Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 4, 23, 23(1) ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-725 ir Finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-726

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2017.09.10

Audito komitetas, kaip pagrindinis komitetas, svarstys Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 4, 23, 23(1) ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-725 ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-726. Minėti projektai teikiami kartu su Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 16(1), 18, 19, 20, 21, 25, 31, 32, 33, 34, 37 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 37(1) straipsniu įstatymo projektu Nr. XIIIP-724, kuriuo siekiama užtikrinti aukštesnį smulkiųjų investuotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos lygį bendrovėse, sudaryti sąlygas aktyvesniam jų dalyvavimui bendrovių valdyme, taip pat stiprinti ir skatinti skaidrią bendrovių valdyseną. Kartu siekiam užtikrinti, kad visų valstybių ir savivaldybių įmonių finansinei atskaitomybei būtų keliami aukštesni reikalavimai nepriklausomai nuo jų dydžio, o papildomi reikalavimai, susiję su finansinių ataskaitų auditu, nustatomi tik didelėms valstybių, savivaldybių įmonėms ir jų auditoriams bei audito įmonėms. Siekiant šių tikslų numatoma  sudaryti galimybę akcininkams nepriklausomai nuo jų turimų akcijų skaičiaus bendrovėje susipažinti su visa dėl tam tikro visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo aktualia informacija; stiprinti stebėtojų tarybos vaidmenį bendrovėje – numatyti, kad ji tvirtina bendrovės veiklos strategiją ir prižiūri jos įgyvendinimą, taip pat kad gali būti reikalaujama stebėtojų tarybos pritarimo prieš priimant sprendimus dėl svarbiausių bendrovės sudaromų sandorių; stiprinti bendrovės valdymo priežiūrą atliekančio organo (stebėtojų tarybos ar priežiūros funkcijas atliekančios valdybos) nepriklausomumą; įtvirtinti susijusių šalių sandorių institutą – nustatyti tam tikrų sandorių, kuriuos su susijusia šalimi sudaro akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje (įskaitant ir sandorius, kuriuos su susijusia šalimi sudaro minėtos akcinės bendrovės dukterinė įmonė), priežiūros ir viešinimo reikalavimus.

Projektu Nr. XIIIP-725, siekiama įtvirtinti prievolę akcinėms bendrovėms, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, į metinius pranešimus įtraukti informaciją apie per praėjusius finansinius metus sudarytus reikšmingus sandorius su susijusiomis šalimis; valdymo, priežiūros organų nariams per praėjusius finansinius metus išmokėtus vidutinius atlyginimus. Šios informacijos periodinis viešinimas sudarys sąlygas didėti akcinių bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdymo skaidrumui, organų narių atskaitingumui, sudarys galimybes suinteresuotiems asmenims įvertinti organų nariams mokamo atlyginimo ir kitų išmokų pagrįstumą, proporcingumą ir poveikį akcinės bendrovės veiklos rezultatams. Pakeitimais taip pat siekiama numatyti, kad valstybės ir savivaldybių įmonėms (nepriklausomai nuo jų dydžio) būtų keliami aukštesni reikalavimai: šios įmonės privalėtų rengti tokias finansines ataskaitas, kokias rengia didelės įmonės ir atlikti metinių finansinių ataskaitų auditą.

Projektu Nr. XIIIP-726 siūloma papildyti audito komiteto funkcijas – nustatyti, kad audito komitetas taip pat turi pareigą vertinti akcinių bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama Lietuvos Respublikos ir (arba) bet kurios kitos valstybės narės reguliuojamoje rinkoje, sandorius su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme.

 

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti