VEIKLOS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

TRANSPORTO SKYRIAUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

1. organizuoti ir užtikrinti Seimo ir Seimo kanceliarijos padalinių, svečių ir delegacijų aptarnavimą techniškai tvarkingomis transporto priemonėmis;

2. prižiūrėti Seimo kanceliarijos teisėtai valdomas transporto priemones ir užtikrinti tinkamą jų techninę būklę.

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. priima Seimo kanceliarijos įsigytas transporto priemones, jas registruoja, draudžia, tinkamai ir saugiai eksploatuoja, tvarko dokumentus, susijusius su kelių mokesčiais, keleivių vežimu autobusais;

2. tarnybos tikslais aprūpina transporto priemonėmis su vairuotojais Seimo vadovus, Seimo opozicijos lyderį, Seimo komitetus, komisijas, frakcijas, oficialias valstybines užsienio delegacijas, Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojus (toliau – tarnautojai) ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), Seimo valdybos sprendimu ar Seimo kanclerio pavedimu – Seimo kanceliarijos organizuojamų forumų, konferencijų, valstybės švenčių renginių ir kitų renginių dalyvius ir svečius;

3. aprūpina transporto priemonėmis su vairuotojais Seimo narius ir Seimo kanceliarijos tarnautojus ir darbuotojus, Seimo valdybos sprendimu ar Seimo kanclerio pavedimu vykstančius į tarnybines komandiruotes Lietuvoje ir į užsienio valstybes;

4. atlieka Seimo kanceliarijai priklausančių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą Skyriuje, o kai Skyriuje nėra tam reikalingos įrangos ar įrenginių, – kituose techninės priežiūros centruose, organizuoja transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą;

5. tinkamai eksploatuoja, prižiūri ir remontuoja priskirtus įrenginius, degalinę, diagnostikos įrangą, stendus, sandėliuoja materialines vertybes ir organizuoja ir vykdo jų apskaitą;

6. užtikrina, kad būtų laikomasi transporto priemonių naudojimo įforminimo ir apskaitos vykdymo reikalavimų;

7. teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl transporto priemonių efektyvaus naudojimo, atnaujinimo ir saugos užtikrinimo;

8. teikia Seimo kanceliarijos turto pripažinimo nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti komisijai siūlymus dėl netinkamo naudoti ir nereikalingo turto nurašymo, atidavimo į viešą aukcioną ar perdavimo kitiems juridiniams asmenims;

9. pagrindus galimybes, teikia mokamas transporto priemonių nuomos, saugojimo, techninės priežiūros, remonto ir plovimo paslaugas Seimo nariams, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams, Lietuvoje išrinktiems Europos Parlamento nariams, Seimo kanceliarijos tarnautojams ir darbuotojams, fiziniams ir juridiniams asmenims pagal Seimo kanclerio patvirtintus įkainius, prireikus rengia paslaugų sutarčių projektus ir užtikrina sutarčių vykdymą;

10. teikia Seimo komitetams, komisijoms ir frakcijoms, Seimo kanceliarijos padaliniams informaciją apie aprūpinimo transporto priemonėmis tvarką, ridos limitus; rengia ir teikia Departamento direktoriui Seimo valdybos sprendimo dėl tarnybinių automobilių ridos limitų nustatymo projektą;

11. Skyrius pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

11.1. inicijuoja su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą, Departamento direktoriaus pavedimu rengia ar dalyvauja rengiant nurodytų teisės aktų projektus, nuolat atnaujina duomenis Seimo kanceliarijos informacinėse sistemose arba inicijuoja jų atnaujinimą;

11.2. kartu su kitais Departamento padaliniais dalyvauja rengiant Seimo kanceliarijos strateginį veiklos planą, jo įgyvendinimo metines ataskaitas;

11.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir vidaus teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Skyriui priskirtas funkcijas, susijusias su viešaisiais pirkimais; kontroliuoja, kaip vykdomos Skyriaus inicijuotos sutartys;

11.4. rengia sutarčių su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis projektus, kontroliuoja, kaip šios sutartys vykdomos;

11.5. rengia Skyriaus nuostatų, tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;

11.6. teikia konsultacijas Seimo nariams, Seimo kanceliarijos vadovams, tarnautojams ir darbuotojams;

11.7. nagrinėja asmenų prašymus ir raštus;

11.8. dalyvauja Seimo valdybos ir Seimo kanclerio sudaromų ir kitų darbo grupių bei komisijų veikloje;

11.9. teisės aktų nustatyta tvarka saugo ir tvarko Skyriaus dokumentus, užtikrina bylų, Skyriui pavestų sudaryti pagal Seimo ir Seimo kanceliarijos dokumentacijos (viešos ir įslaptintos) planus, sudarymą ir jų parengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;

11.10. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.