VEIKLOS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ EKSPLOATAVIMO SKYRIAUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

1. užtikrinti Seimo kanceliarijos tvarkomų informacinių sistemų infrastruktūros, informacinių ir ryšių technologijų, garso ir vaizdo sistemų kūrimą, administravimą, palaikymą, plėtrą ir saugą;

2. informacinių ir ryšių technologijų, garso ir vaizdo priemonėmis užtikrinti Seimo ir Seimo kanceliarijos vykdomos veiklos techninį aptarnavimą.

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. diegia, administruoja ir prižiūri Seimo kanceliarijos tvarkomų informacinių sistemų infrastruktūrą, informacinių ir ryšių technologijų, garso ir vaizdo sistemų įrangą;

2. užtikrina Seimo kanceliarijos informacinių ir ryšių technologijų, garso ir vaizdo sistemų įrangos veikimą Seimo rūmuose ir kitose vietose, kuriose vyksta Seimo ir Seimo kanceliarijos organizuojami renginiai, Seimo kanclerio pavedimu – ir kitų organizacijų ir institucijų organizuojamuose renginiuose;

3. rengia, tobulina Seimo kanceliarijos tvarkomų informacinių sistemų infrastruktūros, informacinių ir ryšių technologijų, garso ir vaizdo sistemų įrangos dokumentaciją, teikia konsultacijas jų naudojimo klausimais;

4. aptarnauja pagalbos užklausas, teikia informaciją, registruoja gedimus ir juos šalina;

5. aprūpina Seimo narius ir Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojus (toliau – tarnautojai) ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) reikalingomis darbui informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis;

6. tvarko su Seimo ir Seimo kanceliarijos veikla susijusius vaizdo ir garso duomenis, užtikrina jų įrašymą, saugojimą ir perdavimą;

7. pagal kompetenciją įgyvendina Seimo kanceliarijos tvarkomų informacinių sistemų saugos politiką, vykdo stebėseną ir analizę, registruoja saugos incidentus ir apie juos informuoja Seimo kanceliarijos informacinių technologijų saugos įgaliotinį, registruoja kitus veiklos sutrikimus bei incidentus ir apie juos informuoja Departamento direktorių, šalina ar pagal kompetenciją dalyvauja šalinant gedimus, susijusius su šiame papunktyje nurodytais įvykiais;

8. tvarko Seimo kanceliarijos informacinių sistemų infrastruktūros, informacinių ir ryšių technologijų, garso ir vaizdo sistemų įrangos apskaitą; 

9. teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl Seimo kanceliarijos tvarkomų informacinių sistemų infrastruktūros, informacinių ir ryšių technologijų, garso ir vaizdo sistemų įrangos atnaujinimo ir plėtros;

10. Skyrius pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

10.1. inicijuoja su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą ir duomenų nuolatinį atnaujinimą Seimo kanceliarijos informacinėse sistemose, Departamento direktoriaus pavedimu rengia ar dalyvauja rengiant nurodytų teisės aktų projektus;

10.2. kartu su kitais Departamento padaliniais dalyvauja rengiant Seimo kanceliarijos strateginį veiklos planą, jų įgyvendinimo metines ataskaitas;

10.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir vidaus teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Skyriui priskirtas funkcijas, susijusias su viešaisiais pirkimais; kontroliuoja, kaip vykdomos Skyriaus inicijuotos sutartys;

10.4. rengia Skyriaus nuostatų, tarnautojų ir darbuotojų  pareigybių aprašymų projektus;

10.5. nagrinėja asmenų prašymus ir raštus;

10.6. rengia sutarčių su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis projektus, kontroliuoja, kaip šios sutartys vykdomos;

10.7. dalyvauja Seimo valdybos ir Seimo kanclerio sudaromų ir kitų darbo grupių bei komisijų veikloje;

10.8. teikia konsultacijas Seimo nariams, Seimo kanceliarijos vadovams, tarnautojams ir darbuotojams ir kitiems Seimo kanceliarijos tvarkomų informacinių sistemų naudotojams;

10.9. kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.