VEIKLOS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

Pagrindiniai Departamento uždaviniai:

1. padėti Seimo kancleriui formuoti efektyvią Seimo kanceliarijos tvarkomų informacinių technologijų, telekomunikacinių, garso ir vaizdo priemonių naudojimo ir plėtojimo strategiją, informacinių technologijų ir telekomunikacijų saugos politiką ir organizuoti jų įgyvendinimą;

2. užtikrinti Seimo kanceliarijos tvarkomų informacinių sistemų kūrimą, plėtojimą, priežiūrą ir administravimą, informacinių sistemų infrastruktūros, informacinių ir ryšių technologijų, garso ir vaizdo sistemų kūrimą, administravimą, palaikymą, plėtrą ir saugą;

3. organizuoti ir įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Seimo kanceliarijos teisėtai valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto valdymą, naudojimą, disponavimą, plėtrą ir priežiūrą;

4. pagal kompetenciją užtikrinti, kad laiku ir kokybiškai būtų aptarnaujama Seimo ir Seimo kanceliarijos vykdoma veikla, suteikiamos paslaugos ir materialinis aprūpinimas;

5. pagal kompetenciją užtikrinti priemonių (techninių, medicinos, teisinių, organizacinių ir kitų), skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, taip pat civilinės saugos ir gaisrų prevencijos priemonių įgyvendinimą;

6. užtikrinti Seimo kanceliarijos organizuojamų viešųjų pirkimų vykdymą ir  jų vykdymo teisėtumą.

 

Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. atlieka Seimo kanceliarijos teisėtai valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto, informacinių technologijų, telekomunikacijų, garso ir vaizdo įrangos, transporto priemonių, teikiamų paslaugų poreikių ir galimybių analizę;

2. nustatyta tvarka rengia Seimo kanceliarijos metinio pirkimų plano ir jo pakeitimų projektus ir teikia juos Seimo kancleriui;

3. tvarko Seimo kanceliarijos verčių, mažos vertės pirkimų, pirkimų, atliktų Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, pirkimų iš Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nurodytų įmonių ir pirkimų, kuriems taikyti aplinkos apsaugos kriterijai, apskaitą; teikia Viešųjų pirkimų tarnybai ataskaitas apie atliktus pirkimus;

4. užtikrina viešųjų pirkimų vykdymo teisėtumą, atitiktį pagrindiniams viešųjų pirkimų principams, sklandų viešųjų pirkimų komisijų ir pirkimų organizatorių darbą;

5. pagal Seimo ir Seimo kanceliarijos poreikius kuria, plėtoja, pritaiko ir administruoja informacines sistemas, posistemes ir kitą taikomąją programinę įrangą, technologijas, telekomunikacijas, garso ir vaizdo sistemų įrangą, užtikrina jų technologinį suderinamumą, tarpusavio sąveiką;

6. diegia, administruoja ir prižiūri Seimo kanceliarijos tvarkomų informacinių sistemų infrastruktūrą, informacinių ir ryšių technologijų, garso ir vaizdo sistemų įrangą ir atlieka jos techninę priežiūrą, atlieka (organizuoja) remontą, ruošia įrangą darbui;

7. įgyvendina Seimo kanceliarijos tvarkomų informacinių sistemų saugos politiką, atlieka informacinių sistemų stebėseną ir analizę, registruoja veiklos sutrikimus bei incidentus, šalina arba pagal kompetenciją dalyvauja šalinant gedimus, susijusius su šiame papunktyje nurodytais įvykiais;

8. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Seimo kanceliarijos informacinių technologijų ir telekomunikacijų bei jų sistemų rizikos vertinimą, stebėseną ir analizę, periodinį vertinimą ir tobulinimą, rengia ataskaitas, rizikos vertinimo ir rizikos valdymo priemonių plano projektus;

9. analizuoja ir vertina Seimo kanceliarijoje naudojamos informacinių technologijų ir telekomunikacijų įrangos (kompiuterinės, garso ir vaizdo technikos, organizacinės technikos, ryšių, saugos technologijų) būklę, teikia pasiūlymus Seimo kancleriui dėl jos atnaujinimo, dėl informacinių technologijų ir telekomunikacijų įrangos pripažinimo nereikalinga arba netinkama (negalima) naudoti;

10. analizuoja Seimo ir Seimo kanceliarijos padaliniuose naudojamos informacinių technologijų ir telekomunikacijų įrangos eksploatavimo kokybės ir sąnaudų klausimus, ryšių paslaugų išlaidas, teikia pasiūlymus Seimo kancleriui dėl efektyvaus išteklių panaudojimo;

11. dalyvauja sprendžiant tarp Seimo ar Seimo kanceliarijos ir kitų Lietuvos Respublikos valstybės institucijų bei užsienio šalių informacinių sistemų iškilusias organizacines ir technologines problemas, susijusias su keitimusi informacija, naudojant informacinių technologijų ir telekomunikacijų priemones; pagal kompetenciją dalyvauja sprendžiant su Seimo ar Seimo kanceliarijos veikla susijusių vietinių, tarpinstitucinių ir viešųjų informacinių technologijų duomenų perdavimo tinklų ir telekomunikacijų problemas;

12. aprūpina Seimo narius, Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojus (toliau – tarnautojai) ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) darbo patalpomis, darbui reikalingomis informacinėmis ir ryšių technologijų priemonėmis, reikalingu inventoriumi ir kanceliarinėmis priemonėmis; aprūpina Seimo vadovus, Seimo narius ir Seimo kanceliarijos padalinius reprezentacijai skirtomis priemonėmis (suvenyrais), gėlėmis;

13. aprūpina Seimo narius gyvenamosiomis patalpomis Seimo viešbutyje;

14. aprūpina transporto priemonėmis su vairuotojais Seimo vadovus, Seimo opozicijos lyderį, Seimo komitetus, komisijas, frakcijas, Seimo kanceliarijos tarnautojus ir darbuotojus;

15. Seimo vadovų ar Seimo kanclerio pavedimu pagal kompetenciją padeda organizuoti komandiruotes, keliones (išvykas), aptarnauja Seimo vadovų, Seimo valdybos, Seimo padalinių ar Seimo kanclerio kvietimu atvykstančias oficialias delegacijas ar asmenis, su Seimo ir Seimo kanceliarijos veikla susijusius renginius, oficialius vizitus;

16. užtikrina Seimo kanceliarijos teisėtai valdomų statinių (patalpų) ir jiems priskirtos teritorijos tinkamą eksploatavimą ir priežiūrą, juose esančių materialinių vertybių administravimą;

17. teikia pasiūlymus Seimo kancleriui dėl turto valdymo, disponavimo juo, dėl turto atnaujinimo reikalingumo ir dėl Seimo kanceliarijos teisėtai valdomų statinių (patalpų) paprastojo ir kapitalinio remonto; rengia informaciją apie turto pokyčius;

18. prižiūri ir kontroliuoja Seimo kanceliarijos teisėtai valdomų statinių (patalpų) nuomos ir panaudos sutarčių vykdymą, teikia Seimo kancleriui pasiūlymus dėl jų pakeitimo ar nutraukimo, pasibaigus šioms sutartims, įgyvendina priimtus sprendimus dėl tolesnio nurodyto turto panaudojimo;

19. rengia naujų statinių statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto projektavimo darbų užduotis, paprastojo remonto darbų sąmatas bei projektinę dokumentaciją; atlieka rekonstruojamų, remontuojamų ir naujai statomų statinių (patalpų) techninę priežiūrą, kontroliuoja atliekamų darbų kokybę, projekto sprendinių laikymąsi, projektuose ir sąmatose numatytų medžiagų ir lėšų panaudojimą;

20. įvykus Seimo kanceliarijos teisėtai valdomo turto pokyčiams organizuoja ir vykdo pastatų ir statinių inventorizaciją, organizuoja juridinių faktų įregistravimą Nekilnojamojo turto registre;

21. saugo Seimo kanceliarijos teisėtai valdomo nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylas, šio turto teisėtą valdymą patvirtinančius dokumentus, kaupia, sistemina ir saugo kitą medžiagą, susijusią su Seimo kanceliarijos teisėtai valdomu turtu;

22. atlieka Seimo rūmų patalpų, Seimo viešbučio patalpų, kitų Seimo kanceliarijos teisėtai valdomų statinių (patalpų) paprastąjį remontą;

23. organizuoja Seimo kanceliarijos administruojamuose ir teisėtai valdomuose statiniuose (patalpose) elektros ir šilumos ūkio, vandentiekio, gaisrinės stoties, priešgaisrinės signalizacijos, priešgaisrinio inventoriaus, liftų, vėdinimo ir kondicionavimo priežiūrą ir gedimų šalinimą;

24. organizuoja civilinės saugos priemonių įgyvendinimą, prižiūri ir užtikrina tvarką, gamybinės sanitarijos, darbo higienos ir saugos, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi Seimo kanceliarijos administruojamuose ir teisėtai valdomuose statiniuose (patalpose) ir priskirtose teritorijose aplink juos;

25. priima Seimo kanceliarijos įsigytas transporto priemones, organizuoja jų teisinę registraciją, draudimą, tvarko dokumentus, susijusius su jų eksploatacija, saugiai jas eksploatuoja;

26. atlieka Seimo kanceliarijai priklausančių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, organizuoja jų privalomąją techninę apžiūrą;

27. teikia Seimo kancleriui pasiūlymus dėl transporto priemonių atnaujinimo ir saugos užtikrinimo, ridos limitų;

28. užtikrina Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ar Seimo nario laidotuvių valstybės lėšomis organizavimą;

29. įgyvendina Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo nuostatas;

30. Departamentas pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

30.1. inicijuoja su Departamento funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą ir duomenų nuolatinį atnaujinimą Seimo kanceliarijos informacinėse sistemose, rengia ar dalyvauja rengiant nurodytų teisės aktų projektus;

30.2. kartu su kitais Seimo kanceliarijos padaliniais dalyvauja rengiant Seimo kanceliarijos strateginį veiklos planą, jo įgyvendinimo metines ataskaitas;

30.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir vidaus teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Departamentui priskirtas funkcijas, susijusias su viešaisiais pirkimais;

30.4. rengia ir teikia metinę Departamento veiklos ataskaitą Seimo kancleriui;

30.5. rengia Departamento nuostatų, tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;

30.6. teikia konsultacijas Seimo nariams, Seimo kanceliarijos vadovams, tarnautojams ir darbuotojams;

30.7. nagrinėja asmenų prašymus ir raštus;

30.8. dalyvauja Seimo valdybos ir Seimo kanclerio sudaromų darbo grupių bei komisijų veikloje;

30.9. teisės aktų nustatyta tvarka saugo ir tvarko Departamento dokumentus, užtikrina bylų, Departamentui pavestų sudaryti pagal Seimo kanceliarijos dokumentacijos (viešos ir įslaptintos) planą, sudarymą ir jų rengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;

30.10. kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir Seimo kanclerio pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.