Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 27, 29, 31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo PROJEKTAS XIIIP-1668

Biudžeto ir finansų komitetas svarsto:

 

Fizinių asmenų bankroto  įstatymo Nr. XI-2000 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 27, 29, 31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo PROJEKTAS XIIIP-1668.

 (Įstatymo projekto tikslas –1) užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių, kitų Konstitucijos saugomų ir ginamų vertybių, kiekvieno žmogaus ir visos visuomenės veiksmingą apsaugą nuo nusikalstamų kėsinimųsi. Dėl šios priežasties, nustatydamas bankrutavusių fizinių asmenų atleidimo nuo skolinių įsipareigojimų vykdymo sąlygas, įstatymų leidėjas negali nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį asmenys, nusikalstama veika padarę materialinę ir (arba) moralinę žalą, galėtų išvengti pareigos ją atlyginti, o asmuo, kuriam ta žala padaryta, negalėtų gauti teisingo jos atlyginimo. Fizinio asmens bankroto procesu siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros, būtų neteisinga nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuriuo nusikalstama veika žalą padariusio asmens interesai, jo siekis grįžti į aktyvią ekonominę veiklą būtų ginami labiau, negu tokią žalą patyrusio asmens teisės. Ne tik tyčinę, bet ir neatsargią nusikalstamą veiką padariusio asmens nemokumas nėra konstituciškai pateisinamas pagrindas atleisti tokį asmenį nuo pareigos atlyginti jo nusikalstama veika padarytą žalą. Įstatymo 29 straipsnio 7 dalyje įstatymų leidėjo nustatytas teisinis reguliavimas, pagal kurį nusikalstama veika padaręs žalą asmuo iš esmės gali išvengti pareigos visiškai ją atlyginti, nesuderinamas ir su iš Konstitucijos kylančia valstybės priederme imtis veiksmingų nusikalstamumą ribojančių ir mažinančių priemonių.

2) 2015 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atliko Įstatymo stebėseną, įvertino Įstatymo taikymo padarinius ir rekomendavo teisinio reguliavimo pakeitimus. Šios rekomendacijos įvertintos ir atsižvelgus į tai, kad dalies jų įgyvendinimas netikslingas arba būtų nesavalaikis, Projektu įgyvendinamos iš dalies.

3) Projektu sudaromos sąlygos tinkamai įgyvendinti 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų (toliau – Reglamentas.)

 

     Pasiūlymų ir pastabų laukiame iki  2018-03-28

 

 

 

 

 

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

Teisės aktų projektus ir su jais susijusią medžiagą galite rasti interneto tinklalapyje adresu www.lrs.lt. arba gauti Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Priėmimo skyriuje (tel. (8 5) 239 6060)

   Naujausi pakeitimai - 2018-03-22 11:09
   Jolanta Matiliauskienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti