VEIKLOS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIAUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

1. užtikrinti Seimo kanceliarijos tvarkomų informacinių sistemų kūrimą ir plėtrą;

2. užtikrinti Seimo kanceliarijos tvarkomų informacinių sistemų priežiūrą ir administravimą.

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. atlieka Seimo ir Seimo kanceliarijos poreikių informacinėms sistemoms, posistemėms ir kitai taikomajai programinei įrangai ir galimybių juos įgyvendinti analizę, rengia informacinių sistemų plėtros planus;

2. teisės aktų nustatyta tvarka pagal Seimo ir Seimo kanceliarijos poreikius kuria, plėtoja ir pritaiko informacines sistemas, posistemes ir kitą taikomąją programinę įrangą, užtikrina technologinį suderinamumą, tarpusavio sąveiką;

3. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir tikslina Skyriaus sukurtų informacinių sistemų, posistemių ir kitos taikomosios programinės įrangos dokumentaciją, pagal kompetenciją tikslina ir papildo kitų gamintojų sukurtų informacinių sistemų ir posistemių dokumentaciją;

4. teisės aktų nustatyta tvarka perduoda naudoti veikloje Skyriaus sukurtas informacines sistemas, posistemes ir kitą taikomąją programinę įrangą bei dokumentaciją pagal kompetenciją Seimo kanceliarijos padaliniams;

5. tvarko Skyriaus sukurtų informacinių sistemų, posistemių ir kitos taikomosios programinės įrangos bei dokumentacijos registrą, programinės įrangos kūrimo ir plėtros darbų apskaitą;

6. pagal kompetenciją prižiūri ir administruoja Seimo kanceliarijos tvarkomas informacines sistemas ir posistemes;

7. pagal kompetenciją įgyvendina Seimo kanceliarijos tvarkomų informacinių sistemų saugos politiką, vykdo šių sistemų stebėseną ir analizę, registruoja saugos incidentus ir apie juos informuoja Seimo kanceliarijos informacinių technologijų saugos įgaliotinį, registruoja kitus veiklos sutrikimus bei incidentus ir apie juos informuoja Departamento direktorių, šalina ar pagal kompetenciją dalyvauja šalinant gedimus, susijusius su šiame papunktyje nurodytais įvykiais;

8. specifikuoja reikalavimus informacinių technologijų infrastruktūrai, būtinus užtikrinti Seimo kanceliarijos tvarkomų informacinių sistemų veiklą, saugą, kūrimą ir plėtrą, ir pateikia juos Departamento Informacinių technologijų eksploatavimo skyriui;

9. Skyrius pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

9.1. inicijuoja su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą ir duomenų nuolatinį atnaujinimą Seimo kanceliarijos informacinėse sistemose, Departamento direktoriaus pavedimu rengia ar dalyvauja rengiant nurodytų  teisės aktų projektus;

9.2. kartu su kitais Departamento padaliniais dalyvauja rengiant Seimo kanceliarijos strateginį veiklos planą, jo įgyvendinimo metines ataskaitas;

9.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir vidaus teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Skyriui priskirtas funkcijas, susijusias su viešaisiais pirkimais; kontroliuoja, kaip vykdomos Skyriaus inicijuotos sutartys;

9.4. rengia Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų (toliau – tarnautojai) ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymų projektus;

9.5. nagrinėja  asmenų prašymus ir raštus;

9.6. rengia sutarčių su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis projektus, kontroliuoja, kaip šios sutartys vykdomos;

9.7. dalyvauja Seimo valdybos ir Seimo kanclerio sudaromų ir kitų darbo grupių bei komisijų veikloje;

9.8. teikia konsultacijas Seimo nariams, Seimo kanceliarijos vadovams,  tarnautojams ir darbuotojams ir kitiems Seimo kanceliarijos tvarkomų informacinių sistemų naudotojams;

9.9. kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.