SEIMO KANCLERIO BIURO

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

Pagrindiniai Biuro uždaviniai:

1. užtikrinti sklandų Seimo kanclerio ir Seimo kanclerio pavaduotojo darbą;

2. padėti Seimo kancleriui užtikrinti Seimo kanceliarijos veiklos teisėtumą;

3. koordinuoti Seimo kanceliarijos strateginių veiklos planų rengimą ir padėti Seimo kancleriui įvertinti Seimo kanceliarijos veiklos rizikos veiksnius, susijusius su Seimo kanceliarijos strateginiuose veiklos planuose nustatytų tikslų įgyvendinimu.

 

Biuras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. vertina Seimo kanclerio įsakymų projektų, Seimo kanceliarijos sudaromų sutarčių, jų pakeitimo projektų ir su jų vykdymu susijusių dokumentų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams ir teisės technikos reikalavimams;

2. Seimo kanclerio pavedimu rengia Seimo kanclerio įsakymų ir kitų teisės aktų, Seimo kanceliarijos sudaromų sutarčių projektus;

3. prireikus vertina Seimo valdybos sprendimų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams ir teisės technikos reikalavimams;

4. prireikus atstovauja Seimo kanceliarijai teismuose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir ikiteisminio tyrimo įstaigose, Seimo kanclerio pavedimu – kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, rengia procesinius ir kitus dokumentus, teikiamus teismams, kitoms institucijoms, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms;

5. koordinuoja ir rengia Seimo kanceliarijos strateginių veiklos planų projektus, prižiūri ir vertina, kaip įgyvendinamas Seimo kanceliarijos strateginis veiklos planas, atlieka Seimo kanceliarijos finansinių išteklių panaudojimo pagal Seimo kanceliarijos strateginio veiklos plano priemones stebėseną ir koordinuoja Seimo kanceliarijos dalyvavimą tarpinstituciniuose veiklos planuose numatytose priemonėse;

6. kontroliuoja paraiškų Europos Sąjungos struktūrinei ir (ar) kitai finansinei paramai gauti rengimą ir prižiūri šios paramos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą;

7. atlieka Seimo kanceliarijos veiklos stebėseną ir vertinimą, organizuoja Seimo kanceliarijos įgyvendinamų programų vertinimą, rengia ir teikia Seimo kancleriui pasiūlymus dėl programų koordinatorių ir asmenų, atsakingų už atskirų priemonių planavimą ir įgyvendinimą, paskyrimo ir kartu su jais reguliariai organizuoja programų patikslinimą;

8. rengia Seimo kanceliarijos metinę vertinimo kriterijų suvestinę įvykdymo ataskaitą pasiekto efekto, rezultato ir produkto požiūriu;

9. kontroliuoja, kaip vykdomos Seimo kanceliarijos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys;

10. Seimo kanclerio ir Seimo kanclerio pavaduotojo pavedimu rengia pasiūlymus dėl Seimo kanceliarijos ir dėl valstybės įmonės, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Seimo kanceliarija, veiklos;

11. Seimo kanclerio ir Seimo kanclerio pavaduotojo pavedimu rengia medžiagą  tarptautiniams susitikimams;

12. suderinęs su Seimo kancleriu:

12.1. padeda rengti Seimo valdybos posėdžius, parengia Seimo valdybos posėdžių darbotvarkių projektus ir kartu su kitais Seimo kanceliarijos padaliniais rengia ir teikia Seimo valdybos nariams posėdžių medžiagą;

12.2. padeda rengti Seimo kanclerio darbotvarkes, organizuoja Seimo kanclerio susitikimus, Seimo kanceliarijos padalinių vadovų posėdžius ir užtikrina jiems reikalingų dokumentų ar kitos medžiagos parengimą;

13. rašo Seimo valdybos posėdžių protokolus;

14. kontroliuoja Seimo valdybos sprendimų, Seimo kanclerio ir Seimo kanclerio pavaduotojo pavedimų, išskyrus dėl gautų laiškų, vykdymą, apie neįvykdytus pavedimus informuoja Seimo kanclerį ir Seimo kanclerio pavaduotoją; prireikus koordinuoja sprendimų ir pavedimų įgyvendinimą; teikia Seimo kancleriui sprendimų ir pavedimų vykdymo ataskaitas;

15. kontroliuoja, kaip vykdomas vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas ir reguliariai informuoja Seimo kanclerį apie jo įgyvendinimą;

16. registruoja Seimo kanclerio įsakymus veiklos klausimais, skelbia juos Seimo interneto svetainėje (intranete); tvarko Seimo kanclerio įsakymų veiklos klausimais duomenų bazę;

17. registruoja Seimo kanceliarijos sudarytas sutartis, išskyrus darbo, personalo kvalifikacijos tobulinimo, studentų (mokinių) praktinio mokymo, visiškos materialinės atsakomybės sutartis;

18. rengia statistinę informaciją apie Seimo valdybos priimtus sprendimus dėl Seimo narių komandiruočių ir kelionių ir ją teikia Seimo kancleriui ir Seimo Pirmininko sekretoriatui;

19. inicijuoja auditoriaus ar audito įmonės parinkimą valstybės įmonės, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Seimo kanceliarija, metinių finansinių ataskaitų rinkiniui patikrinti;

20. suderinęs su Seimo kanclerio pavaduotoju padeda rengti Seimo kanclerio pavaduotojo darbotvarkes, organizuoja Seimo kanclerio pavaduotojo susitikimus ir užtikrina jiems reikalingų dokumentų ar kitos medžiagos parengimą;

21. Biuras pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

21.1. inicijuoja su Biuro funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą, rengia ar dalyvauja rengiant nurodytų teisės aktų projektus, nuolat atnaujina duomenis Seimo kanceliarijos informacinėse sistemose arba inicijuoja jų atnaujinimą;

21.2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir vidaus teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Biurui priskirtas funkcijas, susijusias su viešaisiais pirkimais;

21.3. rengia Biuro nuostatų, valstybės tarnautojų (toliau – tarnautojai) ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymų projektus;

21.4. teikia konsultacijas Seimo nariams, Seimo kanceliarijos vadovams, tarnautojams ir darbuotojams;

21.5. nagrinėja asmenų prašymus ir raštus;

21.6. dalyvauja Seimo valdybos ir Seimo kanceliarijos sudaromų ir kitų darbo grupių bei komisijų veikloje;

21.7. teisės aktų nustatyta tvarka saugo ir tvarko Biuro dokumentus, užtikrina bylų, Biurui pavestų sudaryti pagal Seimo ir Seimo kanceliarijos dokumentacijos (viešos ir įslaptintos) planus, sudarymą ir jų parengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;

21.8. kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Seimo kanclerio, Seimo kanclerio pavaduotojo pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.