Lietuvos diplomatijos istorijos atminimui 

Niujorke pagerbtas Lietuvos diplomato Vaclovo Sidzikausko atminimas (2011 m.)


Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Niujorke Valdemaras Sarapinas lapkričio 9 d. Niujorko Mount St. Mary’s kapinėse (Mount St Mary‘s Cemetery, 172-00 Booth Memorial Ave., Flushing NY 11365) pagerbė jose palaidotų teisininko, žymaus Lietuvos diplomato Vaclovo Sidzikausko ir jo žmonos Reginos atminimą.

Vaclovas Sidzikauskas gimė 1893 metais Šiaudinės kaime, Šakių apskrityje. Baigęs Veiverių mokytojų seminariją, 1916 m. jis pradėjo teisės studijas Maskvoje, vėliau jas tęsė Berno universitete, o baigė Vytauto Didžiojo universitete. 1918-1919 m. V. Sidzikauskas dirbo Teisingumo ministerijoje skyriaus vedėju bei departamento direktoriumi. Nuo 1919 m. spalio mėn. jis pradėjo dirbti Lietuvos diplomatinėje tarnyboje: 1919-1922 m. – Lietuvos misijos Šveicarijoje pirmuoju sekretoriumi bei atstovu, 1922-1931 m. – Lietuvos atstovu, vėliau – įgaliotuoju ministru Berlyne, o nuo 1925 m. – taip pat Vienoje ir Berne, 1931-1934 m. – įgaliotuoju ministru Londone ir Hagoje. Taip pat V. Sidzikauskas 1920-1934 m. (su pertraukomis) buvo Lietuvos atstovas prie Tautų Sąjungos, 1931-1932 m. – Lietuvos atstovas Nuolatiniame tarptautiniame teisingumo tribunole Hagoje.

1934 m. V. Sidzikauskas pasitraukė iš diplomatinės tarnybos. Jis dirbo bendrovės “Shell” Lietuvos filialo direktoriumi, tuo pat metu Klaipėdos prekybos institute dėstė diplomatijos teisę, leido dienraštį “Vakarai”, parašė knygas “Klaipėdos krašto ūkis seniau ir dabar” bei “Savo jūros sargyboje”. 1941 m. jis slapta persikėlė į Vokietiją, tačiau buvo gestapo suimtas ir dvejus metus kalintas Soldau ir Osvecimo koncentracijos stovyklose. Vėliau V. Sidzikauskas gyveno Berlyne, o 1950 m. persikėlė į JAV. Jis aktyviai veikė Lietuvos išlaisvinimo organizacijose: buvo VLIKO’o užsienio delegatūros narys, jos pirmininkas, taip pat – Lietuvos laisvės komiteto pirmininkas, Lietuvos delegacijos Pavergtųjų Europos Tautų Seime pirmininkas, vėliau – šio Seimo pirmininkas.

V. Sidzikauskas mirė 1973 m. Čikagoje, palaidotas šalia žmonos Reginos Niujorke.

 

 

Nekrologas laikraštyje „Draugas“ (1973 m. gruodžio mėn. 3 d.)

 

 


Naujausi pakeitimai - 2012-11-02
Vidas Stropus


© Seimo kanceliarija

https://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8156&p_d=117287&p_k=1