INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS DEPARTAMENTO

TYRIMŲ SKYRIAUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

1. aprūpinti Seimo vadovus, Seimo valdybą, Seimo narius, komitetus, komisijas ir frakcijas, Seimo kanceliarijos vadovus ir struktūrinius padalinius, Seimo kanclerio pavedimu – ir kitų valstybės institucijų atstovus (toliau – informacijos vartotojai) teisėkūrai, parlamentinei kontrolei ir kitai Seimo veiklai užtikrinti reikalinga analitine informacija valstybės valdymo, Seimo veiklos ir parlamentarizmo, teisės ir teisėkūros, ekonomikos ir finansų, socialinės ir sveikatos politikos, užsienio ir saugumo politikos bei kitomis temomis;

2. rengti teisėkūrai, parlamentinei kontrolei, parlamentinėms diskusijoms ir kitai Seimo veiklai užtikrinti reikalingus apžvalginio, lyginamojo, apibendrinamojo pobūdžio informacinius ir analitinius darbus.

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. rengia atsakymų į Seimo valdybos nustatyta tvarka pateiktas informacijos vartotojų užklausas projektus;

2. kaupia, apdoroja ir analizuoja Lietuvos, Europos Sąjungos, užsienio valstybių teisinę, ekonominę, socialinę ir kitą informaciją ir rengia apžvalginio, lyginamojo, apibendrinamojo pobūdžio informacinius ir analitinius darbus, teikia juos informacijos vartotojams ir kaupia Skyriaus administruojamose duomenų bazėse;

3. kaupia ir analizuoja informaciją apie Seimo darbą, Seimo sesijų rezultatus, apibendrina Seimo komitetų biurų ir Komisijų sekretoriato parengtą informaciją, kitų teisėkūros procesą aptarnaujančių padalinių sukauptą ir iš visuomenės informavimo priemonių surinktą informaciją ir rengia analitinę medžiagą;

4. palaiko ryšius su kitų šalių parlamentų informacijos, tyrimų tarnybomis ir Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentacijos centru (ECPRD), nustatyta tvarka rengia atsakymų į užsienio valstybių parlamentų užklausas projektus;

5. Skyrius pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

5.1. inicijuoja su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą, Departamento direktoriaus pavedimu rengia ar dalyvauja rengiant nurodytų teisės aktų projektus, nuolat atnaujina duomenis Seimo kanceliarijos informacinėse sistemose arba inicijuoja jų atnaujinimą;

5.2. kartu su kitais Departamento padaliniais dalyvauja rengiant Seimo kanceliarijos strateginį veiklos planą, jo įgyvendinimo metines ataskaitas;

5.3. rengia sutarčių su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis projektus, kontroliuoja, kaip šios sutartys vykdomos;

5.4. rengia Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų (toliau – tarnautojai) ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymų projektus;

5.5. teikia konsultacijas Seimo nariams, Seimo kanceliarijos vadovams, tarnautojams ir darbuotojams;

5.6. nagrinėja asmenų prašymus ir raštus;

5.7. dalyvauja Seimo valdybos ir Seimo kanclerio sudaromų ir kitų darbo grupių bei komisijų veikloje;

5.8. teisės aktų nustatyta tvarka saugo ir tvarko Skyriaus dokumentus, užtikrina bylų, Skyriui pavestų sudaryti pagal Seimo ir Seimo kanceliarijos dokumentacijos (viešos ir įslaptintos) planus, sudarymą ir jų parengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;

5.9. kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.