Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2019-02-21

Vilnius

 

2018 m. (Seimo 2016-2020 m. kadencija) veiklos laikotarpiu Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisiją (toliau – Komisija) sudarė 17 Komisijos narių: Vida Ačienė, Agnė Bilotaitė, Algirdas Butkevičius, Rimantas Jonas Dagys, Vitalijus Gailius (Komisijos pirmininkas), Kęstutis Glaveckas, Darius Kaminskas (Komisijos pirmininko pavaduotojas), Vanda Kravčionok, Raimundas Martinėlis, Bronislavas Matelis (nuo 2018-03-22), Kęstutis Mažeika, Andrius Palionis (iki 2018-03-21), Naglis Puteikis, Jurgis Razma, Ingrida Šimonytė, Petras Valiūnas, Remigijus Žemaitaitis (nuo 2017-10-18).

Lietuvos Respublikos Seimo piliečių laiškų ir interesantų registracijos duomenų bazės duomenimis 2018 m. Komisija:

– gavo 677 pareiškimus, raštus ir kitus dokumentus;

– parengė ir išsiuntė 437 iniciatyvinius raštus ir atsakymus pareiškėjams;

– inicijavo 52 įstatymų ir kitų teisės aktų ar jų projektų vertinimą antikorupciniu požiūriu.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija surengė 28 posėdžius (iš jų 7 posėdžius surengė Komisijoje sudarytos darbo grupės). Svarstydama aktualius klausimus Komisija surengė bendrą posėdį su Seimo Neįgaliųjų teisių komisija.

Komisija 2018 m. vykdė parlamentinę kontrolę:

sveikatos apsaugos srityje – tęsė Komisijos atlikto parlamentinio tyrimo dėl e. sveikata sistemos išvados įgyvendinimo parlamentinės kontrolės veiksmus; nagrinėjo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos veiklos skaidrumą bei identifikavo šioje sistemoje pasireiškiančias korupcijos rizikas; domėjosi pacientų neįgalumo ir darbingumo lygio įvertinimo, specialiųjų poreikių nustatymo skaidrumo užtikrinimu; analizavo vaistinių preparatų kainodaros reglamentavimo pakeitimus bei jų poveikį vaistinių preparatų kainoms; domėjosi Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimų , susijusių su su kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija, skaidrumu.

žemėtvarkos klausimų srityje – nagrinėjo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pateiktą informaciją bei gyventojų skundus dėl galimų korupcijos apraiškų rengiant, derinant ir tvirtinant žemės sklypų projektus Trakų bei kituose rajonuose,  atkuriant nuosavybės teises į žemę bei fiksuojant duomenis Nekilnojamojo turto registre; inicijavo Nekilnojamojo turto registro įstatymo, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo bei Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 antikorupcinį vertinimą;

valstybės valdymo ir valstybės tarnautojų atsakomybės srityje – nagrinėjo Susisiekimo ministerijos bei VĮ Registrų centro sprendimus, susijusius su asmens mobiliuoju parašu, dėl kurių valstybė patyrė žalą;

teisėsaugos korupcijos prevencijos srityje – svarstė GRECO ketvirtojo vertinimo etapo „Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencija“ ataskaitoje Lietuvai pateiktų rekomendacijų dėl įstatymų leidybos proceso skaidrumo didinimo, užtikrinant, kad komitetų posėdžių darbotvarkės, darbiniai dokumentai ir protokolai būtų laiku parengti ir viešai prieinami, įgyvendinimą; su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba aptarė korupcijos prevencijos modelio Lietuvoje tobulinimo klausimus; atliko valstybės institucijose sudaromų darbo grupių, į kurių sudėtį įtraukiami tiek viešojo sektoriaus deleguoti atstovai, tiek privatūs asmenys, sudarymo ir veiklos principų reglamentavimo analizę antikorupciniu požiūriu, atkreipė dėmesį į lobistinės veiklos galimybes dirbant tokiose darbo grupėse; analizavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos nustatyto nepotizmo intensyvumo savivaldybių administracijose priežastis ir pasekmes; domėjosi savivaldybių Antikorupcijos komisijų veikla ir priėmė sprendimą organizuoti šioms komisijoms diskusiją / konferenciją dėl jų veiklos efektyvumo didinimo; vertinta ar esamas antstolių veiklos teisinis reglamentavimas nesudaro sąlygų antstoliams veikti nesąžiningai, nevertinant visų žinomų ir akivaizdžių aplinkybių, ir taip nukentėjusiajam užkertant galimybę pasinaudoti Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatyme numatyta teise į smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės žalos kompensavimą;

aplinkosaugos srityje – tęsdama parlamentinę kontrolę, svarstė pakuočių ir jų atliekų tvarkymo Lietuvoje priežiūros problematiką bei teisinio reglamentavimo trūkumus; domėjosi atliekų tvarkytojo – UAB „Metrail“ veikla, kai buvo klastojami atliekų tvarkymo dokumentai, todėl buvo panaikintos gamintojams, importuotojams išduotos pažymos bei pateikti įpareigojimai sumokėti taršos mokestį;

energetikos srityje – svarstė Seimo narių grupės pateiktus klausimus, susijusius su leidimų plėtoti elektros energijos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių išdavimu; antikorupciniu požiūriu analizavo Energetikos įstatymo nuostatas, kuriomis asmenims, turintiems išduotus leidimus verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, nustatomi papildomi reikalavimai pateikti mokestinių prievolių vykdymo užtikrinimo dokumentą; tyrė Komisijoje gautą informaciją dėl Energetikos ministerijos ir Vokietijos energijos gamybos bendrovės „Danpower“ taikos sutarties sudarymo aplinkybių, dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio korupciniais įvardintų „Lietuvos energijos“ vystomų jėgainių projektų Vilniuje ir Kaune; dėl įmonės „Litgrid“ organizuoto elektros rezervo aukciono;

kultūros paveldo apsaugos srityje – tęsė Kultūros paveldo departamento veiklos skaidrumo parlamentinę kontrolę,  antikorupciniu požiūriu vertino Kultūros ministerijos bei Kultūros paveldo departamento teisės aktus dėl kompensacijos apskaičiavimo ir išmokėjimo už veiklos apribojimus skelbiamų saugomais nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojams skaidrumo, bei privačios nuosavybės - prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo skaidrumo; inicijavo korupcijos rizikos analizę ir vertino korupcijos rizikas Kultūros paveldo departamentui priimant sprendimus dėl objektų pripažinimo kultūros vertybėmis.

švietimo srityje – nagrinėti viešųjų pirkimų švietimo sektoriuje skaidrumo užtikrinimo, galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto rizikos bei teisinio reglamentavimo trūkumų šalinimo klausimai; domėtasi Ugdymo plėtotės centro sprendimų ir veiklos organizuojant ugdymo programų rengimą skaidrumo klausimai; Ugdymo plėtotės centro darbuotojų privačių interesų deklaravimo kontrolės ir viešojo intereso užtikrinimas vykdant viešuosius pirkimus.

viešųjų pirkimų srityje – nagrinėti galimi pažeidimai ir korupcijos rizikos Žemės ūkio ministerijoje skirstant ES paramą ir vykdant viešuosius pirkimus; vertinta STT analitinės antikorupcinės žvalgybos metu nustatyta informacija ir korupcijos rizikos, kai Lietuvos ligoninių viešuosius pirkimus laimi įmonės, suteikusios paramą perkančiajai organizacijai arba su ja susijusiems paramos gavėjams; taip pat svarstyta Valstybinio audito ataskaita „Teisėkūros procesas“ ir teikti pasiūlymai dėl vadovėlių švietimo įstaigoms viešųjų pirkimų bei švietimo įstaigų modernizavimo efektyvumo audito.

Taip pat Komisijoje buvo nagrinėjami klausimai dėl galimų korupcijos apraiškų parduodant turtą ir inventorių „Žalgirio“ sporto bazėse; dėl bendrovės „Olifėja“ finansinių ataskaitų bei veiklos audito; Alytaus miesto savivaldybės detaliojo plano sprendinių patvirtinimo skaidrumo bei savivaldybės tarnautojų privačių interesų deklaravimo; analizuota pareiškėjų teikta informacija dėl galimai neteisėtų Kultūros paveldo departamento vadovų veiksmų derinant, tvirtinant Vilniaus Senamiesčio tvarkymo planą; vertintos Kultūros paveldo vertinimo tarybos priimtų sprendimų dėl šv. Jokūbo ligoninės Vilniuje aplinkybės; domėtasi priemonių, kuriomis teismuose užtikrinamas procesinių dokumentų konfidencialumas bei eliminuojama galimybės su dokumentais susipažinti tretiesiems asmenims (teismo personalui) užtikrinant principą „būtina žinoti“, efektyvumu; nagrinėta Varėnos raj. savivaldybės Antikorupcijos komisijos pateikta informacija dėl Varėnos raj. savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų tarnautojų privačių interesų; analizuota pareiškėjų pateikta informacija dėl galimai neskaidrios pareigūnų veiklos ir korupcinių ryšių Pravieniškių pataisos kolonijoje; surinkta ir vertinta informacija dėl galimų VšĮ Šiaulių universiteto statuto pažeidimų, susijusių su universiteto rektoriaus rinkimais bei universiteto turto naudojimu; inicijuotas žemės sklypo dydžio statiniams eksploatuoti nustatymo teisinis reglamentavimas.

Vykdydama pavestas funkcijas Komisija inicijavo institucijų veiklą bei kitas aktualias sritis reglamentuojančių teisės aktų antikorupcinį vertinimą: antikorupciniu požiūriu vertintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-1462 „Dėl 2015–2025 metų transplantacijos programos patvirtinimo“ patvirtintos 2015-2025 m. Transplantacijos programos ir kamieninių ląstelių transplantacijos programos nuostatos; Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijos; Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 21, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-565 pagal kurį asmenys, kuriems yra išduoti leidimai verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 1 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos privalo pateikti mokestinių prievolių vykdymo užtikrinimo dokumentą, nuostatos; Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo nuostatos; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos priimtų sprendimų keisti vairuotojų profesinio mokymo reglamentavimo nuostatos;

Lietuvos Respublikos Seimo pavedimu Komisija papildomo komiteto teisėmis teikė antikorupcinio vertinimo išvadą dėl „Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1596“. Taip pat Komisijos posėdyje buvo svarstomas Seimo narės Agnės Širinskienės pasiūlymas Seimo statuto papildymo projektui „Dėl Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 25 straipsnio pakeitimo ir Statuto papildymo 80(3) ir 80(4) straipsniais“ projekto Nr. XIIIP-1763(3)“, kuriuo siūloma nustatyti, kad seimo Antikorupcijos komisijos arba jo pavaduotoju renkamas opozicinės frakcijos arba frakcijų koalicijos, turinčios daugiau kaip 1/2 Seimo mažumai priklausančių Seimo narių, atstovas. Komisija nepritarė A. Širinskienės pasiūlymui.

Atsižvelgdama į Specialiųjų tyrimų tarnybos pasiūlymus 2018-10-24 Antikorupcinio vertinimo išvadoje „Dėl vadovaujančių asmenų nepriekaištingos reputacijos ir atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės“, bei į tai, kad šiuo metu Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme nenustatyti jokie konkretūs nepriekaištingos reputacijos reikalavimai viešosios įstaigos, kurios savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovams, Komisija 2018 m. parengė Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (reg. Nr. XIIIP-2913), Lietuvos  Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 371 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (reg. Nr. XIIIP-2914) ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (reg. Nr. XIIIP-2915). Šiuose įstatymų projektuose siūloma sugriežtinti reikalavimus valstybės ir savivaldybės įmonių, bendrovių, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime priklauso valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise,  viešosios įstaigos, kurios savininkė arba dalininkė, turinti daugiau kaip pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, vadovams. Parengtomis pataisomis taip pat siekiama, kad valstybės ir savivaldybės įmonių,  minėtų bendrovių bei viešųjų įstaigų vadovų pareigas galėtų užimti tik asmenys, atitinkantys parengtose įstatytų pataisose numatytus reikalavimus.

2018 m. rugsėjo 24-27 d. Komisijos atstovai vyko į Kijevą susitikti su Ukrainos Rados nariais bei Ukrainos Nacionalinio Antikorupcijos biuro atstovais, Ukrainos visuomenės informavimo priemonių atstovais, susitikimuose pristatė Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos veiklą, Lietuvos kovos su korupcija priemones.

 

Komisijos pirmininkas                                                                        Vitalijus Gailius

 

   Naujausi pakeitimai - 2019-02-21 10:33
   Laima Ragauskienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti