VEIKLOS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

PASLAUGŲ IR MATERIALINIO APRŪPINIMO SKYRIAUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

Pagrindinis Skyriaus uždavinys – sudaryti Seimo nariams, Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojams (toliau – tarnautojai) ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) tinkamas darbo sąlygas teikiant paslaugas, vykdant materialinį ir techninį aprūpinimą.

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

1. kartu su kitais Departamento skyriais aprūpina Seimo narius, Seimo kanceliarijos tarnautojus ir darbuotojus darbo patalpomis, reikalingu inventoriumi ir kanceliarinėmis priemonėmis;

2. analizuoja ir apibendrina informaciją apie Seimo kanceliarijos funkcijoms vykdyti reikalingus materialinius išteklius, paslaugas ir Departamento direktoriui teikia siūlymus dėl jų įsigijimo bei aprūpinimo jomis užtikrinimo ir tobulinimo;

3. pagal poreikį organizuoja materialinių išteklių ir paslaugų įsigijimą, įsigytų materialinių išteklių pajamavimą, sandėliavimą, saugojimą ir išdavimą iš sandėlių;

4. organizuoja ir vykdo inventoriaus, medžiagų ir kitų materialinių išteklių apskaitą, kontroliuoja jų panaudojimą;

5. nustatyta tvarka organizuoja automobilių statymą Seimo kanceliarijos teisėtai valdomose automobilių stovėjimo aikštelėse, esančiose Seimo rūmų ir Seimo viešbučio teritorijose ar šalia jų;

6. prireikus organizuoja Seimo narių apgyvendinimą viešbučiuose;

7. pagal kompetenciją padeda organizuoti komandiruotes, keliones (išvykas): rezervuoja viešbučius ir kelionės bilietus ir juos perka, organizuoja kompleksinį kelionių draudimą, užsako Labai svarbių asmenų salės Tarptautiniame Vilniaus oro uoste ir kitas logistikos paslaugas;

8. kartu su Tarptautinių ryšių skyriumi organizuoja Seimo vadovų, Seimo narių ar Seimo kanclerio kvietimu atvykstančių oficialių delegacijų ar asmenų sutikimą, apgyvendinimą, maitinimą, kultūrinę programą, prireikus – greitosios medicinos pagalbos paslaugas;

9. pagal Seimo, Seimo kanceliarijos padalinių ar kitų renginių Seime iniciatorių pateiktus renginių ar oficialių delegacijų priėmimo programų projektus rengia renginių ir oficialių delegacijų priėmimo išlaidų sąmatų projektus, vykdo sąmatose numatytų išlaidų kontrolę;

10. Seimo vadovų ar Seimo kanclerio pavedimu pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina su Seimo ir Seimo kanceliarijos veikla susijusių renginių aptarnavimą Seime ir už jo ribų, koordinuoja Seimo salių užimtumą;

11. nustatyta tvarka aprūpina Seimo vadovus, Seimo narius, Seimo kanclerį ir Seimo kanclerio pavaduotoją (toliau – Seimo kanceliarijos vadovai) ir Seimo kanceliarijos padalinius reprezentacijai skirtomis priemonėmis (suvenyrais), gėlėmis ar jų kompozicijomis;

12. mirus Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui ar Seimo nariui, užtikrina laidotuvių valstybės lėšomis organizavimą ir vykdo valstybinės laidojimo komisijos pavedimus dėl laidotuvių;

13. pagal poreikį prenumeruoja periodinius leidinius;

14. Skyrius pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

14.1. inicijuoja su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą, Departamento direktoriaus pavedimu rengia ar dalyvauja rengiant nurodytų teisės aktų projektus, nuolat atnaujina duomenis Seimo kanceliarijos informacinėse sistemose arba inicijuoja jų atnaujinimą;

14.2. kartu su kitais Departamento padaliniais dalyvauja rengiant Seimo kanceliarijos strateginį veiklos planą, jo įgyvendinimo metines ataskaitas;

14.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir vidaus teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Skyriui priskirtas funkcijas, susijusias su viešaisiais pirkimais, kontroliuoja, kaip vykdomos Skyriaus inicijuotos sutartys;

14.4. rengia sutarčių su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis projektus, kontroliuoja, kaip šios sutartys vykdomos;

14.5. rengia Skyriaus nuostatų, tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;

14.6. teikia konsultacijas Seimo nariams, Seimo kanceliarijos vadovams, tarnautojams ir darbuotojams;

14.7. nagrinėja asmenų prašymus ir raštus;

14.8. dalyvauja Seimo valdybos ir Seimo kanclerio sudaromų ir kitų darbo grupių bei komisijų veikloje;

14.9. teisės aktų nustatyta tvarka saugo ir tvarko Skyriaus dokumentus, užtikrina bylų, Skyriui pavestų sudaryti pagal Seimo ir Seimo kanceliarijos dokumentacijos (viešos ir įslaptintos) planus, sudarymą ir jų parengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;

14.10. kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.