4. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

4.1. pagal kompetenciją formuoti ir puoselėti tinkamą Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos įvaizdį;

4.2. pagal kompetenciją užtikrinti išorinę Seimo ir Seimo kanceliarijos komunikaciją, visuomenės informuotumą aktualiausiais Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos klausimais, taip pat vidinę Seimo kanceliarijos komunikaciją;

4.3. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti tinkamą į Seimą ir Seimo kanceliariją besikreipiančių asmenų aptarnavimą, prašymų, skundų, pasiūlymų ir raštų nagrinėjimą.

5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

5.1. kuria ir pagal kompetenciją įgyvendina Seimo ir Seimo kanceliarijos įvaizdžio formavimo strategiją, jos įgyvendinimo programas ir priemones;

5.2. pagal poreikį bendradarbiauja kuriant ir įgyvendinant neformalios Seimo ir Seimo kanceliarijos išorinės komunikacijos projektus;

5.3. pagal kompetenciją kuria ir prižiūri Seimo interneto svetainę, prižiūri, kad joje skelbiama informacija atitiktų teisės aktų reikalavimus;

5.4. pagal kompetenciją rengia ir Seimo interneto svetainėje skelbia visuomenei aktualią informaciją apie Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklą, organizuoja ir užtikrina reikiamos informacijos skelbimą anglų ar prireikus kitomis užsienio kalbomis;

5.5. redaguoja, elektroninio komunikavimo priemonėmis platina ir Seimo interneto svetainėje skelbia su parlamentine veikla susijusią Seimo Pirmininko sekretoriato, Seimo frakcijų, Seimo narių pateiktą informaciją, prireikus jos pagrindu rengia pranešimus;

5.6. pagal kompetenciją rengia (kuria), platina ir (ar) skelbia Seimo interneto svetainėje parlamentinius leidinius ir spaudinius, informacinę ir metodinę, foto medžiagą, užtikrina jų reprezentatyvumą;

5.7. užtikrina Seimo logotipo naudojimo tvarkos aprašo nuostatų ir Lietuvos Respublikos logotipo firminio stiliaus vadovo reikalavimų laikymąsi;

5.8. užtikrina Seimo apdovanojimo už indėlį atkuriant Lietuvos valstybės nepriklausomybę, Lietuvos valstybės ir parlamentarizmo tradicijų stiprinimą, veiklą visuomenės gerovei parengimą gamybai, išdavimo kontrolę ir apskaitą;

5.9. rengia su Seimo ir Seimo kanceliarijos veikla susijusius proginius, sveikinimų tekstus;

5.10. pagal kompetenciją koordinuoja Seimo rūmuose vykstančių parlamentinių, Seimo kanceliarijos renginių organizavimą, sudaro, koreguoja ir platina Seimo rūmuose ir Seimo lankytojų centre numatomų renginių tvarkaraštį, konsultuoja renginių organizavimo klausimais; pagal kompetenciją organizuoja ir veda (pristato) parlamentinius (šventes, minėjimus, konferencijas, forumus ir pan.) ir kitus renginius; teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimo kancleriui Seimo kanceliarijos renginių ir švenčių organizavimo klausimais;

5.11. inicijuoja ir organizuoja visuomenei atvirus renginius Seimo rūmuose, taip pat Seimo dalyvavimą viešuose renginiuose;

5.12. koordinuoja parodas Seimo rūmų ekspozicinėse erdvėse, Seimą reprezentuojančias ekspozicijas Lietuvoje ir užsienio valstybėse;

5.13. pagal kompetenciją kartu su kitais Seimo kanceliarijos padaliniais kuria ir prižiūri Seimo rūmų ir Seimo lankytojų centro interjerą, ekspozicines erdves;

5.14. organizuoja ir veda ekskursijas Seimo rūmuose oficialiems Seimo ir Seimo kanceliarijos svečiams, prireikus – lankytojų grupėms, rengia metodinę medžiagą;

5.15. raštu konsultuoja visuomenės informavimo priemonių atstovus, rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka raštu jiems teikia pageidaujamą Seimo ir Seimo kanceliarijos disponuojamą viešąją informaciją;

5.16. priima asmenis, juos konsultuoja, teisės aktų nustatyta tvarka jiems teikia pageidaujamą Seimo ir Seimo kanceliarijos disponuojamą viešąją informaciją;

5.17. organizuoja asmenų priėmimą pas Seimo valdybos narius, Seimo komitetų ir komisijų pirmininkus;

5.18. Departamento direktoriaus pavedimu susitinka su prie Seimo rūmų vykstančių mitingų bei piketų dalyviais ir apie jų reikalavimus informuoja Departamento direktorių, tarpininkauja vykstant dialogui;

5.19. teisės aktų nustatyta tvarka priima asmenų tiesiogiai įteikiamus prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus ir perduoda juos registruoti Dokumentų departamento Dokumentų valdymo skyriui;

5.20. teikia informaciją asmenims (žodžiu ar raštu) apie jų prašymų, skundų, pasiūlymų, raštų nagrinėjimo eigą;

5.21. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja Seimui, Seimo ir Seimo kanceliarijos vadovams adresuotus asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus ir raštus, rengia atsakymų į juos projektus;

5.22. pagal poreikį sudaro duomenų apie asmenų priėmimą pas Seimo valdybos narius, Seimo komitetų ir komisijų pirmininkus suvestinę, atlieka šių duomenų analizę;

5.23. pagal poreikį atlieka asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo kokybės vertinimą ir jo rezultatus skelbia Seimo interneto svetainėje;

5.24. pagal poreikį analizuoja ir apibendrina asmenų per priėmimus, pokalbius ir elektroniniais ryšiais iškeltus visuomenei aktualius klausimus;

5.25. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ilgalaikių leidimų įeiti į Seimo rūmus išdavimą;

5.26. pagal Seimo kanceliarijos padalinių pateiktus duomenis rengia Seimo kanceliarijos veiklos metinės ataskaitos projektą;

5.27. pagal kompetenciją kartu su kitais Seimo kanceliarijos padaliniais padeda Seimo kancleriui kurti ir puoselėti Seimo kanceliarijos vertybes, organizacinę kultūrą, teigiamą mikroklimatą, stiprinti vidinę komunikaciją ir bendradarbiavimą; koordinuoja Seimo kanceliarijos vidaus komunikacijos plėtros priemonių kūrimą ir įgyvendinimą; administruoja Seimo kanceliarijos vidaus komunikacijai skirtą paskyrą socialiniame tinkle.

6. Skyrius pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

6.1. dalyvauja rengiant Seimo kanceliarijos strateginį veiklos planą;

6.2. vykdo su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų stebėseną, inicijuoja šių teisės aktų projektų rengimą ir keitimą, Departamento direktoriaus pavedimu rengia ar dalyvauja rengiant šiuos projektus;

6.3. rengia Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių aprašymų projektus;

6.4. užtikrina arba inicijuoja su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių duomenų nuolatinį atnaujinimą Seimo kanceliarijos informacinėje sistemoje;

6.5. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Skyriui priskirtas funkcijas, susijusias su viešaisiais pirkimais; rengia sutarčių su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis projektus,  kontroliuoja, kaip šios sutartys vykdomos;

6.6. teikia konsultacijas Seimo nariams, Seimo kancleriui, Seimo ir Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

6.7. dalyvauja Seimo valdybos, Seimo kanclerio sudaromų ir kitų darbo grupių bei komisijų veikloje;

6.8. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko ir saugo Skyriaus dokumentus, tvarko Seimo kanceliarijos dokumentacijos plane Skyriui priskirtus registrus, užtikrina bylų, Skyriui pavestų sudaryti pagal Seimo ir Seimo kanceliarijos dokumentacijos (viešos ir įslaptintos) planus, sudarymą ir jų parengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;

6.9. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.