DOKUMENTŲ DEPARTAMENTO

TEISĖS AKTŲ REDAGAVIMO SKYRIAUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

4. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

4.1. užtikrinti Lietuvos Respublikos Seimui teikiamų teisės aktų projektų, Seimo valdybos dokumentų projektų redagavimą, Seimo priimtų teisės aktų, Seimo valdybos dokumentų, Seimo Pirmininko potvarkių įforminimą ir teikimą pasirašyti ir skelbti;

4.2. užtikrinti duomenų apie Seimo narių laikinųjų ir tarpparlamentinių ryšių grupių sudėtį, Seimo priimtus teisės aktus parengimą ir teikimą nustatyta tvarka;

4.3. rūpintis Seimo kanceliarijos dokumentų kalbos taisyklingumu.

5. Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

5.1. redaguoja įstatymų, Seimo nutarimų ir kitų Seime svarstomų teisės aktų, Seimo valdybos dokumentų, Seimo Pirmininko potvarkių projektus;

5.2. su Seime svarstomų teisės aktų projektų rengėjais ir už svarstomą teisės akto projektą atsakingais atitinkamo Seimo komiteto biuro ar Seimo komisijas aptarnaujančiais Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojais suderina priimamo teisės akto pataisas;

5.3. registruoja Seimo priimtus įstatymus, Seimo nutarimus, rezoliucijas, pareiškimus, kitus Seimo aktus (toliau – Seimo priimti teisės aktai), Seimo valdybos sprendimus ir posėdžių protokolus, Seimo Pirmininko potvarkius;

5.4. Seimo ar Seimo valdybos posėdyje priimtus teisės aktus nustatyta tvarka įformina, patikrina, ar įtrauktos visos Seimo priimtos pataisos, ir atlieka korektūrą, parengtus Seimo priimtus teisės aktus perduoda Seimo paskirto pagrindinio komiteto pirmininkui, priėmimo metu buvusiam pranešėjui, priimtų pataisų autoriams ir Seimo posėdžio pirmininkui vizuoti ir Seimo Pirmininkui ar Respublikos Prezidentui pasirašyti;

5.5. perduoda į Teisės aktų registrą oficialiai skelbti pasirašytus Seimo priimtus teisės aktus, Seimo valdybos sprendimus, Seimo Pirmininko potvarkius;

5.6. pasirašytus Seimo priimtus teisės aktus, Seimo valdybos sprendimus ir posėdžių protokolus, Seimo Pirmininko potvarkius įkelia į Teisės aktų informacinę sistemą (toliau – TAIS);

5.7. Seimo priimtus teisės aktus, Seimo valdybos sprendimus, Seimo Pirmininko potvarkius, Seimo, Seimo valdybos posėdžių protokolus (įskaitant protokolų išrašus) nustatyta tvarka siunčia juose minimoms institucijoms ar asmenims, perduoda Seimo valdybos nariams, komitetams, komisijoms, frakcijoms, Seimo kanceliarijos padaliniams;

5.8. rengia duomenis apie Seimo narių laikinųjų ir tarpparlamentinių ryšių grupių sudėtį ir nuolat juos atnaujina Seimo ir Seimo kanceliarijos informacinėse sistemose;

5.9. rengia Seimo priimtų norminių ir kitų teisės aktų, politinių dokumentų teminę rodyklę;

5.10. redaguoja oficialius Baltijos Asamblėjos, kitų Seimo delegacijų tarptautinėse parlamentinėse asamblėjose, kurių oficiali kalba yra ir lietuvių kalba, dokumentus;

5.11. kaupia informaciją apie įvairių sričių terminiją, bendradarbiauja su Seimo kanceliarijos Terminijos komisija ir prireikus dalyvauja jos darbe;

5.12. redaguoja Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio įsakymų veiklos klausimais projektus, Seimo kanceliarijos susirašinėjimo dokumentų, kuriuos pasirašo Seimo kancleris, projektus;

5.13. redaguoja Seimo susirašinėjimo tarptautinio bendradarbiavimo klausimais dokumentų (tarptautinių raštų) lietuvių kalba projektus, taip pat Seimo vadovų viešas kalbas.

6. Skyrius pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Seimo kanceliarijos strateginį veiklos planą, jo įgyvendinimo metines ataskaitas;

6.2. vykdo su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų stebėseną, inicijuoja nurodytų teisės aktų projektų rengimą ir keitimą, rengia ar dalyvauja rengiant šių teisės aktų projektus;

6.3. rengia Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių aprašymų projektus;

6.4 užtikrina arba inicijuoja su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių duomenų nuolatinį atnaujinimą Seimo kanceliarijos informacinėse sistemose;

6.5. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Skyriui priskirtas funkcijas, susijusias su viešaisiais pirkimais; rengia sutarčių su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis projektus, kontroliuoja, kaip šios sutartys vykdomos;

6.6. pagal kompetenciją teikia konsultacijas Seimo nariams, Seimo kancleriui, Seimo ir Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

6.7. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir raštus;

6.8. pagal kompetenciją dalyvauja Seimo valdybos, Seimo kanclerio sudaromų ir kitų darbo grupių bei komisijų veikloje;

6.9. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko ir saugo Skyriaus dokumentus, tvarko Seimo kanceliarijos dokumentacijos plane Skyriui priskirtus registrus, užtikrina bylų, Skyriui pavestų sudaryti pagal Seimo kanceliarijos dokumentacijos (viešos ir įslaptintos) planus, sudarymą ir jų parengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;

6.10. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.