INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS DEPARTAMENTO

BENDROSIOS IR BIBLIOGRAFINĖS INFORMACIJOS SKYRIAUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

1. teikti Seimo vadovams, Seimo valdybai, Seimo nariams, Seimo komitetams, komisijoms ir frakcijoms, Seimo kanceliarijos vadovams ir padaliniams, Seimo kanclerio pavedimu – ir kitų valstybės institucijų atstovams (toliau – informacijos vartotojai) teisėkūrai, parlamentinei kontrolei ir kitai Seimo veiklai užtikrinti reikalingą einamąją informaciją ir jos analizę;

2. teikti bibliotekinio aptarnavimo paslaugas, komplektuoti dokumentus, reikalingus Seimo vadovams, Seimo valdybai, Seimo nariams, Seimo komitetams, komisijoms ir frakcijoms, Seimo kanceliarijos vadovams ir padaliniams, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams.

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. kaupia, apdoroja ir analizuoja Lietuvos ir užsienio žinių agentūrų ir periodinės spaudos informaciją, radijo ir televizijos laidose, internete ir kituose einamosios informacijos šaltiniuose pateiktą informaciją;

2. rengia informacijos apie Lietuvos ir užsienio šalių politikos, ekonomikos ir kitas aktualijas apžvalgas, temines visuomenės informavimo priemonių apžvalgas Seimui aktualiais klausimais ir periodiškai jas teikia informacijos vartotojams;

3. rengia atsakymų į bendrojo pobūdžio analitines, faktografines, bibliografines Seimo ir Seimo kanceliarijos informacijos vartotojų užklausas projektus;

4. komplektuoja Seimo ir Seimo kanceliarijos darbui reikalingus dokumentus;

5. priima užsakymus ir išduoda leidinius iš Skyriaus skaityklos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondų;

6. registruoja, kataloguoja ir sistemina gautus dokumentus Skyriaus skaityklos elektroniniame kataloge, tvarko jų apskaitą, tvarko Skyriaus skaityklos dokumentų fondą, nurašo pasenusius dokumentus;

7. kaupia ir tvarko Seimui aktualių periodikos straipsnių teminį archyvą ir Seimo narių straipsnių bei straipsnių apie Seimo narius Lietuvos visuomenės informavimo priemonėse archyvą;

8. kaupia, apdoroja ir Seimo informacijos vartotojams pateikia informacijos rinkinius aktualiomis Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos temomis;

9. rengia naujų knygų ir temines parodas;

10. pagal kompetenciją rengia ir tvarko Skyriaus intraneto svetainės ir duomenų bazių duomenis bei informaciją;

11. analizuoja ir apibendrina einamosios informacijos vartotojų informacinius poreikius, rengia rekomendacijas ir pasiūlymus dėl jų patenkinimo ir teikia Departamento direktoriui;

12. nustatyta tvarka palaiko ryšius su kitų šalių parlamentų informacijos, tyrimų tarnybomis, bibliotekomis ir Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentacijos centru (ECPRD), rengia atsakymų į šių institucijų bendrojo pobūdžio užklausas projektus;

13. Skyrius pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

13.1. inicijuoja su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą, Departamento direktoriaus pavedimu rengia ar dalyvauja rengiant nurodytų teisės aktų projektus, nuolat atnaujina duomenis Seimo kanceliarijos informacinėse sistemose arba inicijuoja jų atnaujinimą;

13.2. kartu su kitais Departamento padaliniais dalyvauja rengiant Seimo kanceliarijos strateginį veiklos planą, jo įgyvendinimo metines ataskaitas;

13.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir vidaus teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Skyriui priskirtas funkcijas, susijusias su viešaisiais pirkimais; kontroliuoja, kaip vykdomos Skyriaus inicijuotos sutartys;

13.4. rengia sutarčių su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis projektus, kontroliuoja, kaip šios sutartys vykdomos;

13.5. rengia Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų (toliau – tarnautojai) ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymų projektus;

13.6. teikia konsultacijas Seimo nariams, Seimo kanceliarijos vadovams, tarnautojams ir darbuotojams;

13.7. nagrinėja asmenų prašymus ir raštus;

13.8. dalyvauja Seimo valdybos ir Seimo kanclerio sudaromų ir kitų darbo grupių bei komisijų veikloje;

13.9. teisės aktų nustatyta tvarka saugo ir tvarko Skyriaus dokumentus, užtikrina bylų, Skyriui pavestų sudaryti pagal Seimo ir Seimo kanceliarijos dokumentacijos (viešos ir įslaptintos) planus, sudarymą ir jų parengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;

13.10. kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.