VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

7.1. tikrinti ir vertinti, ar Seimo kanceliarijoje ir valstybės įmonėje, sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, jų vidaus norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;

7.2. teikti Seimo kancleriui, valstybės įmonės vadovui ir valdymo organams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituoto subjekto veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose Seimo kanceliarijos padaliniuose ir valstybės įmonėje.

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. tikrina ir vertina Seimo kanceliarijos ir valstybės įmonės:

1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (kaip laikomasi nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų, ar šios procedūros veiksmingos ir pakankamos, tikrina organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelektinių išteklių panaudojimo racionalumą ir kt.), rizikos veiksnių valdymo veiksmingumą;

1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, Seimo valdybos sprendimams ir kitiems teisės aktams;

1.3. strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos ir informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

1.5. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;

1.6. turto apskaitą ir apsaugą;

1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;

2. rengia vidaus audito ataskaitas, pateikdamas išvadas ir rekomendacijas, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytas neatitiktis, kaip tobulinti Seimo kanceliarijos ir valstybės įmonės veiklą ir vidaus kontrolę;

3. analizuoja Seimo kanceliarijos ir valstybės įmonės veiklos trūkumus, kai dėl jų buvo priimtas Seimo kanceliarijai ar valstybės įmonei nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo Seimo kancleriui ar valstybės įmonės vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, kai yra pagrindas, siūlo spręsti valstybės tarnautojų (toliau – tarnautojai) ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), asmeninės atsakomybės klausimą;

4. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

5. stebi ir dokumentuoja, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos, ar gerėja audituojamo subjekto padėtis;

6. Skyrius pagal kompetenciją taip pat atlieka šias funkcijas:

6.1. inicijuoja su Skyriaus funkcijų atlikimu susijusių Seimo kanceliarijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą, rengia ar dalyvauja rengiant nurodytų teisės aktų projektus;

6.2. rengia metinę Skyriaus veiklos ataskaitą, ir ją teikia Seimo kancleriui ir teisės aktuose nurodytoms institucijoms;

6.3. rengia Skyriaus nuostatų, tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;

6.4. teikia konsultacijas Seimo nariams, Seimo kanceliarijos vadovams, tarnautojams ir darbuotojams;

6.5. prireikus nagrinėja asmenų prašymus ir raštus;

6.6. teisės aktų nustatyta tvarka saugo ir tvarko Skyriaus dokumentus, užtikrina bylų, Skyriui pavestų sudaryti pagal Seimo ir Seimo kanceliarijos dokumentacijos (viešos ir įslaptintos) planus, sudarymą ir jų rengimą archyviniam saugojimui ar naikinimui;

6.7. kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir Seimo kanclerio pavedimus reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.