TEISĖS DEPARTAMENTO

VIEŠOSIOS TEISĖS SKYRIAUS

UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

Pagrindinis Skyriaus uždavinys – atlikti teisinį vertinimą ir teikti teisinę pagalbą įstatymų ir kitų Seimo, Seimo valdybos, prireikus – Seimo kanclerio priimamų teisės aktų leidybos procese.

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

1. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Seimui išvadas dėl Seimui svarstyti pateiktų įstatymų, Seimo nutarimų ir kitų norminio ir individualaus pobūdžio teisės aktų projektų, kuriais nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, įvertindamas juos teisės technikos požiūriu ir pagal jų santykį su Konstitucija ir galiojančiais įstatymais;

2. Departamento direktoriaus pavedimu rengia įstatymų ir kitų Seimo priimamų teisės aktų, Seimo kanclerio įsakymų projektus;

3. dalyvauja rengiant įstatymų, Seimo nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, kai šiuos projektus rengia Seimo, Seimo valdybos ar Seimo kanclerio sudarytos darbo grupės ar komisijos;

4. teikia paaiškinimus Seimo valdybai, Seimo komitetams, komisijoms, Seimo kancleriui dėl įstatymų ir kitų Seimo priimtų teisės aktų turinio;

5. esant galimybei Seimo komitetų, komisijų pirmininkų per protingą laiką iki posėdžio pradžios pateiktu rašytiniu kvietimu dalyvauja Seimo komitetų, komisijų posėdžiuose svarstant projektą, dėl kurio Departamento valstybės tarnautojai (toliau – tarnautojai) rengė išvadas;

6. padeda rengti išvadas dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus galimo prieštaravimo subsidiarumo principui ir teikia išvadas dėl Seimo rezoliucijų dėl pagrįstos nuomonės, rengia išvadas dėl siūlomų Europos Sąjungos teisės aktų galimos įtakos nacionaliniam teisiniam reglamentavimui Seimo statuto nustatyta tvarka;

7. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimo Seimo statuto nustatyta tvarka;

8. teikia teisinę pagalbą Seimo nariams, kurie Seimo Pirmininko pavedimu atstovauja Seimui Konstituciniame Teisme, šių Seimo narių prašymu, o atskirais atvejais, kai Departamento oficialiai pateiktoje išvadoje Konstituciniame Teisme ginčijamos nuostatos nebuvo vertinamos kaip galimai neatitinkančios Konstitucijos nuostatų, gavęs Seimo komitetų, komisijų ir Seimo komitetų biurų, Komisijų sekretoriato bei kitų Seimo kanceliarijos padalinių nuomonę, išvadas ar kitą informaciją, Seimo Pirmininko pavedimu, suderinęs su Departamento direktoriumi, atstovauja Seimui Konstituciniame Teisme;

9. prireikus Seimo Pirmininko pavedimu atstovauja teismuose Seimui, Seimo kanclerio pavedimu – Seimo kanceliarijai;

10. Skyrius pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

10.1. inicijuoja su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą, Departamento direktoriaus pavedimu rengia ar dalyvauja rengiant nurodytų teisės aktų projektus, nuolat atnaujina duomenis Seimo kanceliarijos informacinėse sistemose arba inicijuoja jų atnaujinimą;

10.2. kartu su kitais Departamento padaliniais dalyvauja rengiant Seimo kanceliarijos strateginį veiklos planą, jo įgyvendinimo metines ataskaitas;

10.3. rengia Skyriaus nuostatų, tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
(toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymų projektus;

10.4. teikia teisines konsultacijas Seimo kancleriui, Seimo kanclerio pavedimu, suderinęs su Departamento direktoriumi – Seimo kanceliarijos padaliniams jiems priskirtos kompetencijos klausimais;

10.5. nagrinėja asmenų prašymus ir raštus;

10.6. dalyvauja Seimo valdybos ir Seimo kanclerio sudaromų ir kitų darbo grupių bei komisijų veikloje;

10.7. teisės aktų nustatyta tvarka saugo ir tvarko Skyriaus dokumentus, užtikrina bylų, Skyriui pavestų sudaryti pagal Seimo ir Seimo kanceliarijos dokumentacijos (viešos ir įslaptintos) planus, sudarymą ir jų rengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;

10.8. kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.