijos užkardymo priemones ir šioje srityje Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kartu su kitomis institucijomis pasiektus rezultatus.

  - Komisija 2016 m. gegužės 4 d. posėdyje nagrinėjo, kaip kompetentingos institucijos yra pasirengusios apgyvendinti ir integruoti į Lietuvą atvyksiančius pabėgėlius, kaip tarpusavyje koordinuojami valstybės institucijų veiksmai, siekiant sklandaus imigrantų į Lietuvos Respubliką integravimosi darbo rinkoje ir visuomenėje, taip pat kaip vyksta bendradarbiavimas su darbdaviais, visuomeninėmis organizacijomis, socialiniais partneriais ir kt.;

  - 2016 m. birželio 15 d. Komisija posėdyje nagrinėjo Lietuvos Respublikos demografijos, migracijos ir integracijos procesų koordinavimo ir valdymo klausimus, įvertino aktyvius mokslininkų ir nevyriausybinių organizacijų raginimus neatidėliojant spręsti blogėjančios Lietuvos demografinės padėties ir nemažėjančios Lietuvos Respublikos piliečių emigracijos klausimus.

   - 2016 m. birželio ir rugsėjo mėn. Komisija, vykdydama parlamentinę kontrolę, raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, prašydama pateikti informaciją dėl demografijos, migracijos ir integracijos procesų valdymo ir institucijų bendradarbiavimo šioje srityje. Komisija kartu su Vyriausybės ir ministerijų atstovais diskutavo dėl poreikio kurti ir įgyvendinti kompleksines priemones, siekiant sumažinti emigracijos srautus ir paskatinti reemigraciją, taip pat akcentuotas demografijos, migracijos ir integracijos procesų valdymo būtinumas.

  Komisija kartu Lietuvos mokslų akademija ir nevyriausybinėmis organizacijomis 2016 m. Seimo pavasario sesijoje surengė dvi konferencijas emigracijos ir reemigracijos klausimais, kurių metu buvo priimtos rezoliucijos:

 • 2016 m. kovo 9 d. konferencija „Kaip mums išlikti? Ar įmanomas nacionalinis susitarimas, kad Lietuva neišsivaikščiotų?“. Rezoliucijoje „Dėl valstybės demografinės politikos siekiant valdyti emigracijos ir reemigracijos procesus” raginama sutelkti visas pajėgias valstybės institucijas, mokslo ir švietimo įstaigas, įvairias organizacijas ir visuomenę ir parengti Seimo nutarimo projektą, kuriuo Vyriausybė būtų įpareigota nedelsiant sukurti Lietuvos piliečių reemigracijos skatinimo, emigracijos mažinimo, demografinės būklės stabilizavimo ir gyvenimo kokybės gerinimo programą, kurioje būtų numatytos konkrečios šios programos įgyvendinimo priemonės, terminai ir finansavimo šaltiniai;

 • 2016 m. balandžio 13 d. konferencija „Nestabdoma ir nesustabdoma emigracija“. Rezoliucijoje„Dėl būtinybės turėti valstybinę emigracijos mažinimo programą“ raginama valstybės institucijas emigraciją ir demografinę krizę nedelsiant pripažinti prioritetine ir visuotine valstybės problema, o Lietuvos Respublikos Seimui pritarus, įsteigti specialią emigracijos ir imigracijos procesus balansuojančią valstybės instituciją.

 

Teisės aktų projektų svarstymas

Komisija parengė ir pateikė Seimui svarstyti Seimo nutarimo projektą „Dėl demografijos, migracijos ir integracijos procesų valdymo“ (Nr. XIIP-4485). Projekte siūloma Vyriausybei atlikti valstybės institucijų vykdomą demografijos, ryšių su emigravusiais Lietuvos Respublikos piliečiais palaikymo, migracijos ir integracijos procesų valdymo analizę ir įvertinti galimybes šių procesų valdymą pavesti vienai valstybės institucijai. Seimo nutarimo projekte taip pat siūloma sudaryti darbo grupę iš mokslininkų, valstybės pareigūnų, specialistų ir socialinių partnerių Lietuvos demografinės, migracijos ir integracijos politikos 2018–2027 metų strategijos projektui ir Lietuvos piliečių reemigracijos skatinimo programos projektui parengti ir parengtus dokumentus pateikti Seimui.

Komisija papildomos komisijos teisėmis svarstė Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 45 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (Nr. XIIP-4039) ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr.IX-2206 2, 17, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 441 , 45, 46, 50, 57, 58, 62, 63 straipsnių pakeitimo ir papildymo 61, 451 straipsniais įstatymo projektą (Nr. XIIP-4306).

Informacija apie Komisijos posėdžius ir kitus renginius buvo reguliariai skelbiama Seimo interneto svetainėje http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=10236&p_k=1, siunčiama Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriui.

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                                              Algimantas Dumbrava

 

 

© Seimo kanceliarija
Į PRADŽIĄ