DOKUMENTŲ DEPARTAMENTO

TEISĖS AKTŲ REGISTRO SKYRIAUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

1. užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatyme nustatytų teisės aktų registravimą, skelbimą, jų tvarkymą ir sisteminimą;

2. užtikrinti tinkamą teisės aktų projektų ir kitos su teisėkūra susijusios informacijos, sudarančios Teisės aktų registro (toliau – TAR) ir Teisės aktų informacinės sistemos (toliau – TAIS) duomenų bazes, registravimą, skelbimą, tvarkymą, sisteminimą ir informacijos teikimą;

3. užtikrinti suvestinių teisės aktų redakcijų parengimą ir skelbimą laiku.

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais registruoja, sistemina ir skelbia Teisėkūros pagrindų įstatyme nurodytus TAR ir TAIS objektus, teikia informaciją apie juos ir tvarko jų duomenis;

2. kontroliuoja pirminio duomenų pateikimo kokybę ir priima sprendimus dėl jų registravimo ir tolesnio apdorojimo;

3. struktūrizuoja ir tikrina TAR teikiamus ir pateiktus dokumentus ir duomenis;

4. tvarko TAR ir TAIS duomenų bazių archyvus;

5. rengia suvestines teisės aktų redakcijas;

6. tvarko TAR ir TAIS duomenų teikimo ir gavimo sutarčių duomenis;

7. registruoja TAR ir TAIS naudotojus, tvarko jų duomenis;

8. nustatyta tvarka pildo Prašymų teikti TAR duomenis žurnalą, surenka, apdoroja ir teikia pareiškėjams TAR duomenis, apibendrintą informaciją ir registruotų dokumentų kopijas, dokumentų ir duomenų bazės išrašus;

9. teisės aktų nustatyta tvarka taiso netikslius, neišsamius, klaidingus TAR duomenis, išskyrus teisės aktų turinį, tvarko ir apdoroja TAR duomenų taisymo duomenis;

10. pildo TAIS Europos Sąjungos parengiamosios teisės ir Lietuvos Respublikos Seimo komitetų dalyvavimo Europos Sąjungos teisėkūroje duomenimis;

11. atlieka kitus teisės aktuose nustatytus TAR ir TAIS duomenų tvarkymo veiksmus;

12. koordinuoja kitų subjektų veiklą, susijusią su TAR palaikymu, plėtojimu ir tvarkymu;

13. nagrinėja TAR ir TAIS objektų ir duomenų teikėjų siūlymus duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų teikimo klausimais ir juos apibendrina;

14. teikia metodinę ir informacinę pagalbą duomenų teikėjams ir asmenims, gaunantiems TAR ir TAIS duomenis, Seimo nariams, Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojams (toliau – tarnautojai) ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai);

15. Skyrius pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

15.1. inicijuoja su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą, Departamento direktoriaus pavedimu rengia ar dalyvauja rengiant nurodytų teisės aktų projektus, nuolat atnaujina duomenis Seimo kanceliarijos informacinėse sistemose arba inicijuoja jų atnaujinimą;

15.2. kartu su kitais Departamento padaliniais dalyvauja rengiant Seimo kanceliarijos strateginį veiklos planą, jo įgyvendinimo metines ataskaitas;

15.3. rengia sutarčių su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis projektus, kontroliuoja, kaip šios sutartys vykdomos;

15.4. rengia Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų (toliau – tarnautojai) ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymų projektus;

15.5. teikia konsultacijas Seimo nariams, Seimo kanceliarijos vadovams, tarnautojams ir darbuotojams;

15.6. nagrinėja asmenų prašymus ir raštus;

15.7. dalyvauja Seimo valdybos ir Seimo kanclerio sudaromų ir kitų darbo grupių bei komisijų veikloje;

15.8. teisės aktų nustatyta tvarka saugo ir tvarko Skyriaus dokumentus, užtikrina bylų, Skyriui pavestų sudaryti pagal Seimo ir Seimo kanceliarijos dokumentacijos (viešos ir įslaptintos) planus, sudarymą ir jų rengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;

15.9. kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.