Seimo valdyba

EN  FR

Seimo valdyba (2004-11-15–2008-11-16)


 Vardas, pavardėPareigos
Algis
ČAPLIKAS
Pirmininko pavaduotojas: 2006-10-10–2008-05-05
Pirmininko pirmasis pavaduotojas: 2008-05-06–2008-11-17
Vydas
GEDVILAS
Pirmininko pavaduotojas: 2005-04-26–2008-11-17
Česlovas
JURŠĖNAS
Pirmininko pavaduotojas: 2004-11-15–2006-10-09
Pirmininko pirmasis pavaduotojas: 2006-10-10–2008-03-31
Pirmininkas: 2008-04-01–2008-11-17
Andrius
KUBILIUS
Opozicijos lyderis: 2005-01-20–2006-10-09
Pirmininko pavaduotojas: 2006-10-10–2008-11-17
Viktoras
MUNTIANAS
Pirmininko pavaduotojas: 2004-12-09–2006-04-12
Pirmininkas: 2006-04-13–2008-03-31
Artūras
PAULAUSKAS
Pirmininkas: 2004-11-15–2006-04-12
Alfredas
PEKELIŪNAS
Pirmininko pavaduotojas: 2004-11-15–2008-11-17
Gintaras
STEPONAVIČIUS
Pirmininko pavaduotojas: 2005-01-20–2008-11-17


Seimo valdyba:

1) tvirtina ir teikia Finansų ministerijai Seimo kanceliarijos programų ir išlaidų sąmatų projektus;

2) komitetų teikimu svarsto ir siunčia į komandiruotes Seimo narius su raštiškomis Seimo, valdybos, komitetų užduotimis; tvirtina komandiruočių ataskaitas;

3) komitetų ar frakcijų teikimu svarsto ir pritaria Seimo narių išvykoms ne Seimo lėšomis sesijos metu;

4) prireikus apsvarsto Seimo sesijos darbų programos, savaitės bei dienos posėdžių darbotvarkių projektus ir teikia išvadas Seniūnų sueigai arba Seimui;

5) šaukia nenumatytus Seimo posėdžius, nustato jų laiką;

6) tvirtina preliminarų Seimo sesijos posėdžių grafiką;

7) prireikus nustato, kokioms institucijoms ar asmenims pagrindinis komitetas privalo nusiųsti įstatymo projektą išvadoms gauti;

8) prireikus priima nutarimą pagrindinį komitetą atleisti nuo šio statuto 147 straipsnyje išdėstytų pagrindinio komiteto prievolių;

9) prireikus sudaro darbo grupes įstatymų projektams rengti ir Seimo bei valdybos pavedimams vykdyti;

10) padeda organizuoti bendrą komitetų darbą tais klausimais, kurie priklauso kelių komitetų kompetencijai;

11) tvirtina Seimo kanceliarijos struktūrą, Seimo kanceliarijoje ir Seimui atskaitingose institucijose didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičių;

12) tvirtina Seimo kanceliarijos nuostatus ir reglamentą;

13) kai Seimas sprendžia klausimą, ar Respublikos Prezidento sveikata leidžia jam eiti savo pareigas, kreipiasi į sveikatos apsaugos ministrą dėl kandidatūrų į Seimo tvirtinamą gydytojų komisiją pateikimo;

14) sprendžia kitus Seimo darbo organizavimo klausimus, kurie pagal šį statutą nepriskirti kitoms Seimo institucijoms ar pareigūnams.

Lietuvos Respublikos Seimo Statutas, 32 straipsnis

  
 © Seimo kanceliarija, 2008