EUROPOS REIKALŲ KOMITETO BIURO

UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

 

Pagrindinis Biuro uždavinys – padėti Seimo komitetui vykdyti Lietuvos Respublikos Seimo statute (toliau – Seimo statutas) nustatytus įgaliojimus ir padėti užtikrinti sklandų Seimo komiteto darbą.

 

Biuras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, suderinęs su Seimo komiteto, kuriam padeda vykdyti Seimo statute nustatytus įgaliojimus, pirmininku (kai jo nėra – su jo pavaduotoju) ar Seimo komiteto pirmininko pavedimu – su kitu Seimo komiteto nariu, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos reglamento nustatyta tvarka atlieka šias funkcijas:

1. pagal kompetenciją dalyvauja įstatymų leidybos procedūrų organizavimo ir aptarnavimo darbe, padeda Seimo komitetui organizuoti įstatymų, kitų Seimo priimamų teisės aktų projektų, su jais susijusių pataisų ir pasiūlymų svarstymo Seimo komitete posėdžius ir klausymus, padeda rengti Seimo komiteto išvadų projektus; 

2. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant įstatymų, kitų Seimo priimamų teisės aktų projektus, Seimo komiteto sprendimų, susijusių su Seimo komiteto veiklos kryptimis, projektus;

3. pagal kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos  reikalų svarstymo koordinavimo ir organizavimo, Lietuvos Respublikos pozicijų dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus ar kitus Europos Sąjungos dokumentus rengimo ir vertinimo darbuose, teikia išvadas, ar pagal teisėkūros procedūrą priimamų teisės aktų projektai galimai neprieštarauja subsidiarumo principui;

4. padeda Seimo komitetui organizuoti ir atlikti parlamentinę kontrolę, rengti išvadų, pasiūlymų, rekomendacijų, susijusių su parlamentine kontrole, kitais Seimo komiteto svarstomais ir nagrinėjamais klausimais, projektus, Seimo komiteto išvadas, pasiūlymus, rekomendacijas perduoda Seimui,  Vyriausybei, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;

5. pagal kompetenciją aptarnauja Seimo valdybos sprendimais sudarytas darbo grupes įstatymų projektams rengti ir Seimo bei Seimo valdybos pavedimams vykdyti;

6. informuoja Seimo komiteto narius apie Seimo pavedimus komitetui, taip pat valstybės, savivaldybių ir kitų institucijų pasiūlymus;

7. pagal kompetenciją rengia Seimo ir Seimo kanceliarijos darbui reikalingą informaciją;

8. pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją visuomenei apie Seimo komiteto darbą (svarstomus įstatymų projektus, posėdžius, posėdžių darbotvarkes, priimamus sprendimus ir kitus svarbius įvykius, susijusius su Seimo komiteto funkcijomis);

9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Europos Parlamento ir kitų Europos Sąjungos institucijų padaliniais, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų valstybių nacionalinių parlamentų komitetais;

10. analizuoja ir apibendrina su Seimo komiteto veikla susijusią informaciją;

11. padeda Seimo komitetui organizuoti su jo veikla susijusius susitikimus, seminarus, konferencijas ir kitus renginius;

12. pagal kompetenciją nagrinėja gautus valstybės ir savivaldybių įstaigų, gyventojų kreipimusis, rengia atsakymų į juos projektus;

13. tvarko Seimo komiteto dokumentus, perduoda bylas archyviniam saugojimui;

14. atlieka kitas su Biuro veikla padedant Seimo komitetui vykdyti Seimo statute nustatytus įgaliojimus ir užtikrinti sklandų Seimo komiteto darbą susijusias funkcijas ir Seimo komiteto pirmininko (kai jo nėra – jo pavaduotojo) ar Seimo komiteto pirmininko pavedimu – kito Seimo komiteto nario ir Seimo kanclerio pavedimus, susijusius su Biuro veikla.