VEIKLOS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

1. užtikrinti, kad Seimo kanceliarijos planuojami prekių, paslaugų ar darbų viešieji pirkimai būtų organizuojami ir atliekami pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, siekiant sudaryti prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartis, efektyviai ir racionaliai naudojant Seimo kanceliarijos lėšas ir Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojų
(toliau – tarnautojai) ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) darbo laiką;

2. užtikrinti sklandų Seimo kanceliarijos viešųjų pirkimų komisijų ir viešuosius pirkimus organizuojančių ir atliekančių pirkimų organizatorių darbą;

3. vykdyti prevencines priemones viešųjų pirkimų srityje, siekiant didinti viešųjų pirkimų efektyvumą ir mažinti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimų galimybę.

 

Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. analizuoja Seimo kanceliarijos padalinių metinėse paraiškose pateiktą informaciją apie numatomus inicijuoti viešuosius pirkimus, priskiria pirkimų kodus prekių ir paslaugų pirkimams bei paslaugų kategorijas paslaugų pirkimams, parenka numatomo pirkimo būdą, nustatyta tvarka ir terminais rengia Seimo kanceliarijos metinio pirkimų plano ir jo pakeitimo projektus ir teikia tvirtinti Seimo kancleriui;

2. apskaičiuoja numatomas prekių, paslaugų ir darbų vertes, tvarko Seimo kanceliarijos viešųjų pirkimų verčių apskaitą;

3. tvarko mažos vertės pirkimų, pirkimų, atliktų Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, pirkimų iš Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nurodytų įmonių ir pirkimų, kuriems taikyti aplinkos apsaugos kriterijai, apskaitą;

4. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais teikia Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas apie atliktus pirkimus;

5. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais rengia ir skelbia Seimo kanceliarijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę, viešųjų pirkimų technines specifikacijas, skelbimus, skelbia laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis, pirkimo sutarties sąlygų pasikeitimus, viešųjų pirkimų ataskaitas ir kitus dokumentus, informuoja apie pradedamus organizuoti viešuosius pirkimus, nustatytus laimėtojus, ketinamas sudaryti ir sudarytas prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartis;

6. atlieka Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos administratoriaus, atsakingo už Seimo kanceliarijos vykdomus pirkimus, funkcijas;

7. atlieka už pirkimų vykdymą naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu atsakingo asmens funkcijas, Seimo kanclerio pavedimu tiesiogiai atlieka prekių, paslaugų ar darbų pirkimus naudodamasis šiuo katalogu;

8. prižiūri, kad Seimo kanceliarijos viešųjų pirkimų komisijų ir Viešųjų pirkimų pretenzijų nagrinėjimo komisijos nariai, ekspertai ir pirkimų organizatoriai prieš pradėdami darbą pasirašytų konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją, saugo pasirašytus viešuosius pirkimus vykdančių asmenų konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas, tvarko kitus Seimo kanceliarijos atitinkamų metų dokumentacijos plane Skyriui priskirtus su viešaisiais pirkimais susijusius registrus;

9. registruoja Seimo kanceliarijos padalinių pateiktas pirkimų paraiškas ir siūlo Seimo kancleriui, kuriai viešųjų pirkimų komisijai ar pirkimų organizatoriui pavesti atlikti pirkimų paraiškoje nurodytą pirkimą;

10. rengia Seimo kanclerio įsakymų, susijusių su organizuojamais ir atliekamais viešaisiais pirkimais, projektus;

11. organizuoja viešųjų pirkimų komisijų darbą: rengia posėdžius, organizuoja susirašinėjimą su tiekėjais, atlieka kitus veiksmus, reikalingus viešųjų pirkimų komisijoms tinkamai atlikti jų darbo reglamente nustatytas funkcijas;

12. teikia Viešųjų pirkimų pretenzijų nagrinėjimo komisijai informaciją, reikalingą argumentuotiems siūlymams dėl tiekėjų pateiktų pretenzijų parengti, pakviestas dalyvauja šios komisijos posėdžiuose;

13. kartu su kitais Seimo kanceliarijos padaliniais nagrinėja tiekėjų pareikštus ieškinius ir rengia atsiliepimus į juos, Seimo kanclerio pavedimu dalyvauja šių ginčų teismo procesuose;

14. vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, pirkimų dokumentuose ir tiekėjų pasiūlymuose nustatytomis pirkimo sąlygomis, rengia viešųjų pirkimų komisijų atliktų pirkimų sutarčių projektus;

15. rengia pirkimo sutarčių keitimo projektus, prireikus – kreipimųsi į Viešųjų pirkimų tarnybą projektus;

16. teikia Seimo kancleriui ir viešąjį pirkimą inicijavusiam padaliniui informaciją apie viešojo pirkimo procedūrų eigą;

17. analizuoja tarnautojų ir darbuotojų, dalyvaujančių visuose pirkimų proceso etapuose, poreikį ir teikia siūlymus Seimo kancleriui  dėl pirkimų organizatorių, viešųjų pirkimų komisijų, Viešųjų pirkimų pretenzijų nagrinėjimo komisijos narių ir kitų Seimo kanceliarijos pirkimų procese dalyvaujančių asmenų skyrimo;

18. analizuoja informaciją apie atliekamus viešuosius pirkimus, atlieka galimų rizikos veiksnių vertinimą ir informuoja Seimo kanclerį arba jo įgaliotą asmenį  apie rizikingiausius nepasibaigusius pirkimus arba atskirus jų etapus;

19. peržiūri ir įvertina padalinių pateiktus motyvus neatlikti centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniame kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo;

20. įvertina pirkimų organizatorių teisę atlikti pirkimus ir pasirinktų pirkimų būdų teisėtumą, pagal kompetenciją tikrina, kaip pirkimų organizatoriai laikosi Seimo kanclerio nustatytos viešųjų pirkimų atlikimo tvarkos;

21. konsultuoja padalinius dėl motyvų neatlikti centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniame kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo pateikimo, pirkimų organizatorius dėl pirkimų būdų pasirinkimo;

22. atlieka išankstinę Seimo kanclerio įsakymu pavesto pirkimo procedūrų ar jų atskirų etapų stebėseną, patikrinimą ir suderinimą, prevencinę Seimo kanceliarijos sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę;

23. Seimo kanclerio pavedimu teikia informaciją apie pastebėtus atliekamų pirkimų trūkumus, siūlymus dėl Seimo kanceliarijos vykdomų pirkimų procedūrų, pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės procedūrų nustatymo ir tobulinimo;

24. analizuoja kitų Lietuvos perkančiųjų organizacijų ir Seimo kanceliarijos patirtį viešųjų pirkimų vykdymo srityje ir teikia siūlymus dėl viešųjų pirkimų proceso Seimo kanceliarijoje optimizavimo;

25. Skyrius pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

25.1. inicijuoja su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą, rengia ar dalyvauja rengiant nurodytų teisės aktų projektus, nuolat atnaujina duomenis Seimo kanceliarijos informacinėse sistemose arba inicijuoja jų atnaujinimą;

25.2. kartu su kitais Departamento padaliniais dalyvauja rengiant Seimo kanceliarijos strateginį veiklos planą, jo įgyvendinimo metines ataskaitas;

25.3. rengia Skyriaus nuostatų, tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;

25.4. teikia konsultacijas Seimo nariams, Seimo kanceliarijos vadovams, tarnautojams ir darbuotojams;

25.5. nagrinėja asmenų prašymus ir raštus;

25.6. dalyvauja Seimo valdybos ir Seimo kanclerio sudaromų ir kitų darbo grupių bei komisijų veikloje;

25.7. teisės aktų nustatyta tvarka saugo ir tvarko Skyriaus ir viešųjų pirkimų komisijų atliktų pirkimų dokumentus, užtikrina bylų, Skyriui pavestų sudaryti pagal Seimo ir Seimo kanceliarijos dokumentacijos (viešos ir įslaptintos) planus, sudarymą ir jų parengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;

25.8. kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, Seimo kanclerio ir Departamento direktoriaus pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.