TEISĖS DEPARTAMENTO

UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

Pagrindinis Departamento uždavinys – atlikti teisinį vertinimą ir teikti teisinę pagalbą įstatymų ir kitų Seimo, Seimo valdybos, prireikus – Seimo kanclerio priimamų teisės aktų leidybos proceso metu.

 

Departamentas, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

1. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Seimui išvadas dėl Seimui svarstyti pateiktų įstatymų, Seimo nutarimų ir kitų norminio ir individualaus pobūdžio teisės aktų projektų, kuriais nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, įvertindamas juos teisės technikos požiūriu ir pagal jų santykį su Konstitucija ir galiojančiais įstatymais;

2. gavęs Seimo, Seimo Pirmininko, Seimo valdybos ar Seimo kanclerio pavedimą, kuriame nurodyta prašomo parengti teisės akto projekto rūšis, spręstinos problemos, numatomo teisinio reguliavimo tikslas, principai ir pagrindinės teisinį reguliavimą pagrindžiančios nuostatos, kita svarbi informacija, reikalinga teisės akto projektui parengti, laikydamasis pavedimo įvykdymo terminų, rengia įstatymų ir kitų Seimo, Seimo valdybos, Seimo kanclerio priimamų teisės aktų projektus;

3. Seimo, Seimo Pirmininko, Seimo valdybos ar Seimo kanclerio pavedimu dalyvauja rengiant įstatymų, Seimo nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, kai šiuos projektus rengia Seimo, Seimo valdybos ar Seimo kanclerio sudarytos darbo grupės ar komisijos;

4. teikia paaiškinimus Seimo komitetams, komisijoms, Seimo valdybai, Seimo kancleriui dėl įstatymų ir kitų Seimo priimtų teisės aktų turinio;

5. esant galimybei Seimo komitetų, komisijų pirmininkų per protingą laiką iki posėdžio pradžios pateiktu rašytiniu kvietimu dalyvauja Seimo komitetų, komisijų posėdžiuose svarstant projektą, dėl kurio Departamento valstybės tarnautojai (toliau – tarnautojai) rengė išvadas;

6. Seimo komitetų prašymu rengia išvadas dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus galimo prieštaravimo subsidiarumo principui ir teikia išvadas dėl Seimo rezoliucijų dėl pagrįstosios nuomonės, rengia išvadas dėl siūlomų Europos Sąjungos teisės aktų galimos įtakos nacionaliniam teisiniam reglamentavimui Seimo statuto nustatyta tvarka;

7. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui ar jo teikimu – kitam Seimo komitetui per vieną mėnesį nuo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo dienos;

8. teikia teisinę pagalbą Seimo nariams, kurie Seimo Pirmininko pavedimu atstovauja Seimui Konstituciniame Teisme, šių Seimo narių prašymu, o atskirais atvejais, kai Departamento oficialiai pateiktoje išvadoje Konstituciniame Teisme ginčijamos nuostatos nebuvo vertinamos kaip galimai neatitinkančios Konstitucijos nuostatų, gavęs atstovavimui būtiną Seimo komitetų, komisijų ir Seimo komitetų biurų, Komisijų sekretoriato ir kitų Seimo kanceliarijos padalinių nuomonę, išvadas ar kitą informaciją, Seimo Pirmininko pavedimu atstovauja Seimui Konstituciniame Teisme;

9. prireikus Seimo Pirmininko pavedimu atstovauja teismuose Seimui, Seimo kanclerio pavedimu – Seimo kanceliarijai;

10. Departamentas pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

10.1. inicijuoja su Departamento funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą, rengia ar dalyvauja rengiant nurodytų teisės aktų projektus, nuolat atnaujina duomenis Seimo kanceliarijos informacinėse sistemose arba inicijuoja jų atnaujinimą;

10.2. kartu su kitais Seimo kanceliarijos padaliniais dalyvauja rengiant Seimo kanceliarijos strateginį veiklos planą, jo įgyvendinimo metines ataskaitas;

10.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir vidaus teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Departamentui priskirtas funkcijas, susijusias su viešaisiais pirkimais; kontroliuoja, kaip vykdomos Departamento inicijuotos sutartys;

10.4. rengia ir teikia metinę Departamento veiklos ataskaitą Seimo kancleriui;

10.5. rengia Departamento nuostatų, tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymų projektus;

10.6. teikia konsultacijas Seimo kancleriui, Seimo kanclerio pavedimu – Seimo kanceliarijos padaliniams jiems priskirtos kompetencijos klausimais;

10.7. nagrinėja asmenų prašymus ir raštus;

10.8. dalyvauja Seimo valdybos, Seimo kanclerio sudaromų ir kitų darbo grupių bei komisijų veikloje;

10.9. teisės aktų nustatyta tvarka saugo ir tvarko Departamento dokumentus, užtikrina bylų, Departamentui pavestų sudaryti pagal Seimo ir Seimo kanceliarijos dokumentacijos (viešos ir įslaptintos) planus, sudarymą ir jų rengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;

10.10. kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir Seimo kanclerio pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.