SEIMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIATO

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

Pagrindiniai Sekretoriato uždaviniai:

1. registruoti įstatymų, Seimo nutarimų ir kitų Seimo priimamų teisės aktų projektus ir kitą su teisės aktų svarstymo eiga susijusią medžiagą, kaupti informaciją apie Seimo priimtų teisės aktų įgyvendinimą;

2. aptarnauti Seimo posėdžius ir Seimo seniūnų sueigos posėdžius.

 

Sekretoriatas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. registruoja įstatymų ir kitų Seimo priimamų teisės aktų projektus, Seimo narių pasiūlymus dėl jų, Seimo komitetų, komisijų išvadas, kitą su teisės aktų svarstymo eiga susijusią medžiagą, Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas;

2. registruoja įstatymų leidybos iniciatyvos teisės neturinčių subjektų pateiktus pasiūlymus ir pastabas dėl įstatymų keitimo;

3. įrašo į Seimo teisės aktų projektų registrą duomenis apie dokumentus, kurie registruojami Sekretoriate, šių dokumentų tekstus įkelia į Teisės aktų informacinę sistemą, šioje sistemoje nurodo ryšius tarp Lietuvos Respublikos teisės aktų, jų projektų ir Europos Sąjungos teisės aktų, įrašo ir pildo duomenis apie projektų svarstymo eigą;

4. prižiūri, kad registruoti teikiami dokumentai atitiktų Seimo statuto reikalavimus ir būtų pateikti registruoti Seimo statuto nustatytais terminais;

5. registruoja Seimui atskaitingų valstybės institucijų ataskaitas, prižiūri, kad jos būtų pateiktos įstatymų nustatytais terminais ir tvarka;

6. registruoja ir išsiunčia Seimo narių ir jų grupių klausimus ir paklausimus (vėliau registruoja gautus atsakymus) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariams ir Seimui atskaitingų valstybės institucijų vadovams;

7. sudaro įstatymuose ir kituose Seimo priimtuose teisės aktuose nustatytų pavedimų Vyriausybei, Seimui atskaitingoms valstybės institucijoms sąrašą, rengia Seimo pavedimų vykdymo ataskaitas ir teikia jas už parlamentinę kontrolę atsakingam Seimo Pirmininko pavaduotojui;

8. kaupia ir periodiškai skelbia Seimo interneto svetainėje statistinius duomenis apie įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, jų svarstymo eigą ir Seimo sesijų darbų programų vykdymą;

9. Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių salės informacinėje sistemoje pagal Seimo frakcijų teikimus priskiria Seimo narius frakcijoms;

10. rengia iškilmingus Seimo posėdžius;

11. rengia Seimo sesijų posėdžių grafikų projektus;

12. perduoda Seimo Pirmininkui Seimo komitetų, komisijų, Seimo narių ir Vyriausybės pasiūlymus dėl Seimo sesijos darbų programos sudarymo;

13. rengia ir derina su Seimo Pirmininku Seimo sesijų darbų programų, savaitės ir dienos posėdžių darbotvarkių projektus;

14. rengia Seimo posėdžio pirmininkui Seimo posėdžio medžiagą pagal tos dienos posėdžių darbotvarkės projektą;

15. padeda Seimo posėdžio pirmininkui užtikrinti, kad Seimo posėdžiai vyktų pagal Seimo statuto reikalavimus;

16. rengia ir derina Seimui atskaitingų valstybės institucijų vadovų atsakymų į Seimo narių klausimus Seimo posėdžiuose grafikų projektus;

17. pagal Seimo Pirmininko, jo pavaduotojų nurodymus rengia ir derina teisės aktų, nustatančių Seimo valdybos, Seimo seniūnų sueigos, Seimo komitetų, komisijų, delegacijų tarptautinėse parlamentinėse organizacijose, forumuose (asamblėjose) sudėtį, projektus, rengia Seimo nutarimų dėl valstybės pareigūnų, kuriuos skiria Seimas arba kurių paskyrimui reikalingas Seimo pritarimas, projektus;

18. rengia medžiagą Seimo seniūnų sueigos posėdžiams, rašo šių posėdžių protokolus ir  įkelia juos į Teisės aktų informacinę sistemą;

19. rengia ir teikia pasiūlymus Seimo seniūnų sueigai dėl teisės aktų projektų svarstymo terminų ir pagrindinių bei papildomų Seimo komitetų, komisijų paskyrimo;

20. teikia Seimo posėdžio pirmininkui pasiūlymus dėl Seimo narių skyrimo į balsų skaičiavimo grupę;

21. organizuoja Seimo narių ir valstybės pareigūnų, kurie prisiekia Seime, priesaikų priėmimo procedūrą;

22. pagal kompetenciją užtikrina tinkamą Seimo posėdžių techninį parengimą ir aptarnavimą;

23. Sekretoriatas pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

23.1. inicijuoja su Sekretoriato funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą, rengia ar dalyvauja rengiant nurodytų teisės aktų projektus, nuolat atnaujina duomenis Seimo kanceliarijos informacinėse sistemose;

23.2. kartu su kitais Seimo kanceliarijos padaliniais dalyvauja rengiant Seimo kanceliarijos strateginį veiklos planą, jo įgyvendinimo metines ataskaitas;

23.3. rengia ir teikia metinę Sekretoriato veiklos ataskaitą Seimo kancleriui;

23.4. rengia Sekretoriato nuostatų, valstybės tarnautojų (toliau – tarnautojai) ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymų projektus;

23.5. teikia konsultacijas Seimo nariams, Seimo kanceliarijos vadovams, tarnautojams ir darbuotojams;

23.6. nagrinėja asmenų prašymus ir raštus;

23.7. dalyvauja Seimo valdybos ir Seimo kanclerio sudaromų ir kitų darbo grupių ir komisijų veikloje;

23.8. teisės aktų nustatyta tvarka saugo ir tvarko Sekretoriato dokumentus, užtikrina bylų, Sekretoriatui pavestų sudaryti pagal Seimo ir Seimo kanceliarijos dokumentacijos (viešos ir įslaptintos) planus, sudarymą ir jų rengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;

23.9. kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir Seimo kanclerio pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.