PERSONALO SKYRIAUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

4.1. padėti Lietuvos Respublikos Seimo kancleriui formuoti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos personalo (toliau – personalas) valdymo strategiją;

4.2. pagal kompetenciją užtikrinti tinkamą valstybės tarnybos ir darbo teisės normų įgyvendinimą, personalo apskaitą, personalo valdymo priemonių ir procedūrų įgyvendinimą Seimo kanceliarijoje;

4.3. organizuoti žmogiškųjų išteklių (personalo žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kurių reikia Seimo kanceliarijos veiklai užtikrinti, visumos) plėtrą, padėti formuoti ir puoselėti Seimo kanceliarijos organizacinę kultūrą (vertybes ir tradicijas).

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

5.1. analizuoja ir teikia Seimo kancleriui pasiūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus jų panaudojimo;

5.2. atlieka kokybinę ir kiekybinę personalo sudėties, kaitos problemų analizę ir teikia Seimo kancleriui pasiūlymus dėl personalo poreikio ir formavimo;

5.3. kartu su kitais Seimo kanceliarijos padaliniais (toliau – padaliniai) analizuoja padalinių funkcijas, pagal kompetenciją teikia Seimo kancleriui pasiūlymus dėl Seimo kanceliarijos struktūros, tarnybos ir darbo organizavimo tobulinimo;

5.4. rengia Seimo valdybos sprendimų dėl Seimo kanceliarijos struktūros ir kitų su personalo valdymu susijusių sprendimų projektus;

5.5. rengia personalo pareigybių sąrašų projektus, kartu su kitais  padaliniais – padalinių  nuostatų projektus ir personalo pareigybių aprašymų projektus;

5.6. pagal kompetenciją padeda Seimo kancleriui formuoti ir puoselėti Seimo kanceliarijos organizacinę kultūrą;

5.7. rengia Seimo kanceliarijos darbo tvarkos taisyklių projektą, pagal kompetenciją kartu su kitais padaliniais kontroliuoja darbo tvarkos taisyklių laikymąsi Seimo kanceliarijoje, teikia Seimo kancleriui pasiūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Seimo kanceliarijoje gerinimo, Seimo kanclerio pavedimu atlieka tyrimus dėl galimų tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų;

5.8. pagal kompetenciją padeda Seimo kancleriui kontroliuoti, kaip asmenys, privalantys deklaruoti privačius interesus, laikosi viešųjų ir privačių interesų derinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų;

5.9. padeda padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Seimo kanceliarijoje;

5.10. padeda Seimo kancleriui nustatyti personalo kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, sudaro metinį personalo kvalifikacijos tobulinimo planą, organizuoja jo įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtra susijusias funkcijas;

5.11. analizuoja personalo karjeros galimybes ir teikia Seimo kancleriui pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo, padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą;

5.12. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir (ar) įformina:

5.12.1. personalo priėmimą, atleidimą, tarnybos ir darbo sąlygų keitimą;

5.12.2. konkursus ir atrankas į laisvas Seimo kanceliarijos personalo pareigas;

5.12.3. Seimo kanceliarijos personalo veiklos vertinimą;

5.12.4. atostogų personalui suteikimą ir kitų socialinių garantijų įgyvendinimą;

5.12.5. valstybės tarnautojų teisės dirbti kitą darbą įgyvendinimą;

5.12.6. valstybės tarnautojo statuso Seimo kanceliarijoje atkūrimo procedūras;

5.12.7. dokumentų, reikalingų personalo tarnybiniams pasams išduoti, pateikimą atsakingoms institucijoms;

5.12.8. valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pažymėjimų, ilgalaikių leidimų įeiti į Seimo rūmus išdavimą, tvarko šių pažymėjimų ir leidimų apskaitą;

5.12.9. studentų praktikos, asmenų savanoriškos veiklos atlikimą Seimo kanceliarijoje;

5.13. pagal kompetenciją užtikrina tinkamą valstybės tarnybos ir darbo teisės normų įgyvendinimą Seimo kanceliarijoje, padeda Seimo kancleriui plėtoti socialinę partnerystę su Seimo ir Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis (teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja informavimo ir konsultavimosi procedūras ir kt.), rengia norminių ir individualaus taikymo teisės aktų, kitų dokumentų personalo valdymo klausimais projektus;

5.14. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir tvarko personalo asmens bylas;

5.15. teikia ir tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre, Seimo kanceliarijos personalo apskaitos informacinėje sistemoje;

6. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Seimo kanceliarijos strateginį veiklos planą, jo įgyvendinimo metines ataskaitas;

6.2. vykdo su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų stebėseną, inicijuoja šių teisės aktų projektų rengimą ir keitimą, rengia ar dalyvauja rengiant šiuos projektus;

6.3. rengia Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;

6.4. užtikrina arba inicijuoja su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių duomenų nuolatinį atnaujinimą Seimo kanceliarijos informacinėje sistemoje;

6.5. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Skyriui priskirtas funkcijas, susijusias su viešaisiais pirkimais; rengia sutarčių su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis projektus, kontroliuoja, kaip šios sutartys vykdomos;

6.6. pagal kompetenciją teikia konsultacijas Seimo nariams, Seimo kancleriui, Seimo ir Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

6.7. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir raštus;

6.8. pagal kompetenciją dalyvauja Seimo valdybos, Seimo kanclerio sudaromų ir kitų darbo grupių bei komisijų veikloje;

6.9. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko ir saugo Skyriaus dokumentus, tvarko Seimo kanceliarijos dokumentacijos plane Skyriui priskirtus registrus, užtikrina bylų, Skyriui pavestų sudaryti pagal Seimo kanceliarijos dokumentacijos (viešos ir įslaptintos) planus, sudarymą ir jų rengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;

6.10. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir Seimo kanclerio pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.