Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2839, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2840 ir Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo Nr. X-1241 8, 9 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2841

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018-12-07

Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIIP-2839 siekiama tarpusavyje suderinti įstatymų nuostatas, atsižvelgus į tai, kad Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektu (reg. Nr. XIIIP-2031) siūloma nustatyti, kad kituose įstatymuose nustatyti kiti ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimai nelaikytini specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis.

Įstatymo projekto uždaviniai – nustatyti, kad akvakultūros tvenkinių apsaugos zonų dydis ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos šiose zonose nustatytos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.

Įstatymo projektą parengė Aplinkos ministerija, suderinusi su Žemės ūkio ministerija.

Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIIP-2840 siekiama apsaugoti žemės savininkų interesus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projekte (reg. Nr. XIIIP-2031) nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų visumą.

Įstatymo projekto uždaviniai – suvienodinti teisės aktuose naudojamas sąvokų apibrėžtis, papildyti keičiamame įstatyme nustatytą žemės apmokestinimo žemės mokesčiu tvarką ir nustatyti, kad žemės mokesčiu neapmokestinama žemė, kai ji patenka į Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas, nustatytas tenkinant viešąjį interesą šiame įstatyme nurodytais atvejais, kai dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo šiose teritorijose žemės savininkas netenka galimybės naudoti žemės sklypą pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą (būdus).

Įstatymo projektą parengė Aplinkos ministerija, suderinusi su Finansų ministerija.

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo Nr. X-1241 8, 9 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIIP-2841 siekiama tarpusavyje suderinti įstatymų nuostatas ir sukurti vientisą, nuoseklią, darnią sistemą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projekte (reg. Nr. XIIIP-2031) ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekte (reg. Nr. XIIIP-2041) siūlomą geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų skirstymą (geležinkelio želdinių apsaugos zonos išskiriamos kaip atskiros zonos, nepatenkančios į geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonas), patikslinti Želdynų įstatyme nustatytą geležinkelio kelių ir jų įrenginių želdinių apsaugos, tvarkymo ir veisimo teisinį reguliavimą.

Įstatymo projekto uždaviniai – patikslinti želdynų normavimo principus, Susisiekimo ministerijos funkcijas želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo srityje, nurodyti asmenis, kurie atsakingi už želdinių, augančių siaurųjų geležinkelių (600 mm ir 750 mm pločio vėžės) ir jų įrenginių apsaugos zonoje, tvarkymą.

Įstatymo projektą parengė Aplinkos ministerija, suderinusi su Susisiekimo ministerija.

Projektus teikia Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Mažeika.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-11-22 09:10
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti