4. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

4.1. pagal kompetenciją užtikrinti efektyvų strateginio valdymo procesų įgyvendinimą;

4.2. koordinuoti Seimo kanceliarijos veiklos nuolatinio tobulinimo, inovacijų diegimo ir tvarumo iniciatyvas;

4.3. formuoti ilgalaikius Seimo kanceliarijos strateginius tikslus ir veiklos kryptis, kuriais siekiama išsaugoti Seimo institucinę atmintį, stiprinti atvirumą ir bendradarbiavimą su visuomene.

5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia Seimo kanceliarijos strateginių veiklos planų projektus, kontroliuoja kitų Seimo kanceliarijos planavimo dokumentų suderinamumą su strateginių veiklos planų nuostatomis;

5.2. koordinuoja ir prižiūri Seimo kanceliarijos strateginių veiklos planų ir kitų planavimo dokumentų įgyvendinimą, vertina pasiektus rezultatus, teikia pasiūlymus dėl jų kokybės gerinimo, koordinuoja kitų Seimo kanceliarijos, kaip valstybės strateginio valdymo sistemos dalyvės, funkcijų ir įsipareigojimų vykdymą;

5.3. koordinuoja investicijų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, Europos struktūrinių ir investicijų fondų ir (ar) kitų šaltinių, pritraukimo ir panaudojimo veiklas;

5.4. formuoja Seimo kanceliarijos kokybės vadybos politiką ir koordinuoja jos įgyvendinimą:

5.4.1. koordinuoja Seimo kanceliarijos veiklos procesų valdymą, tobulinimą bei jų tarpusavio suderinamumą, Seimo kanceliarijai siekiant sisteminių ir tvarių savo veiklos sprendimų;

5.4.2. kartu su atsakingais Seimo kanceliarijos padaliniais formuoja veiklos kokybės rodiklius, stebi ir analizuoja veiklos rezultatus;

5.5. koordinuoja pokyčių valdymo iniciatyvas ir veiklas, efektyvią komunikaciją apie pokyčius;

5.6. renka ir sistemina informaciją bei teikia pasiūlymus dėl gerųjų praktikų pritaikymo ir įgyvendinimo Seimo kanceliarijos veikloje;

5.7. analizuoja inovacijų iniciatyvas, teikia išvadas dėl jų diegimo Seimo kanceliarijoje tikslingumo ir galimybių;

5.8. koordinuoja bendradarbiavimo su aukštosiomis mokyklomis veiklas, kuriomis sudaromos galimybės studentams mokytis dalyvaujant veikloje, perimti profesinę patirtį ir žinias, pristatomos karjeros galimybės organizacijoje;

5.9. formuoja Seimo kanceliarijos veiklos tvarumo politiką ir koordinuoja jos įgyvendinimą šiose srityse:

5.9.1. aplinkos apsaugos – siekiant efektyviai naudoti energijos išteklius, mažinti taršą, rūšiuoti atliekas;

5.9.2. socialinės atsakomybės – puoselėjant socialinėmis vertybėmis grindžiamą organizacinę kultūrą, užtikrinant darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, skatinant nuolatinį valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), tobulėjimą;

5.9.3. valdysenos – siūlant veiklos optimizavimo priemones, užtikrinančias patikimą valdymą ir efektyviai veikiančią vidaus kontrolę bei atsakomybės pasiskirstymą;

5.10. atlieka aplinkos analizę ir rengia strategines organizacijos vystymosi gaires, koordinuoja institucinio identiteto ir organizacinės kultūros formavimo procesus;

5.11. nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis koordinuoja institucinio atvirumo visuomenei ir bendradarbiavimo, ekspertinio dalyvavimo stiprinimo iniciatyvas.

6. Skyrius pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

6.1. atlieka su Skyriaus  susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų stebėseną, inicijuoja šių teisės aktų projektų rengimą ir (ar) keitimą, rengia ar dalyvauja rengiant šiuos projektus;

6.2. rengia Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;

6.3. užtikrina arba inicijuoja su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių duomenų ir (ar) informacijos tvarkymą (įskaitant jų nuolatinį atnaujinimą) informacinėse sistemose ir (ar) registruose; nustatyta tvarka rengia ir (ar) tvarko Skyriui priskirtose rubrikose Seimo interneto svetainėje ir Seimo kanceliarijos intranete, Seimo ir (ar) Seimo kanceliarijos paskyrose socialiniuose tinkluose skelbiamą informaciją;

6.4. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Skyriui priskirtas funkcijas, susijusias su viešaisiais pirkimais; rengia sutarčių su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis projektus, kontroliuoja, kaip šios sutartys vykdomos;

6.5. teikia konsultacijas Seimo nariams, Seimo ir Seimo kanceliarijos vadovams, Seimo ir Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kitiems asmenims;

6.6. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir raštus;

6.7. dalyvauja Seimo valdybos, Seimo kanclerio sudaromų ir kitų darbo grupių bei komisijų veikloje;

6.8. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko ir saugo Skyriaus dokumentus, tvarko Seimo kanceliarijos dokumentacijos plane Skyriui priskirtus registrus, užtikrina bylų, Skyriui pavestų sudaryti pagal Seimo ir Seimo kanceliarijos dokumentacijos (viešos ir įslaptintos) planus, sudarymą ir jų parengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;

6.9. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Seimo kanclerio pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.