4. Pagrindiniai Departamento uždaviniai:

4.1. pagal kompetenciją formuoti ir puoselėti tinkamą Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos įvaizdį;

4.2. užtikrinti informacijos apie Seimo instituciją, jos vaidmenį ir istorinę raidą sklaidą, ugdyti visuomenės pilietiškumą bei skatinti jos įsitraukimą į teisėkūros procesą;

4.3. užtikrinti išorinę Seimo ir Seimo kanceliarijos komunikaciją, visuomenės informuotumą aktualiausiais Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos klausimais, taip pat vidinę Seimo kanceliarijos komunikaciją;

4.4. užtikrinti asmenų, kurie kreipiasi į Seimą ir Seimo kanceliariją, aptarnavimą, jų prašymų, skundų, pasiūlymų ir raštų nagrinėjimą teisės aktų nustatyta tvarka;

4.5. aprūpinti Seimo ir Seimo kanceliarijos vadovus, Seimo valdybą, Seimo narius, Seimo komitetus, komisijas ir frakcijas, Seimo kanceliarijos padalinius teisėkūrai, parlamentinei kontrolei ir kitai Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklai užtikrinti reikalinga informacija ir analitine medžiaga;

4.6. teikti bibliotekinio aptarnavimo paslaugas, komplektuoti Seimo ir Seimo kanceliarijos darbui reikalingus dokumentus.

5. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją kuria ir įgyvendina Seimo ir Seimo kanceliarijos įvaizdžio formavimo strategiją, jos įgyvendinimo programas ir priemones;

5.2. inicijuoja, aktyvios ir patrauklios komunikacijos priemonėmis vykdo edukacinę ir švietėjišką veiklą apie Seimo instituciją ir jos istorinę raidą, vaidmenį Lietuvos Respublikos institucinėje sistemoje, užtikrina teikiamos informacijos reprezentatyvumą;

5.3. pagal kompetenciją inicijuoja, skatina, kuria ir įgyvendina Seimo ir visuomenės aktyvaus dialogo ir bendradarbiavimo, visuomenės pilietiškumo ugdymo ir įsitraukimo programas ir priemones;

5.4. pagal kompetenciją rengia visuomenei aktualią informaciją apie Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklą, užtikrina aktyvią jos sklaidą Seimo interneto svetainėje, Seimo televizijos kanalu, socialiniais tinklais, prireikus kitomis komunikacijos priemonėmis;

5.5.  redaguoja, elektroninio komunikavimo priemonėmis platina ir Seimo interneto svetainėje skelbia su parlamentine veikla susijusią Seimo Pirmininko sekretoriato, Seimo frakcijų, Seimo narių pateiktą informaciją, prireikus jos pagrindu rengia pranešimus;

5.6. rengia pranešimus apie Seimo valdybos, Seimo seniūnų sueigos, Seimo komitetų ir komisijų veiklą, Seimo posėdžius ir juose priimamus sprendimus, parlamentinius, Seimo kanceliarijos, tarptautinius, kitus Seimo rūmuose ir Seimo lankytojų centre vykstančius renginius, įvykius bei aktualijas ir skelbia Seimo interneto svetainėje, platina viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijoms, diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, bibliotekoms, mokslo įstaigoms, organizacijoms ir suinteresuotiems asmenims;

5.7. pagal kompetenciją kuria ir prižiūri Seimo interneto svetainę, joje skelbiamos informacijos atitiktį teisės aktų reikalavimams; prižiūri Seimo kanceliarijos intranete skelbiamą informaciją;

5.8. administruoja Seimo ir Seimo kanceliarijos paskyras socialiniuose tinkluose;

5.9. siekdamas platesnės informacijos apie Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklą sklaidos bendradarbiauja su visuomenės informavimo priemonių atstovais, juos akredituoja ir organizuoja jų darbą Seimo rūmuose, juos konsultuoja ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia jiems pageidaujamą Seimo ir Seimo kanceliarijos disponuojamą viešąją informaciją;

5.10. koordinuoja, rengia, anonsuoja ir prireikus veda spaudos konferencijas Seimo rūmuose;

5.11. pagal kompetenciją rengia (kuria), platina ir (ar) eksponuoja parlamentinius leidinius ir spaudinius, informacinę ir metodinę, garso, vaizdo ir fotomedžiagą, užtikrina jų reprezentatyvumą; kuria su Seimo ir Seimo kanceliarijos veikla susijusius proginius, sveikinimo tekstus;

5.12. užtikrina Lietuvos Respublikos Seimo logotipo naudojimo tvarkos aprašo nuostatų ir Lietuvos Respublikos logotipo firminio stiliaus vadovo reikalavimų laikymąsi;

5.13. koordinuoja parlamentinių, Seimo kanceliarijos, tarptautinių, kitų Seimo rūmuose ir Seimo lankytojų centre vykstančių renginių organizavimą; pagal kompetenciją organizuoja ir veda (pristato) parlamentinius renginius (šventes, minėjimus, konferencijas, forumus ir pan.), seminarus, diskusijas, susitikimus, edukacinius užsiėmimus, parodas, ekspozicijas, švietėjiškus ir kitus renginius, taip pat Seimą reprezentuojančias ekspozicijas Lietuvoje ir užsienyje; teikia Lietuvos Respublikos Seimo kancleriui pasiūlymus Seimo kanceliarijos renginių organizavimo klausimais;

5.14. pagal kompetenciją kartu su kitais Seimo kanceliarijos padaliniais kuria ir prižiūri Seimo rūmų, Seimo lankytojų centro interjerą, ekspozicines erdves;

5.15. organizuoja ir veda ekskursijas Seimo rūmuose ir Seimo lankytojų centre oficialiems Seimo ir Seimo kanceliarijos svečiams, lankytojų grupėms, organizuoja jų susitikimus su Seimo nariais ir kitais asmenimis;

5.16. priima asmenis, juos konsultuoja, teisės aktų nustatyta tvarka teikia jiems pageidaujamą Seimo ir Seimo kanceliarijos disponuojamą viešąją informaciją; organizuoja asmenų priėmimą pas Seimo valdybos narius, Seimo komitetų ir komisijų pirmininkus; susitinka su prie Seimo rūmų vykstančių mitingų ir piketų dalyviais, Seimo ir (ar) Seimo kanceliarijos vadovams perduoda jų reikalavimus, tarpininkauja vykstant dialogui;

5.17. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja Seimui, Seimo ir Seimo kanceliarijos vadovams adresuotus asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus ir raštus, rengia atsakymų į juos projektus;

5.18. prireikus atlieka asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo kokybės vertinimo stebėseną, analizuoja ir apibendrina asmenų iškeltus visuomenei aktualius klausimus;

5.19. pagal kompetenciją padeda kurti ir puoselėti Seimo kanceliarijos vertybes, organizacinę kultūrą, teigiamą mikroklimatą, stiprinti vidinę komunikaciją ir bendradarbiavimą, koordinuoja vidinės komunikacijos priemonių kūrimą ir įgyvendinimą;

5.20. analizuoja teisėkūrai ir kitai Seimo veiklai aktualią informaciją ir rengia apžvalginio, lyginamojo, apibendrinamojo pobūdžio informacinius ir analitinius darbus, teikia juos informacijos vartotojams ir kaupia Departamento administruojamose duomenų bazėse;

5.21. pagal kompetenciją rengia atsakymus į teisės aktų nustatyta tvarka pateiktas informacijos vartotojų užklausas;

5.22. analizuoja, kaupia ir apdoroja naujienų agentūrų, periodinės spaudos, televizijos, internetinės žiniasklaidos ir kitų informacijos šaltinių einamąją informaciją, susijusią su Seimo ir Seimo kanceliarijos veikla, ir periodiškai ją teikia informacijos vartotojams;

5.23. teikia bibliotekines paslaugas Seimo skaityklos lankytojams ir registruotiems vartotojams, komplektuoja ir tvarko Seimo ir Seimo kanceliarijos darbui reikalingus dokumentus, rengia knygų parodas, knygų pristatymus ir kitus Seimo skaityklos renginius.

6. Departamentas pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Seimo kanceliarijos strateginį veiklos planą, pagal Seimo kanceliarijos padalinių pateiktus duomenis rengia Seimo kanceliarijos veiklos metinių ataskaitų projektus;

6.2. vykdo su Departamento funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų stebėseną, inicijuoja šių teisės aktų projektų rengimą ir keitimą, rengia ar dalyvauja rengiant šiuos projektus;

6.3. rengia Departamento nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių aprašymų projektus;

6.4. užtikrina arba inicijuoja su Departamento funkcijų atlikimu susijusių duomenų nuolatinį atnaujinimą Seimo kanceliarijos informacinėje sistemoje;

6.5. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Departamentui priskirtas funkcijas, susijusias su viešaisiais pirkimais; rengia sutarčių su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis projektus, kontroliuoja, kaip šios sutartys vykdomos;

6.6. pagal kompetenciją teikia konsultacijas Seimo nariams, Seimo kancleriui, Seimo ir Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

6.7. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir raštus;

6.8. pagal kompetenciją dalyvauja Seimo valdybos, Seimo kanclerio sudaromų ir kitų darbo grupių bei komisijų veikloje;

6.9. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko ir saugo Departamento dokumentus, tvarko Seimo kanceliarijos dokumentacijos plane Departamentui priskirtus registrus, užtikrina bylų, Departamentui pavestų sudaryti pagal Seimo ir Seimo kanceliarijos dokumentacijos (viešos ir įslaptintos) planus, sudarymą ir jų parengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;

6.10. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Seimo kanclerio pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.