Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2333

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018-10-26

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projekto (toliau – įstatymo projektas) tikslas – užtikrinti tinkamą 017 m. birželio 8 d. Tarybos reglamento (ES) 2017/997 įgyvendinimą, kuriuo patikslinamas atliekų pavojingųjų savybių priskyrimas ir nustatymas.

Taip pat įstatymo projekto pakeitimais bus užtikrintas tinkamas Direktyvos 2012/19/ES 3 straipsnio 1 dalies g punkto reikalavimų įgyvendinimas.

Visų transporto priemonių gamintojams ir importuotojams būtų taikomas gamintojo atsakomybės principas ir Atliekų tvarkymo įstatyme nustatyti reikalavimai, o tai sudarytų sąlygas visas susidarančias eksploatuoti netinkamas transporto priemones sutvarkyti nekeliant pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai, nenaudojant transporto priemonių turėtojų lėšų.

Įstatymo projekto pakeitimais bus nustatytas įstatyminis pagrindas aplinkos ministrui nustatyti nacionalinius atliekų nelaikymo atliekomis standartus (kriterijus). Pažymėtina, kad tokių kriterijų nustatymas prisidėtų prie valstybei nustatytų atliekų perdirbimo tikslų įgyvendinimo.

Įstatymo projektu nustatoma atliekų darytojo atsakomybė už atliekų galutinį sutvarkymą. Įstatymo projekto pakeitimais bus sumažintas rengiamų atliekų sektoriaus strateginių dokumentų skaičius. Aplinkos ministerija ir toliau išliks atsakinga už Plano ir jo įgyvendinimo priemonių vykdymo koordinavimą, atsiskaitymą Lietuvos Respublikos Vyriausybei, tačiau metinių ataskaitų surinkimą ir viešinimą atliks Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūra, kurios viena iš veiklos sričių yra informacijos apie įvairius atliekų srautus rinkimas, apdorojimas, apibendrinimas ir analizė, šių duomenų pagrindu sudarytos statistinės informacijos rengimas bei sklaida.

Įstatymo projekto pakeitimais bus nustatytas įstatyminis pagrindas Ūkio ministerijai perkelti į Aprašą Higienos normos HN 36:2009 nuostatas.

Įstatymo projekte siūlomos nuostatos, kuriomis kolektyviai ir individualiai padangų atliekų tvarkymą organizuojantiems gamintojams ir importuotojams nustatoma pareiga sudaryti sutartis su visomis savivaldybėmis (arba komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio finansavimo. Įstatymo projekto pakeitimai išplės gamintojo atsakomybės ribas padangų gamintojams ir importuotojams. Analogiškas principas yra taikomas elektros ir elektroninės įrangos, kuriai taip pat taikomas gamintojo atsakomybės principas, tiekimo į Lietuvos Respublikos rinką atveju.

Projektą parengė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-09-27 13:34
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti