Seimas ir pirmininkavimasES reikalų svarstymas Seime 
TitulinisNaujienosŽiniasklaidaiParlamentinis žodynėlisNaudingos nuorodosKontaktai

ES reikalų svarstymas Seime

2004 m. gegužės 1 d. Lietuvos Respublikai įstojus į Europos Sąjungą (ES), Seimas pasirinko aktyvaus parlamento dalyvavimo svarstant ES reikalus modelį su Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintomis Seimo dalyvavimo svarstant ES reikalus galiomis ir jo teise gauti visą su ES reikalais susijusią informaciją. Pagal Seime įdiegtą ES reikalų svarstymo parlamentinės kontrolės modelį parlamentinė kontrolė suprantama ne tik kaip atliktų darbų įvertinimas, bet ir kaip vykdomosios valdžios atliekamų darbų stebėsena.

Pagal Seime įdiegtą ES reikalų koordinavimo modelį svarstant ES reikalus dalyvauja visi komitetai (Seimo statute jie vadinami specializuotais), tačiau du iš jų – Europos reikalų komitetas ir Užsienio reikalų komitetas – yra nurodyti 2004 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos konstituciniame akte „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ ir turi išskirtinius įgaliojimus. Jie Seimo statute nustatyta tvarka gali Vyriausybei pateikti Seimo nuomonę dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktus.

Seimo komitetų sudarymas

Seimo komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 7 ir ne daugiau kaip iš 17 (išskyrus Seimo Europos reikalų komitetą) Seimo narių pagal proporcinio frakcijų atstovavimo principą. Tikslų kiekvieno komiteto narių skaičių nutarimu tvirtina Seimas. Seimo narius į komitetus, laikydamosi Seniūnų sueigos patvirtintų atstovavimo normų, rekomenduoja frakcijos atsižvelgdamos į savo narių pageidavimus ir kompetenciją. Komitetų sudėtį tvirtina Seimas balsuodamas už visą komiteto narių sąrašą.

Europos reikalų komitetas sudaromas ne mažiau kaip iš 15 ir ne daugiau kaip iš 25 Seimo narių pagal proporcinio Seimo frakcijų atstovavimo principą. Atstovus frakcijos deleguoja iš komitetų pirmininkų ar jų pavaduotojų, frakcijų seniūnų ar jų pavaduotojų, frakcijų narių, atsakingų už ES klausimus. Europos reikalų komiteto nariais gali būti Seimo nariai, dirbantys kituose komitetuose. Europos reikalų komiteto pirmininku skiriamas Seimo Pirmininko pavaduotojas, atsakingas už ES reikalus. Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojų skaičių nustato Seimas.

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetas

Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetas (toliau – Seimo Europos reikalų komitetas arba Komitetas) įsteigtas Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. VIII-416 „Dėl Europos reikalų komiteto sudarymo“. Šis komitetas yra didžiausias iš penkiolikos nuolatinių Seimo komitetų ir sudaromas ne mažiau kaip iš 15 ir ne daugiau kaip iš 25 Seimo narių pagal proporcinio Seimo frakcijų atstovavimo principą. Atstovus į Komitetą Seimo frakcijos deleguoja iš komitetų pirmininkų ar jų pavaduotojų, frakcijų seniūnų ar jų pavaduotojų, frakcijų narių, atsakingų už Europos Sąjungos klausimus. Tikslus Komiteto narių skaičius ir sudėtis tvirtinama Seimo nutarimu. Komiteto nariais gali būti Seimo nariai, dirbantys kituose komitetuose. Pagal Seimo statutą Komiteto pirmininko pareigas eina Seimo Pirmininko pavaduotojas, atsakingas už Europos Sąjungos reikalus. Komiteto pirmininko pavaduotojų skaičių nustato Seimas nutarimu.

Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komitetas

Seimo Užsienio reikalų komiteto veikla apima įvairias užsienio politikos sritis. Komitetas svarsto ir rengia išvadas dėl tarptautinių sutarčių ir susitarimų ratifikavimo ir denonsavimo, taip pat kitų su užsienio politika susijusių teisės aktų projektų.

Komitetas kartu su valstybės institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis palaiko ir plėtoja ryšius su išeiviais iš Lietuvos ir jų organizacijomis užsienyje, taip pat su lietuviais autochtonais, gyvenančiais už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų. Be to, komitetas kartu su kitais komitetais nagrinėja migracijos reguliavimo problemas ir teikia pasiūlymus bei išvadas dėl jų, diskutuoja užsienio prekybos politikos, pagalbos ir vystomojo bendradarbiavimo politikos klausimais.

Labai svarbus vaidmuo komitetui tenka svarstant ir teikiant rekomendacijas bei pasiūlymus Vyriausybei dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių santykių užmezgimo ir diplomatinių atstovybių atidarymo užsienyje, taip pat dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovų užsienio valstybėse ir tarptautinėse organizacijose skyrimo bei jų atšaukimo.

Atsižvelgdamas į Lietuvos užsienio politikos prioritetus, komitetas svarsto ir teikia rekomendacijas dėl Seimo tarptautinio bendradarbiavimo prioritetų, dėl Seimo atstovavimo tarptautinėse parlamentinėse organizacijose ir asamblėjose, dėl Seimo delegacijų veiklos tarptautinėse parlamentinėse organizacijose ir asamblėjose, dėl Seimo tarpparlamentinių ryšių grupių sudarymo, koordinuoja šių grupių veiklą, išklauso ir vertina jų veiklos ataskaitas, taip pat koordinuoja Seimo kanceliarijos Tarptautinių ryšių departamento veiklą.

Seimo kanceliarijos Europos informacijos biuras

Seimo Europos informacijos biuras (toliau – Biuras) įsteigtas 2002 m. bendradarbiaujant Seimo Europos reikalų komitetui, Jungtinės Karalystės ambasadai Lietuvoje ir Europos komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Biuras yra savarankiškas Seimo kanceliarijos struktūrinis padalinys, kurio misija – skleisti informaciją apie Europos Sąjungą, Lietuvos narystę Europos Sąjungoje, Seimo vaidmenį Lietuvos narystės Europos Sąjungoje sąlygomis.

Seimo Europos klubas

Pranešimai spaudai

 


Seimo Pirmininkės Loretos GRAUŽINIENĖS vaizdo sveikinimas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai parlamentinio matmens interneto svetainės lankytojams


Seimo Pirmininko pavaduotojo, Europos reikalų komiteto pirmininko Gedimino KIRKILO sveikinimas


Seimo Pirmininko pavaduotojo, atsakingo už Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai parlamentinio matmens renginių organizavimą, Petro AUŠTREVIČIAUS sveikinimas


Vaizdo pasakojimas apie istorinę Seimo Kovo 11- osios Akto salę ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą

© Seimo kanceliarija, 2024