DOKUMENTŲ DEPARTAMENTO STENOGRAMŲ SKYRIAUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

1. fiksuoti Seimo posėdžių ir iškilmingų minėjimų, Seimo Europos reikalų komiteto, kitų Seimo padalinių posėdžių eigą;

2. užtikrinti statistinių duomenų apie Seimo narių darbą Seimo posėdžių metu rengimą ir teikimą nustatyta tvarka.

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. šifruoja ir rengia Seimo posėdžių ir iškilmingų minėjimų, Seimo Europos reikalų komiteto posėdžių stenogramas ir jų maketus;

2. Seimo posėdžių ir iškilmingų minėjimų stenogramas įkelia į Teisės aktų informacinę sistemą (toliau – TAIS), rengia jas spausdinti;

3. Seimo kanclerio pavedimu šifruoja Seimo padalinių posėdžių medžiagą, Seimo narių spaudos konferencijas, televizijos ir radijo laidas, susijusias su Seimo ar Seimo narių veikla, ir Seimo valdybos nurodytų Seimo organizuojamų renginių medžiagą, prireikus šių renginių medžiagą redaguoja ir maketuoja; redaguoja Seimo iškilmingų minėjimų parengiamąją medžiagą;

4. rašo Seimo posėdžių ir iškilmingų minėjimų protokolus, Seimo posėdžio metu nedelsdamas įkelia Seimo narių balsavimo duomenis į Lietuvos Respublikos Seimo veiklos informacinę sistemą;

5 pasirašytus Seimo posėdžių ir iškilmingų minėjimų protokolus įkelia į TAIS, juos registruoja Seimo posėdžių protokolų registre, parengia Seimo posėdžių protokolų (Seimo protokolinių nutarimų, kitų Seimo pavedimų) išrašus;

6. rengia statistinius duomenis apie Seimo narių darbą Seimo posėdžiuose;

7. Skyrius pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

7.1. inicijuoja su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą, Departamento direktoriaus pavedimu rengia ar dalyvauja rengiant nurodytų teisės aktų projektus, nuolat atnaujina duomenis Seimo kanceliarijos informacinėse sistemose arba inicijuoja jų atnaujinimą;

7.2. kartu su kitais Seimo kanceliarijos padaliniais dalyvauja rengiant Seimo kanceliarijos strateginį veiklos planą, jo įgyvendinimo metines ataskaitas;

7.3. rengia sutarčių su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis projektus, kontroliuoja, kaip šios sutartys vykdomos;

7.4. rengia Skyriaus nuostatų, valstybės tarnautojų (toliau – tarnautojai) ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymų projektus;

7.5. teikia konsultacijas Seimo nariams, Seimo kanceliarijos vadovams, tarnautojams ir darbuotojams;

7.6. nagrinėja asmenų prašymus ir raštus;

7.7. dalyvauja Seimo valdybos ir Seimo kanclerio sudaromų ir kitų darbo grupių bei komisijų veikloje;

7.8. teisės aktų nustatyta tvarka saugo ir tvarko padalinio dokumentus, užtikrina bylų, Skyriui pavestų sudaryti pagal Seimo ir Seimo kanceliarijos dokumentacijos (viešos ir įslaptintos) planus, sudarymą ir jų rengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;

7.9. kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.