Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Politinio kalinio, arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus kalba, pasakyta iškilmingame Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų minėjime

2013 m. birželio 14 d. pranešimas VIR

 

„Jo Ekscelencija Lietuvos Prezidente, gerbiamieji aukšti Lietuvos vadovai, šios konferencijos svečiai ir dalyviai!

Birželio 14 d. ir vėlesnės tremtys ilgam įsirėžė į lietuvio sąmonę ir kasmet pakviečia nušluostyti dulkes nuo naujausios Lietuvos istorijos puslapių. Pradžioje „Raudonojo Kremliaus“ sandoris su Hitleriu, o vėliau laimėtas karas parengė kelią Stalinui įsitvirtinti okupuotose šalyse ir iš esmės keisti žmonių gyvenimus. Po spalio revoliucijos Rusijoje pradėta prievartinė komunizmo statyba tapo kraupios socialinės inžinerijos eksperimentu su gyvais žmonėmis, sukūrė gulagą ir sunaikino milijonus, o kitus pasmerkė vergiškai egzistencijai. Klasių kovos skelbimas – naujos, „laimingos“ visuomenės kūrimas ir naujo žmogaus tikinčio ne į Dievą, bet į Marksą, Leniną ir Staliną formavimas buvo sovietinio eksperimento varomoji jėga. Ši nežmoniška ideologija leido badu numarinti 7 mln. ukrainiečių, leido Stalinui sudarinėti nusikalstamus sandorius su Hitleriu, leido tremti ir naikinti visus, kurie diktatoriui rodėsi potencialiais priešais. Iš šio sovietinio eksperimento mokėsi Hitleris, kuris taip pat buvo pasiryžęs sukurti naują žmogų ir naują visuomenę. Jo eksperimentai taip pat kainavo milijonus žmonių gyvybių. Bet visa tai jau yra istorija.

Ar pasimokėme iš šios istorijos mes? Taip ir ne. Žmonės, kurie rėmėsi krikščioniška pasaulėžiūra ir mokėsi iš istorijos, jau pirmaisiais pokario metais siekė bendradarbiavimo tarp tautų ir kūrė Europos Sąjungą. Žmonės, kurie siekė užkardyti komunizmo ekspansiją, kūrė politines ir karines struktūras. Todėl mūsų tremtiniai ir politiniai kaliniai, perėję gulagus ir Sibirą, patyrę daug nepelnytos kančios sveikino Lietuvos įstojimą į NATO ir sugrįžimą į Europos tautų šeimą. Sveikino todėl, kad buvimą transatlantinėje gynybos struktūroje ir Europos Sąjungoje laikė garantu, kuris užtikrintų Lietuvos saugumą ir ateitį.

Tremtinių likimai primena ne tik nežmoniškos sistemos grimasas, bet ir tai, kas padėjo tremtiniams ir kaliniams pačiomis sunkiausiomis sąlygomis išsaugoti savo žmogiškąjį orumą ir nepalūžti. Tai buvo tikėjimas į Dievą ir tvirti šeimos ryšiai. Tikėjimas gelbėjo sunkiausiomis valandomis ir padėjo išsaugoti viltį, o šeima buvo svarbi atrama, nes artimųjų meilė galingesnė už Sibiro speigus. Jeigu nebūtų turėję tikėjimo, jeigu žmonių nebūtų jungę šeimos ryšiai, dauguma vėliau sugrįžusių į tėvynę būtų likę ten, kur juos buvo atlydėję enkavedistai.

Deja, ne visi pasimoko iš istorijos, todėl eksperimentai su žmonėmis tęsiasi ne tik Šiaurės Korėjoje ar Kinijoje, bet tik Europoje, tik kiek kitokiomis formomis. Marksizmas yra labai gyvas ir garsiausiuose Europos universitetuose ir politinėje Europos padangėje. Marksistiškai mąstantys žmonės ir šiandien manipuliuoja mums, lietuviams, labai gerai girdėtomis sąvokomis: „pažanga, naujas žmogus, laisva visuomenė“. Šiuos eksperimentus vis labiau patiriame ir mes, nors jie svetimi po tokiomis nekaltomis sąvokomis, kaip socialinė lytis, kova prieš smurtą ir prievartą, kova už lygias teises ir panašiai. Kuriamas naujas žmogus, laisvas nuo aiškaus tikėjimo, vengiantis bet kokios atsakomybės, nebranginantis normalios šeimos, pasiryžęs bet ką paaukoti dėl savo asmeninės gerovės. Šitoks savo tiesa ir savo morale besivadovaujantis žmogus gali kaitalioti ne tik savo mąstymą, bet kartais net savo prigimtinę lytį. Abejojantys šiais eksperimentais laikomi atsilikusiais, iš viduramžių atkeliavusiais žmonėmis. Ar irgi esu vienas iš tų abejojančių.

Pasirašomos, atrodo, reikalingos konvencijos, kaip toji neseniai mūsų Vyriausybės pasirašytoji konvencija dėl smurto prieš moteris. Gi po gražia dokumento skraiste diegiama genderideologija dėl lyties pasirinkimo, kuri neturi jokio mokslinio pagrindimo, tačiau jai tiesiamas kelias į mūsų švietimą, kultūrą ir netgi į teisinę sistemą. 113 visuomeninių organizacijų, per 100 mokyklų bei vaikų darželių, šimtai pavienių piliečių kreipėsi į mūsų valdžios moteris ir vyrus išsakydami savo susirūpinimą minėtąja konvencija, kviesdami į diskusiją. Bet tai buvo tyruose nuskambėjęs balsas. Konvenciją pasirašys greitai ir be diskusijų. Kažkas net apsidžiaugė, kad Vyriausybė nepabijojo Lietuvos vyskupų, tačiau vyskupai negąsdino, o tik kvietė neskubėti ir padiskutuoti apie kontroversiškus konvencijos straipsnius.

Lietuvos vyskupams kaip ir kitiems piliečiams rūpi, kad Lietuvoje nebūtų naudojama prievarta prieš vaikus, moteris ir bet kuriuos žmones, kad visi būtų gerbiami, nes visi yra Dievo vaikai. Todėl Bažnyčia, jos institucijos jau seniai, dar prieš bet kokių konvencijų atsiradimą, rūpinasi moterimis bei šeimomis, patekusiomis į krizines situacijas, rūpinasi tapusiomis prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukomis, rūpinasi vaikais, kad jie netaptų aukomis smurtautojų, kas jie bebūtų, tėvai, auklėtojai ar kunigai.

Bažnyčia nuosekliai puoselėja smurto prevencija atsakingai rengdama visus sužadėtinius santuokai. Tačiau Lietuvos vyskupai mano, kad socialinės inžinerijos eksperimentai su žmogumi, jo moraliniais pamatais, jo prigimtimi yra pavojingi. Todėl klausia, kas verčia taip skubėti atverti duris labai abejotinai ideologijai, noras įsiteikti vizituojantiems aukštiems Europos pareigūnams, baimė pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai pasirodyti, kad Lietuvos visuomenė yra neva atsilikusi ar tiesiog pionieriškas noras būti pažangiems.

Šitai kalbu ne tik kaip vyskupas, bet ir pilietis ir buvęs sovietinis kalinys bei tremtinys. Iš Sibiro grįžau jau plevėsuojant Lietuvos trispalvei. Man šiandien neramu, todėl savo nerimu dalijuosi su visais, kurie pajėgia matyti ne tik Europos Sąjungos pinigus, bet ir Lietuvos vaikus. Pajėgia ne tik verkšlenti, kad Lietuvoje sunku, bet mąsto ir dirba, kad turėtume šviesesnę ateitį. Viliuosi, kad Lietuvos visuomenė dar pakankamai sveika ir sugebės atskirti grūdus nuo pelų, sugebės įvertinti, kad yra tikroji pažanga, o kas tik jos imitacija ir net karikatūra. Viliuosi, kad tremtiniai bei politiniai kaliniai, jų vaikai ir vaikaičiai brangins ir gins tas vertybes, kurios lietuviams amžiais buvo brangus tautos ir tikėjimo paveldas.

Baigiant leiskite priminti didžiojo tautų apaštalo Pauliaus žodžius: „Tad elkitės kaip šviesos vaikai, o šviesos vaisiai reiškiasi visokeriopu gerumu, teisumu ir tiesa. Ištirkite, kas patinka Viešpačiui, ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau pasmerkite juos. Sakoma, pabusk, kuris miegi. Kelkis iš numirusių, ir apšvies tave Kristus. Ačiū už dėmesį“.


  Siųsti el. paštuSpausdinti