4. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

4.1. organizuoti Seimo ir Seimo kanceliarijos vadovų vizitus į užsienį, oficialių Seimo ir Seimo kanceliarijos svečių vizitus Lietuvos Respublikoje, oficialių Lietuvos Respublikos svečių susitikimus Seime;

4.2. užtikrinti valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimų laikymąsi, kai plėtojami Seimo ir Seimo kanceliarijos tarptautiniai ryšiai;

4.3. užtikrinti valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimų laikymąsi valstybinės reikšmės renginių, kuriuose dalyvauja Seimo vadovai, oficialių Seimo renginių metu;

4.4. užtikrinti tinkamą Seimo valdybos sprendimų dėl Seimo narių komandiruočių ir kelionių, užsienio delegacijų priėmimo, tarptautinių renginių organizavimo Seime projektų parengimą ir pateikimą.

5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja užsienio valstybių parlamentų pirmininkų ar jų pavaduotojų, komitetų ir kitų parlamentinių delegacijų vadovų, Europos Parlamento Pirmininko, tarptautinių parlamentinių organizacijų, forumų (asamblėjų) vadovų ir delegacijų vizitus Lietuvos Respublikoje;

5.2. organizuoja užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų, forumų (asamblėjų) oficialių asmenų susitikimus su Seimo ir Seimo kanceliarijos vadovais ir kitus nurodytų oficialių asmenų susitikimus Seime, dalyvauja organizuojant užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų oficialių asmenų susitikimus su Seimo komitetų vadovais;

5.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant tarptautinių parlamentinių delegacijų, parlamentinių asamblėjų renginius Lietuvos Respublikoje, kitus didelio masto tarptautinius renginius, organizuoja oficialius priėmimus Seimo ir Seimo kanceliarijos vadovų vardu;

5.4. rengia užsienio valstybių diplomatų oficialius susitikimus Seime su Seimo vadovais, organizuoja jų dalyvavimą Seimo posėdžiuose ir Seimo organizuojamuose renginiuose;

5.5. organizuoja Seimo ir Seimo kanceliarijos vadovų vizitus į užsienį, Seimo valdybos, Seimo kanclerio sprendimu lydi delegacijas vizitų metu, dalyvauja organizuojant Seimo komitetų vadovų vizitus į užsienį;

5.6. sistemina ir įkelia į informacines sistemas statistinę informaciją apie įvykusius vizitus ir susitikimus, jei juose dalyvauja, rengia jų apžvalgas, prireikus – protokolus;

5.7. teisės aktų nustatyta tvarka rengia Seimo valdybos sprendimų dėl Seimo narių komandiruočių ir kelionių, užsienio delegacijų priėmimo, tarptautinių renginių organizavimo Seime projektus, taip pat pagal kompetenciją kitą medžiagą Seimo valdybos posėdžiams;

5.8. informacinėse sistemose tvarko Seimo narių komandiruočių ir kelionių apskaitą;

5.9. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija diplomatinių pasų, vizų, valstybės švenčių organizavimo ir kitais su Skyriaus veikla susijusiais klausimais, pagal kompetenciją teikia informaciją užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms Lietuvos Respublikoje ir kitoms įstaigoms;

5.10. organizuoja Seimo ir Seimo kanceliarijos vadovų vardu rengiamus oficialius priėmimus, susitikimus ir užtikrina protokolo reikalavimų laikymąsi jų metu;

5.11. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant protokolinius ir iškilmingus Seimo renginius;

5.12. kartu su kitomis institucijomis rengia ir padeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių minėjimo, kitų valstybinių renginių, kuriuose dalyvauja Seimo vadovai, ceremonialų scenarijus;

5.13. teikia metodinę ir organizacinę pagalbą ceremonijų ir etiketo klausimais organizuojant aukšto lygio vizitus, kultūrines ir socialines programas, taip pat kitus renginius.

6. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Seimo kanceliarijos strateginį veiklos planą, jo įgyvendinimo metines ataskaitas;

6.2. vykdo su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų stebėseną, inicijuoja nurodytų teisės aktų projektų rengimą ir keitimą, rengia ar dalyvauja rengiant šių teisės aktų projektus;

6.3. rengia Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių aprašymų projektus;

6.4. užtikrina arba inicijuoja su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių duomenų nuolatinį atnaujinimą Seimo kanceliarijos informacinėse sistemose;

6.5. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Skyriui priskirtas funkcijas, susijusias su viešaisiais pirkimais; rengia sutarčių su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis projektus, kontroliuoja, kaip šios sutartys vykdomos;

6.6. pagal kompetenciją teikia konsultacijas Seimo nariams, Seimo kancleriui, Seimo ir Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

6.7. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir raštus;

6.8. pagal kompetenciją dalyvauja Seimo valdybos, Seimo kanclerio sudaromų ir kitų darbo grupių bei komisijų veikloje;

6.9. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko ir saugo Skyriaus dokumentus, tvarko Seimo kanceliarijos dokumentacijos plane Skyriui priskirtus registrus, užtikrina bylų, Skyriui pavestų sudaryti pagal Seimo kanceliarijos dokumentacijos (viešos ir įslaptintos) planus, sudarymą ir jų rengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;

6.10. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir Seimo kanclerio pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.