IKD Lankytojų centro biuro uždavinys ir funkcijos

4. Pagrindinis Biuro uždavinys – pasitelkus patrauklias komunikacijos formas ir priemones skleisti informaciją apie Lietuvos Respublikos Seimą, jo vaidmenį ir raidą Lietuvos Respublikos valstybės institucijų sistemoje, ugdyti visuomenės pilietiškumą, skatinti įsitraukimą į teisėkūros procesą.

5. Biuras, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja ir veda edukacinius užsiėmimus;

5.2. organizuoja ir veda seminarus, konferencijas, susitikimus, diskusijas ir kitus renginius Seimo lankytojų centre (toliau – Centras);

5.3. organizuoja ir veda ekskursijas Seimo lankytojų grupėms lietuvių, anglų, vokiečių, rusų, prireikus ir kitomis kalbomis;

5.4. rengia susitikimus su Seimo nariais, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarais, parlamento gynėjais, iškiliais Lietuvos žmonėmis;

5.5. pagal kompetenciją rengia Centre ekspozicijas, užtikrina eksponatų tvarkymą bei priežiūrą;

5.6. kitomis pasirinktomis tikslinėms grupėms ir pavieniams lankytojams skirtomis formomis vykdo švietėjišką veiklą, ugdo visuomenės pilietiškumą ir skatina įsitraukimą į teisėkūros procesą;

5.7. rengia ir atnaujina edukacinių užsiėmimų metodinę medžiagą;

5.8. rengia ir atnaujina Centro lankytojams skirtą informacinę medžiagą;

5.9. rengia ir atnaujina ekskursijų vedimo metodinę medžiagą;

5.10. rengia ir teikia Departamento Ryšių su visuomene skyriui informaciją, kuri skelbiama Seimo interneto svetainės rubrikoje „Seimo lankytojų centras“;

5.11. rengia ir teikia informaciją Departamento Spaudos biurui, administruojančiam Centro paskyras socialiniuose tinkluose;

5.12. rengia su Centro veikla susijusių pranešimų spaudai projektus;

5.13. prireikus verčia su Centro veikla susijusią informaciją ir dokumentus žodžiu ir raštu iš lietuvių kalbos į anglų, vokiečių, rusų kalbas ir iš šių užsienio kalbų į lietuvių kalbą;

5.14. bendradarbiauja, dalijasi ir keičiasi patirtimi su kitomis Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis bei kitų valstybių parlamentų lankytojų centrais.

6. Biuras pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

6.1. dalyvauja rengiant Seimo kanceliarijos strateginį veiklos planą, Seimo kanceliarijos veikos metines ataskaitas;

6.2. padeda vykdyti Seimo ir Seimo kanceliarijos įvaizdžio formavimo strategijos įgyvendinimo programas ir priemones;

6.3. vykdo su Biuro funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų stebėseną, inicijuoja šių teisės aktų projektų rengimą, Departamento direktoriaus pavedimu rengia ar dalyvauja rengiant šiuos projektus;

6.4. rengia Biuro nuostatų, valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių aprašymų projektus;

6.5. užtikrina arba inicijuoja su Biuro funkcijų atlikimu susijusių duomenų nuolatinį atnaujinimą Seimo kanceliarijos informacinėje sistemoje;

6.6. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Biurui priskirtas funkcijas, susijusias su viešaisiais pirkimais; rengia sutarčių su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis projektus, kontroliuoja, kaip šios sutartys vykdomos;

6.7. teikia konsultacijas Seimo nariams, Lietuvos Respublikos Seimo kancleriui, Seimo ir Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, Centro lankytojams ir kitiems asmenims;

6.8. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir raštus;

6.9. dalyvauja Seimo valdybos, Seimo kanclerio sudaromų ir kitų darbo grupių bei komisijų veikloje;

6.10. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko ir saugo Biuro dokumentus, tvarko Seimo kanceliarijos dokumentacijos plane Biurui priskirtus registrus, užtikrina bylų, Biurui pavestų sudaryti pagal Seimo ir Seimo kanceliarijos dokumentacijos (viešos ir įslaptintos) planus, sudarymą ir jų parengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;

6.11. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.