TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ SKYRIAUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

4. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

4.1. padėti užtikrinti Seimo ir Seimo kanceliarijos tarptautinių ryšių tęstinumą, jų perimamumą, pagal kompetenciją teikti pasiūlymus dėl jų plėtojimo, planuoti, organizuoti ir koordinuoti Seimo ir Seimo kanceliarijos tarptautinius ryšius;

4.2. teikti informacinę ir organizacinę pagalbą Seimo ir Seimo kanceliarijos vadovams, Seimo nariams susitikimų su užsienio valstybių oficialiais asmenimis ir vizitų į užsienio valstybes metu;

4.3. teikti informacinę ir organizacinę pagalbą tarptautinių ryšių srityje Seimo delegacijoms tarptautinėse parlamentinėse organizacijose, forumuose (asamblėjose) (toliau – Seimo delegacijos), tarpparlamentinių ryšių grupėms.

5. Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia Seimo tarptautinio bendradarbiavimo plano projektą, padeda įgyvendinti Seimo tarptautinių ryšių prioritetus;

5.2. atlieka nuolatinę tarptautinės politikos įvykių stebėseną, nedelsdamas informuoja Seimo ir Seimo kanceliarijos vadovus apie svarbius tarptautinius susitikimus ir svarbius tarptautinės politikos klausimus, galinčius turėti įtakos Seimo ir Seimo kanceliarijos tarptautiniams ryšiams;

5.3. rengia Seimo ir Seimo kanceliarijos vadovams ir jų vadovaujamų delegacijų nariams informaciją susitikimams su užsienio valstybių oficialiais asmenimis ir vizitams į užsienį;

5.4. rengia ir teikia pasiūlymus dėl Seimo ir Seimo kanceliarijos vadovų oficialių užsienio vizitų, tarptautinių susitikimų pokalbių temų, rengia įvykusių oficialių susitikimų atmintines, prireikus – protokolus, vizitų apžvalgas;

5.5. rengia Seimo ir Seimo kanceliarijos vadovų oficialių laiškų (sveikinimų, užuojautų, padėkų, informacinių pranešimų ir pan.) užsienio valstybių oficialiems asmenims projektus, pagal kompetenciją – Seimo ir Seimo kanceliarijos vadovų oficialių kalbų projektus (tezes ir pasiūlymus);

5.6. rengia pažymas (informaciją) Seimo vadovams ir Seimo nariams apie Seimo ryšius su tarptautinėmis parlamentinėmis organizacijomis, forumais (asamblėjomis), Seimo delegacijų veiklą tose organizacijose, Seimo tarpparlamentinius ryšius su užsienio valstybėmis;

5.7. tvarko duomenis apie Seimo delegacijų tarptautinėse parlamentinėse organizacijose, forumuose (asamblėjose) sudėtį, nuolat juos atnaujina Seimo kanceliarijos informacinėse sistemose;

5.8. teisės aktų nustatyta tvarka rengia Seimo delegacijų metinių veiklos planų projektus ir padeda juos įgyvendinti; rengia Seimo delegacijų veiklos ir vizitų į užsienį ataskaitų projektus; atlieka Seimo delegacijų sekretorių funkcijas: palaiko ryšius su tarptautinėmis parlamentinėmis organizacijomis, forumais (asamblėjomis), susirašinėja ir tvarko korespondenciją, sistemina informaciją, kartu su Seimo delegacijos vadovu (pirmininku) organizuoja Seimo delegacijos posėdžius ir rengia jiems reikalingą medžiagą, rengia Seimo delegacijos dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių parlamentinių organizacijų rengiamų dokumentų projektų; rengia su Seimo delegacijos veikla susijusius renginius, organizuoja Seimo delegacijos narių komandiruotes ir prireikus Seimo valdybos, Seimo kanclerio sprendimu vyksta kartu;

5.9. organizuoja tarptautinių parlamentinių organizacijų, forumų (asamblėjų) delegacijų posėdžius, sesijas, vizitus, konferencijas, seminarus ar kitus su jų veikla susijusius renginius Lietuvos Respublikoje;

5.10. prisideda prie Seimo tarpparlamentinių ryšių plėtojimo pagal Seimo tarptautinių ryšių prioritetus, palaiko ryšius su užsienio valstybių parlamentais ir užtikrina tarpparlamentinių ryšių tęstinumą; priėmus sprendimą dėl Seimo tarpparlamentinių ryšių grupės sekretoriaus skyrimo, atlieka grupės sekretoriaus funkcijas: padeda organizuoti grupės narių posėdžius, susitikimus, rengia jiems medžiagą, organizuoja grupės narių vizitus užsienyje ir prireikus Seimo valdybos, Seimo kanclerio sprendimu vyksta kartu; rengia užsienio valstybių tarpparlamentinių ryšių grupių delegacijų priėmimą Lietuvos Respublikoje; organizuoja tarpparlamentinių ryšių grupių konferencijas, seminarus ar kitus su grupių veikla susijusius renginius Lietuvos Respublikoje ar užsienyje;

5.11. rengia suinteresuotų užsienio valstybių parlamentų narių ir parlamentų administracijos darbuotojų vizitus (taip pat ir pažintinius);

5.12. rengia užsienio valstybių parlamentų delegacijų vizitų Lietuvos Respublikoje apžvalgas;

5.13. Seimo valdybos, Seimo kanclerio sprendimu lydi Seimo ar Seimo kanceliarijos vadovų, Seimo narių delegacijas komandiruočių metu;

5.14. pagal kompetenciją palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis užsienyje, užsienio valstybių parlamentais, tarptautinėmis parlamentinėmis organizacijomis, forumais (asamblėjomis), užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis Lietuvos Respublikoje, kitomis institucijomis, organizacijomis ir įstaigomis.

6. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Seimo kanceliarijos strateginį veiklos planą, jo įgyvendinimo metines ataskaitas;

6.2. vykdo su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų stebėseną, inicijuoja nurodytų teisės aktų projektų rengimą ir keitimą, rengia ar dalyvauja rengiant šių teisės aktų projektus;

6.3. rengia Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių aprašymų projektus;

6.4. užtikrina arba inicijuoja su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių duomenų nuolatinį atnaujinimą Seimo kanceliarijos informacinėse sistemose;

6.5. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Skyriui priskirtas funkcijas, susijusias su viešaisiais pirkimais; rengia sutarčių su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis projektus, kontroliuoja, kaip šios sutartys vykdomos;

6.6. pagal kompetenciją teikia konsultacijas Seimo nariams, Seimo kancleriui, Seimo ir Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

6.7. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir raštus;

6.8. pagal kompetenciją dalyvauja Seimo valdybos, Seimo kanclerio sudaromų ir kitų darbo grupių bei komisijų veikloje;

6.9. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko ir saugo Skyriaus dokumentus, tvarko Seimo kanceliarijos dokumentacijos plane Skyriui priskirtus registrus, užtikrina bylų, Skyriui pavestų sudaryti pagal Seimo kanceliarijos dokumentacijos (viešos ir įslaptintos) planus, sudarymą ir jų rengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;

6.10. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir Seimo kanclerio pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.