4. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

4.1. Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio pavedimu užtikrinti įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos Seimo priimtų teisės aktų vertimą raštu į anglų ir rusų kalbas;

4.2. užtikrinti oficialių raštų, kitų su Seimo ir Seimo kanceliarijos veikla ir tarptautiniu bendradarbiavimu susijusių dokumentų (išskyrus Seimo priimtų teisės aktų) ir medžiagos vertimą raštu iš užsienio kalbų į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į užsienio kalbas;

4.3. užtikrinti vertimą žodžiu iš užsienio kalbų į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į užsienio kalbas Seimo posėdžių, iškilmingų minėjimų, kai juose dalyvauja užsienio valstybių, tarptautinių institucijų oficialūs asmenys, susitikimų su užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų oficialiomis delegacijomis ir svečiais, kitų Seimo ir Seimo kanceliarijos organizuojamų renginių, vizitų į užsienį metu.

5. Skyrius, įgyvendindamas Nuostatų 4.1 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

5.1. Seimo kanclerio pavedimu verčia į anglų ir rusų kalbas įstatymus, kitus Seimo priimtus teisės aktus (prireikus – ir Seimo priimamų teisės aktų projektus), teisės aktų vertimus įkelia į Teisės aktų informacinę sistemą;

5.2. redaguoja Seimo priimtų teisės aktų (prireikus – ir Seimo priimamų teisės aktų projektų) vertimus, tikrina vertimų korektūras, verčiamų teisės aktų (ar jų projektų) terminus derina su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos atitinkamų dokumentų terminija, dokumentų rengėjais, ministerijų ar kitų valstybės institucijų specialistais, kaupia mokslinę informaciją apie įvairių sričių terminiją anglų kalba, mokslinių ir teisinių tekstų anglų kalba stiliaus ypatumus.

6. Skyrius, įgyvendindamas Nuostatų 4.2 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

6.1. verčia raštu iš anglų, lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbų į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į anglų, lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbas oficialius Seimo ir Seimo kanceliarijos vadovų, Seimo komitetų ir komisijų, Seimo delegacijų tarptautinėse parlamentinėse organizacijose, forumuose (asamblėjose) (toliau – Seimo delegacijos), Seimo narių raštus, pranešimus, su Seimo darbu ir tarptautiniu bendradarbiavimu susijusius dokumentus (išskyrus Seimo priimtus teisės aktus ir Seimo priimamų teisės aktų projektus) ir kitą medžiagą, redaguoja verčiamus tekstus;

6.2. verčia raštu iš anglų, lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbų į lietuvių kalbą su Seimo ir Seimo kanceliarijos uždaviniais ir funkcijomis susijusią korespondenciją, tarptautinių parlamentinių organizacijų, forumų (asamblėjų) dokumentus ir informacinę medžiagą, taip pat kitus Seimo Pirmininkui, kitiems Seimo vadovams, Seimo padaliniams, Seimo delegacijoms ir tarpparlamentinių ryšių grupėms, Seimo kancleriui reikalingus dokumentus, redaguoja verčiamus tekstus;

6.3. prireikus organizuoja Nuostatų 6.1 papunktyje nurodytų dokumentų ir medžiagos vertimą iš lietuvių kalbos į kitas (Nuostatų 6.1 papunktyje nenurodytas) užsienio kalbas ir iš šių kalbų į lietuvių kalbą, taip pat Nuostatų 6.2 papunktyje nurodytų dokumentų ir medžiagos vertimą iš kitų (Nuostatų 6.2 papunktyje nenurodytų) užsienio kalbų į lietuvių kalbą.

7. Skyrius, įgyvendindamas Nuostatų 4.3 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

7.1. atlieka sinchroninį vertimą iš anglų, lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbų į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į anglų, lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbas Seimo posėdžiuose ir iškilminguose minėjimuose, kai juose dalyvauja užsienio valstybių ir (ar) tarptautinių institucijų oficialūs asmenys; atlieka nuoseklųjį arba sinchroninį vertimą Seimo Pirmininko, kitų Seimo vadovų, Seimo padalinių, Seimo delegacijų, tarpparlamentinių ryšių grupių, Seimo narių, Seimo kanclerio, Seimo kanceliarijos padalinių, kurie nėra kito Seimo kanceliarijos padalinio struktūrinė dalis, vadovų susitikimuose su užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų oficialiomis delegacijomis ir svečiais, spaudos konferencijose ir kituose Seimo ir Seimo kanceliarijos organizuojamuose renginiuose;

7.2. Seimo valdybos sprendimu, Seimo kanclerio įsakymu paskirti vertėjai lydi Seimo ir Seimo kanceliarijos vadovus, Seimo narius ar Seimo delegacijų narius jų komandiruočių į užsienį metu ir verčia žodžiu (nuosekliai, sinchroniškai ir pašnibždomis) iš anglų, lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbų į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į anglų, lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbas.

8. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

8.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Seimo kanceliarijos strateginį veiklos planą, jo įgyvendinimo metines ataskaitas;

8.2. vykdo su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų stebėseną, inicijuoja nurodytų teisės aktų projektų rengimą ir keitimą, rengia ar dalyvauja rengiant šių teisės aktų projektus;

8.3. rengia Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių aprašymų projektus;

8.4 užtikrina arba inicijuoja su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių duomenų nuolatinį atnaujinimą Seimo kanceliarijos informacinėse sistemose;

8.5. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Skyriui priskirtas funkcijas, susijusias su viešaisiais pirkimais; rengia sutarčių su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis projektus, kontroliuoja, kaip šios sutartys vykdomos;

8.6. pagal kompetenciją teikia konsultacijas Seimo nariams, Seimo kancleriui, Seimo ir Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

8.7. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir raštus;

8.8. pagal kompetenciją dalyvauja Seimo valdybos, Seimo kanclerio sudaromų ir kitų darbo grupių bei komisijų veikloje;

8.9. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko ir saugo Skyriaus dokumentus, tvarko Seimo kanceliarijos dokumentacijos plane Skyriui priskirtus registrus, užtikrina bylų, Skyriui pavestų sudaryti pagal Seimo kanceliarijos dokumentacijos (viešos ir įslaptintos) planus, sudarymą ir jų parengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;

8.10. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir Seimo kanclerio pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.