PARLAMENTARIZMO ISTORINĖS ATMINTIES SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS        

             4.  Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

4.1. puoselėti Lietuvos valstybingumo, parlamentarizmo tradicijas ir demokratijos vertybes;

4.2. padėti kurti Lietuvos Respublikos Seimo įvaizdį, pristatant Lietuvos parlamentarizmo istoriją.

5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

5.1. atrenka, analizuoja ir sistemina iš istorinės atminties saugojimo institucijų (archyvų, muziejų, bibliotekų ir kt.) ir asmeninių archyvų surinktą medžiagą, susijusią su Lietuvos valstybingumo ir parlamentarizmo istorijos aktualijomis, pagal poreikį ją skaitmenina;

5.2. rengia pažymas, analitinę ir informacinę medžiagą, edukacines priemones, susijusias su Lietuvos valstybingumu ir parlamentarizmo istorija;

5.3. vykdo medžiagos, susijusios su Lietuvos valstybingumu ir parlamentarizmo istorija, sklaidą;

5.4. rengia, tvarko, redaguoja Seimo interneto svetainės skiltis, susijusias su Lietuvos valstybingumu ir parlamentarizmo istorija;

5.5. inicijuoja ir teisės aktų nustatyta tvarka rengia Seimo parodas ir ekspozicijas: mirusių Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų gimimo sukaktims paminėti, Laisvės gynėjų ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, Steigiamojo Seimo susirinkimo dienoms atminti, Laisvės premijos laureatams pristatyti, su Lietuvos valstybingumu ir parlamentarizmo istorija susijusioms sukaktims paminėti, taip pat vykdo šių parodų sklaidą;

5.6. kartu su kitais Seimo kanceliarijos padaliniais, valstybės institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis organizuoja Laisvės gynėjų, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienų bei su Lietuvos valstybingumu ir parlamentarizmo istorija susijusioms sukaktims atminti skirtus minėjimus;

5.7. inicijuoja ir kartu su kitais Seimo kanceliarijos padaliniais rengia Laisvės gynėjų, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienų bei su Lietuvos valstybingumu ir parlamentarizmo istorija susijusios sukaktims atminti atvirų durų valandų renginius Seime;

5.8. pagal kompetenciją kartu su kitais Seimo kanceliarijos padaliniais organizuoja mirusių Lietuvos parlamento narių pagerbimą;

5.9. inicijuoja ir rengia edukacinius renginius, konferencijas, apskritojo stalo diskusijas ir kitus renginius, susijusius su Lietuvos valstybingumu ir parlamentarizmo istorija ir padedančius ugdyti visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę, įprasminant istorinę atmintį;

5.10. Seimo kanclerio pavedimu padeda organizuoti Seimo nutarimu ar Seimo valdybos sprendimu sudarytų komisijų veiklą;

5.11. pagal kompetenciją padeda organizuoti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo veiklą;

5.12. pagal kompetenciją prižiūri interneto svetainę www.valstybingumas.lt;

5.13. pagal kompetenciją inicijuoja, rengia Seimo kanceliarijos ir mokslo, švietimo ir mokymo įstaigų, organizacijų ir kitų institucijų bendradarbiavimo programas, sutarčių projektus Lietuvos valstybingumo ir parlamentarizmo istorijos įamžinimo tikslams pasiekti, koordinuoja jų įgyvendinimą;

5.14. pagal poreikį inicijuoja, rengia ir koordinuoja žodinės istorijos Lietuvos valstybingumo ir parlamentarizmo temomis projektus;

5.15. pagal kompetenciją rengia arba padeda rengti leidinius, skirtus Lietuvos valstybingumo ir parlamentarizmo istorijai;

5.16. pagal poreikį formuoja Skyriaus veiklos strategiją ir prioritetus Skyriaus uždaviniams įgyvendinti.

6. Skyrius pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

6.1. inicijuoja su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą, Seimo kanclerio pavedimu rengia ar dalyvauja rengiant nurodytų teisės aktų projektus, nuolat atnaujina duomenis Seimo kanceliarijos informacinėje sistemoje arba inicijuoja jų atnaujinimą;

6.2. kartu su kitais Seimo kanceliarijos padaliniais dalyvauja rengiant Seimo kanceliarijos strateginį veiklos planą, Seimo kanceliarijos metų veiklos ataskaitas;

6.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir vidaus teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Skyriui priskirtas funkcijas, susijusias su viešaisiais pirkimais; kontroliuoja, kaip vykdomos Skyriaus inicijuotos sutartys;

6.4. rengia sutarčių su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis projektus, kontroliuoja, kaip šios sutartys vykdomos;

6.5. pagal kompetenciją bendradarbiauja, keičiasi informacija su Seimo kanceliarijos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, mokslo, mokymo ir kultūros įstaigomis, užsienio valstybių parlamentų padaliniais, kitomis institucijomis;

6.6. rengia Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių aprašymų projektus;

6.7. pagal kompetenciją teikia konsultacijas Seimo nariams, Seimo kancleriui, Seimo ir Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

6.8. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir raštus;

6.9. pagal kompetenciją dalyvauja Seimo valdybos ir Seimo kanclerio sudaromų ir kitų darbo grupių ir komisijų veikloje;

6.10. teisės aktų nustatyta tvarka saugo ir tvarko Skyriaus dokumentus, užtikrina bylų, Skyriui pavestų sudaryti pagal Seimo ir Seimo kanceliarijos dokumentacijos (viešos ir įslaptintos) planus, sudarymą ir jų parengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;

6.11. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir Seimo kanclerio pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.