Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 12, 14, 16, 20, 27, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2278, Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2279, Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2280, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 30 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2281, Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2282, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2283, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2284

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018.08.31

 

Audito komitetas, kaip pagrindinis komitetas, svarstys Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 12, 14, 16, 20, 27, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-2278 ir su juo susijusius lydimuosius įstatymų projektus: Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-2279, Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-2280, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 30 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-2281, Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-2282, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-2283, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-2284.

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 12, 14, 16, 20, 27, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2278 tikslas – stiprinti savivaldybių išorės auditorių nepriklausomumą, objektyvumą ir profesionalumą, užtikrinti atliekamo audito kokybę ir efektyvesnę savivaldybių turto valdymo bei lėšų naudojimo kontrolę, taip pat galimybę atlikti sisteminius veiklos auditus. Pagrindiniai projekto uždaviniai šiam tikslui pasiekti:

1) siekiant užtikrinti nepriklausomumą, nustatyti, kad subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, būtų biudžetinė įstaiga – savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kurios vadovas – savivaldybės kontrolierius, ir sudaryti sąlygas visose savivaldybėse veikti savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboms (ne vienasmeniškai savivaldybės kontrolieriui), kuriose būtų įsteigtos ne mažiau kaip 2 pareigybės;

2) siekiant užtikrinti savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų profesionalumą ir atliekamo audito kokybę, numatyti, kad savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba išorės auditui atlikti ir (ar) atliktam auditui peržiūrėti galėtų bendradarbiavimo sutarčių pagrindu pasitelkti kitų savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis; sudaryti sąlygas ugdyti savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų darbuotojų kompetenciją, gerinti audito kokybę bei galimybę dalytis gerąja praktika, jungtis į asociacijas;

3) siekiant užtikrinti savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamo audito kokybę, nustatyti, kad savivaldybėse išorės auditas būtų atliekamas vadovaujantis Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) standartais ir Valstybės kontrolės metodikomis, parengtomis pagal tarptautiniu lygiu pripažintus standartus, ir atsisakyti nebeaktualių valstybinio audito reikalavimų;

4) siekiant užtikrinti objektyvumą ir tinkamą teisinį reguliavimą, numatyti, kad savivaldybės administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojas, pasibaigus kadencijai ar atsistatydinęs iš pareigų, negalėtų būti skiriamas savivaldybės kontrolieriumi arba savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotoju ir įgyti teisę bei pareigą kontroliuoti savo paties veiklą ir dėl veiklos rezultatų teikti išvadą.

Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIIP-2279, Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIIP-2280, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 30 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIIP-2281, Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIIP-2282, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIIP-2283, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIIP-2284 siekiama patikslinti ir suvienodinti įstatymuose vartojamas sąvokas, atsižvelgiant į tai, kad Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 12, 14, 16, 20, 27, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIIP-2278 siūloma atsisakyti sąvokos „savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba)“ ir vartoti sąvoką „savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba“.

 

 

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-06-21 15:36
   Jolanta Zibavičiūtė

  Siųsti el. paštuSpausdinti